Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokcirkel vt 2016

Skapad 2016-03-08 13:18 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Se genomförande.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska under arbetsområdet bli bättre på att:

 • Skriva olika slags texter
 • Samtala och diskutera
 • Läsa, tolka och analysera skönlitteratur
 • Söka och sammanställa information

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Innehåll

Arbetsområdet handlar om att läsa och analysera skönlitteratur.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Genomförande

Under ett antal veckor framöver ska du läsa en skönlitterär bok. Du får tillsammans med mig välja om du vill läsa en klassiker eller en ungdomsbok.  Du väljer de tre böcker du helst vill läsa.

Ni kommer arbeta i läsgrupper. Varje vecka har du i läxa att läsa samt besvara frågor om det du läst. Dessa frågor diskuterar ni i gruppen. För att kunna tala och skriva om den bok du läser kommer du lära dig begrepp som hör till litteraturanalys. Du kommer också göra en skrivuppgift och en muntlig redovisning på ett tema som kopplas till boken. Du inleder ditt arbete med att förbereda en författarpresentation.

Du samlar allt du skriver i ett google-dokument som du delar med mig. Arbetsområdet avslutas med att du spelar in en muntlig redovisning av din bok.

Redovisning

Du visar dina kunskaper genom att: 

 • delta i gruppdiskussioner
 • skriva svar på bokfrågor
 • presentera din bok muntligt
 • skriva en författarpresentation

Elevinflytande

Du väljer vilken bok du vill läsa, utifrån en lista som presenteras.

Matriser

Sv SvA
Bedömningen gäller svenska

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Exempel: kort omdöme som stöds av exempel ur texten. Deltar i diskussionen genom att konstatera åsikter utan att ge förklaringar
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Exempel: omdömet berör flera aspekter av innehållet i texten. Deltar med åsikter som förklaras och exemplifieras.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Exempel: argumentet är väl förankrat i texten och exempel fördjupar förståelsen av resonemanget. Deltar med åsikter som beskrivs på ett utvecklat sätt eller genom att dra paralleller, kontraster till något annat.
Förmågan att presentera muntligt
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Exempel: Du redovisar och uttalar dig utan allt för stor tveksamhet. Din presentation har en inledning och en avslutning.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Exempel: Du har kontakt med åhörarna. Din presentation har en röd tråd och är i huvudsak sammanhängande.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Exempel: Du framträder engagerat och har god kontakt med åhörarna. Din presentation är väl strukturerad och det är mycket lätt att följa din presentation eftersom den är sammanhängande.
Förmågan att sammanfatta för att visa förståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse. Exempel: Du kan sammanfatta de allra tydligaste händelserna och säga något om när berättelsen utspelar sig.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse. Exempel: Du sammanfattar boken på ett tydligt sätt där du visar att du får med de mer framträdande händelserna, men även något om mer dolda delar. Du visar i viss mån hur händelserna hänger ihop och säger något om när och hur länge boken utspelar sig. Du stöder dina tankar med exempel.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse. Exempel: Du sammanfattar boken genom att föra fram framträdande men även mer dolda innehållsaspekter. Du resonerar kring bokens tidsperspektiv och visar tydligt hur händelserna hänger ihop. Du stöder dina tankar med tydliga exempel.
Förmågan att tolka och resonera kring budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Exempel: Du kan resonera kring bokens mest uppenbara budskap.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Exempel: Du kan resonera kring bokens uppenbara budskap men också visa att du förstår något om det budskap som inte är lika uttalat. Du förklarar och exemplifierar med hjälp av boken.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Exempel: Du kan resonera kring bokens budskap, både de som är tydliga men även sådana som är dolda. Du förklarar på ett tydligt sätt bokens budskap och stöder dina tankar med väl valda exempel ur boken.
Förmågan att koppla verk till upphovsperson
Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman. Exempel: Du kan koppla din bok till författaren
Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman. Exempel: Du kan koppla din bok till sin författare genom att förklara hur man märker att författarens liv och bakgrund hänger ihop med boken.
Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman. Exempel: Du kan på ett tydligt sätt och med exempel koppla din bok till sin författare genom att förklara och ge exempel på hur man märker att författarens liv och bakgrund hänger ihop med boken.
Förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Exempel: Du beskriver din författares liv, enligt instruktionen. Du redovisar dina källor i en källförteckning.
Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Exempel: Du beskriver din författares liv, Du använder en del av de begrepp vi gått igenom och redovisar dina källor på ett korrekt sätt.
Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Exempel: Du beskriver din författares liv och förklarar de viktigaste punkterna i hennes /hans författarskap. Du använder de begrepp vi gått igenom och redovisar dina källor på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: