Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 2 Hällesåkersskolan F-3 HT15/VT16

Skapad 2016-03-06 10:36 i Hällesåkersskolan Mölndals Stad
Pedagogiska planering i ämnet Matematik
Grundskola 2 Matematik

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att du utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att du utvecklar intresse för matematik och tilltro till din förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Undervisningen ska bidra till att du utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Du ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.Du ska utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa olika problem med hjälp av olika strategier.
 • använda i tal och skrift matematiska begrepp på ett korrekt sätt. Till exempel addition, subtraktion, division, kvadrat, sida, hörn, rektangel osv.
 • kunna samtala om, argumentera och redogöra för ditt tankesätt med hjälp av konkret material, bild, symboler eller muntligt.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisning och arbetsformer

Arbetssätt:

Under läsår vt2015/ ht2016 kommer vi använda i matematikundervisning en lärobok som heter ”Safari” som följer Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Läroboken är uppbyggd med olika kapitel där varje kapitel ger en grundkurs inom olika områden i matematik. Varje kapitel har en tydlig målbeskrivning som kan kopplas till läroplanen. Varje kapitel avslutas med en diagnos. Utöver detta finns det vidare fördjupning, som kallas för förstoringsglaset som är som en upprepning av det redan behandlade innehållet. Alternativ kan eleven arbeta med kikaren som ger ett vidare perspektiv och en fördjupad förståelse över innehållet.

Arbetet kring ämnesinnehållet matematik bygger såväl på det enskilda arbetet som i grupp. Vi kommer att ha genomgångar i mindre grupper, främst i homogena grupper där eleven får möjlighet att resonera kring olika moment. Dessa tillfällen ger tillfälle att lyfta fram olika sätt att tänka och lösa uppgifter, och utveckla elevens matematiska språk och begreppsbildning.

Läroboken kompletteras med olika problemlösningsmaterial och konkret material.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Bedömning - vad och hur

Vad - följande kommer att bedömas:

HT2015

 • din förmåga att kunna talsorterna ental och tiotal, och kunna använda sig av det när du räknar addition och subtraktion. Kunna talraden 0-100.
 • din förmåga att använda metoder för beräkningar med naturliga tal, huvudräkning och över­slagsräkning och beräkningar med skriftliga metoder. Metoder­nas användning i olika situationer. Ha kännedom om att räkna addition och subtraktion med tiotalsövergångar. Räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-100 med hjälp av skriftliga metoder.
 • din förmåga att kunna hoppa 2-steg upp till 20, och multiplikationstabell 2. Vet skillnaden mellan ett jämt och ett udda tal.
 • din förmåga att ha kännedom om den analoga klockan, och kunna klockan kvart i/kvart över, tio i/tio över och tjugo i/tjugo över.
 • din förmåga att uppskatta och jämföra matematiska storheter som mätning av längd, förstoring/förminskning och liter/deciliter av verkliga objekt.
 • din förmåga att förstå innebörden av symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • din rimlighetsbedömningsförmåga vid enkla beräkningar och uppskattningar. Att kunna välja ett passande räknesätt för att lösa ett problem.
 • Kunna läsa av en almanacka, kunna veckodagarna och månader.  

 

VT2016

 • din förmåga att kunna talsorterna ental, tiotal, hundratal (och tusental). Ha kännedom om talområdet 0-1000, och siffrornas värde.
 • din förmåga att förstå måttenheter som till exempel att kunna väga, jämföra och uppskatta (tyngst - lättast och kg - hg).
 • din förmåga att förstå temperatur och när man använder det.
 • din förmåga att kunna geometriska objekt, däribland kunna sida, hörn, triangel, rektangel, kvadrat, cirkel, cylinder, rätblock, klot, koner samt deras inbördes relationer. Kunna grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • din fortsatt fördjupad förståelse för samband mellan multiplikation 2-hopp, 5-hopp och 10-hopp.
 • din förmåga att välja strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. Pröva och välja räknesätt i enkel problemlösning och reflektera över rimligheten i svaret.
 • din förmåga att läsa av enkla tabeller.
 • Fortsatt fördjupning i klockan, analogt (och digitalt). Kunna kvart över/kvart i, tio i/över, och tjugo i/över, fem över halv/fem i halv.


Hur - bedömningens tillvägagångssätt:

 • att du enskilt med mig och i grupp kan formulera och lösa olika problem med hjälp av olika strategier. Du redogör för mig hur du tänker när du ska lösa en uppgift.
 • du använder i tal och skrift matematiska begrepp.
 • du kan samtala om, argumentera och redogöra för ditt tankesätt med hjälp av konkret material, bild, symboler och/eller muntligt.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma   3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: