Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2016-03-06 16:47 i Frösakullskolan Halmstad
Grundskola 2 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. .

Utveckla elevernas förmåga att våga och känna tilltro till det de kan. Utveckla elevernas begreppsförmåga. Utveckla elevernas problemlösningsförmåga. Utveckla elevernas förmåga att hantera räknemetoder som t.ex. skriftliga räknemetoder.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Bedömning

Detta bedöms:

¤ tilltro till den egna förmågan att utveckla intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet

¤ din förmåga att förstå och använda olika begrepp

¤ din förmåga att lösa enkla matematiska problem

¤ din förmåga att hantera räknemetoder

¤ din förmåga att klara de konkretiserade målen

Konkretiserting av mål

Du som elev ska:

 • kunna läsa och skriva tal samt ange siffrors värde inom 0-1000.
 • kunna dela upp tal i hundra-, tio- och ental inom 0-1000.
 • kunna förstå uppgifter där ett tal fattas, t ex _+6 = 10   likhetstecknets  innebörd
 • kunna förklara vad addition och subtraktion står för och deras samband med varandra,
 • kunna räkna med de fyra räknesätten i huvudet inom 0-20.
 • kunna göra enkla jämförelser, uppskattningar och mätningar av massa(vikt), tid och längd.
 • kunna tolka och presentera enkel information i tabeller och diagram -ex. undersöka favoritmat.
 • kunna fortsätta och konstruera enkla geometriska mönster.
 • kunna den analoga klockan.
 • Träna din förmåga att arbeta med öppna frågor - rimlighet,
 • samt träna din förmåga till självbedömning/kamratbedömning

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Arbetssätt

Vi arbetar med:

¤ att konstruera och lösa problem tillsammans i grupp, enskilt och tillsammans med vuxen

¤ olika strategier för att lösa problem

¤ olika hjälpmedel för att förstå

¤ vad rimlighet är och hur man kan tänka för att kontrollera rimligheten

¤ muntligt och skriftligt förklara hur du löst en uppgift

¤ genomgångar

¤ färdighetsträning i ma-bok, stenciler mm.

¤ självbedömning och kamratbedömning

Matriser

Ma
Matematik åk2

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tilltro till den egna förmågan Elevens förmåga att utveckla intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan.
Osäker och ber oftast om hjälp innan du försöker själv.
Osäker men försöker innan du ber om hjälp.
Du tror på dig själv och försöker.
Begreppsförståelse Elevens förmåga att känna till, använda och förklara de matematiska begrepp som tillhör målen i planeringen.
Du känner till begrepp (ord) men är osäker vid användandet.
Du känner till och kan använda grundläggande matematiska begrepp.
Du känner till och kan med säkerhet använda grundläggande matematiska begrepp.
Problemlösning Elevens förmåga att förstå och hitta lösningar till problem
Du förstår problemet med stöd av vuxen eller kamrat.
Du förstår delar av problem på egen hand.
Du förstår på egen hand vad uppgiften innebär.
Förmåga att hantera räknemetoder (välja räknesätt)
Du försöker välja räknesätt och metod,men behöver stöd för att gå vidare.
Du väljer räknesätt och lösningsmetod.
Du väljer räknesätt och lösningsmetod för att lösa uppgiften så att den leder fram till korrekt lösning.
Konkretiserade mål Förmåga att klara de konkretiserade målen
Du klarar till stora delar de konkretiserade målen. Se överenskommelser
Du klarar de konkretiserade målen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: