Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Smaragden VT 2016

Skapad 2016-03-07 11:00 i Bohus förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola

Vi på Smaragden har under VT-16 valt att arbeta i tre olika smågrupper innehållandes språk, matematik och skapande (estetik). Därav berör vi de flesta mål i Läroplanen i vårt arbete. Anledningen till att vi valt detta arbetssätt är att vi vill tillmötesgå varje individs behov och intresse. Vi kommer att använda oss av materialet "Vännerna i Kungaskogen" i vårt arbete i grupperna.

Innehåll

Mål

* Väcka intresse och ge en positiv upplevelse av matematik till varje barn.

* Tillsammans med barnen upptäcka nya sätt att skapa och att de ska utveckla sin förståelse för skapande som uttrycksform.

* Väcka barnens intresse för språket i dess olika former.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Omformulering av läroplansmål

Sträva efter att barnen ska få en förståelse för bokstävernas mening.

 • Sträva efter att barnen ska lära sig nya ord.
 • Sträva efter att barnen ska få förståelse för olika begrepp inom skapande verksamhet.
 • Sträva efter att barnen ska upptäcka hur man blandar nya färger.
 • Sträva efter att barnen ska få förståelse för ramsräkning
 • Sträva efter att barnen ska se skillnad på de fyrageometriska formerna cirkel, triangel, kvadrat och rektangel.
 • Sträva efter barnen ska känna att barnen att de har möjlighet att påverka sin vardag.
 • Sträva efter att få förståelse för vad demokrati innebär.

 

Kartläggning av barngruppen

Barnen påvisar stort intresse för siffror och bokstäver, även för tid -  speciellt klockan.  Stort intresse för att skapa ex. rita och pyssla. Genom leken visar de intresse för detta i form av lekskrivning, mycket samtal kring skriftspråk och intresse för bokstävernas utseende och dess fonetik. Vissa av barnen kan ljuda orden.

I leken finns stort  intresse för att räkna,för  siffror, sortering även tid. Klockan benämns ofta och frågor kring tid.

Barnen väljer spontant att rita och pyssla i verksamheten.

I gruppen finns behov av att vara i mindre grupper för att underlätta för barnen i det pedagogiska arbetet.

 

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Genom att vi delar in barngruppen i mindre grupper har vi möjlighet att tillgodose och uppmärksamma varje individ utifrån sin utvecklingsnivå. Pedagogerna väcker intresse genom att erbjuda material och rekvisita i arbetet.

För att få inspiration och kunskap läser pedagogerna litteratur inom dessa områden.

Vi kommer utgå från barnens intresse och forma verksamheten därefter.

För att intressera barnen använder vi oss av sagans figurer och sagans innehåll.

 

 

 

Uppföljning

Utvärdering

Analys och utveckling

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: