Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi utforskar och bygger olika habitat

Skapad 2016-03-08 10:19 i Pysslingen Förskolor Katrineberg Pysslingen
Pedagogisk Planering - från intresset för Bygg och konstruktion till djur och naturvetenskap
Förskola

 

Område:  Naturvetenskap & teknik samt språk & kommunikation 

 

Observation av nuläget: 

Genom en rad olika uttryckssätt visar en stor del av barnen på Garden ett enormt intresse för bygg och konstruktion. Det här intresset visar sig bland annat i att de bygger olika världar till leksaksdjuren. 

 

Avdelningens mål: 

Eftersom barnen självmant kopplar samman de ovan nämnda områdena (bygg och konstruktion + djur) tänker vi pedagoger med detta projekt tillföra nytt stoff. Det nya stoffet består inledesvis av lekmattor med de olika habitaten. 

Utifrån dessa mattor hoppas vi utveckla och fördjupa barnens lek samtidigt som de tillgodoser sig ny kunskap. 

Nästa steg blir, om intresse finns, att ta reda på vad som särskiljer de olika livsmiljöerna samt bygga och konstruera de olika habitaten. 

 

Kopplingar till läroplan, Lpfö98/10: 

  • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära (lek)

  • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv (språk & kommunikation) 

  • Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld (naturvetenskap & teknik)

  • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur och enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen (naturvetenskap & teknik)

  • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap (naturvetenskap & teknik)

  • Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap (naturvetenskap och teknik) 

 

Målkriterier (det här vill vi se och höra när målet är uppnått)

- Att barnen har kommit i kontakt med de olika habitaten (öken, hav, arktisk miljö och gräsland) samt att de förståelse för några likheter och skillnader i dessa miljöer. 

- Att barnen har ökad förståelse för vilka djur som lever i de olika habitaten. 

 

 

Aktiviteter för att nå målen: 

- Se korta filmsnuttar och samtala om djuren som lever i de olika habitaten

- Sjunga sånger som berör ämnet

- Utforskande experiment som utvecklar förståelsen för de olika livsmiljöerna

- Bygga och konstruera de olika habitaten 

 

Ansvarig: Anna, tillsammans med övriga pedagoger på Garden. 

 

Så här ska vi dokumentera det förändrade kunnandet hos varje barn:

Göra lärloggar i unikum samt sätta upp bilder på väggarna.

 

Hur blir barnen delaktiga i dokumentationen?

Att vi under projektets gång låter barnen kommentera sina bilder i lärloggarna, och att detta tas med under rubriken: "Jag vill visa".                                                                 

 

 

 

Innehåll

Avsnitt 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: