Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekvationer, sannolikhet och statistik åk 8

Skapad 2016-03-09 23:58 i Österslättsskolan Karlshamn
Kap 5 och 6 i Y-boken
Grundskola 8 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Algebra

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för ekvationslösning.

 

Sannolikhet och statistik

 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material.

 

Problemlösning

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Konkretisering

Under detta arbetsområde ska eleven få möjlighet att utveckla sin förmåga att

 • teckna, lösa och pröva lösningar till ekvationer
 • använda och värdera olika metoder för ekvationslösningar
 • förklara, motivera och resonera kring begrepp inom området
 • uttrycka sannolikhet i bråkform och procentform samt beräkna olika former av sannolikhet
 • tolka och använda olika sorters diagram för att beskriva samband
 • beskriva resultat från undersökningar i tabeller och diagram
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

Undervisning/arbetssätt

För att eleven ska få utveckla sina förmågor inom detta område kommer vi att ha gemensamma genomgångar, praktiska övningar, diskussioner samt enskilt arbete. Vi kopplar på ett naturligt sätt det matematiska kunnandet till vardagliga situationer enligt Lgr 11. Vi kommer att avsluta området med ett prov. 

Bedömning

Matriser

Ma
Ekvationer, sannolikhet och statistik åk 8

Problemlösningsförmåga

Når inte upp till målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa problem
Kan ännu inte lösa problem som kräver lösning i flera steg
Kan lösa enklare problem som kräver lösning i flera steg
Kan lösa problem som kräver lösning i flera steg
Kan lösa svårare problem som kräver lösning i flera steg
Föra underbyggda resonemang om resultatens rimlighet
Bortser från resultatets rimlighet
Inser oftast när resultatet är orimligt
Kan bedöma resultatens rimlighet i förhållande till problemet med någon motivering
Kan bedöma resultatens rimlighet med tydlig motivering

Begreppsförmåga

Når inte upp till målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva och föra resonemang om begrepp
Kan inte på egen hand förklara matematiska begrepp
Beskriver begrepp på ett enkelt sätt
Beskriver begrepp och ger exempel på likheter och skillnader mellan begrepp
Beskriver begrepp och ger exempel på hur de relaterar till varandra

Procedurförmåga

Når inte upp till målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Algebra
Kan inte på egen hand utföra enkla beräkningar inom algebra
Kan utföra enkla beräkningar inom algebra med tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar inom algebra med gott resultat
Kan med effektiva metoder utföra beräkningar inom algebra med mycket gott resultat
Sannolikhet
Kan inte på egen hand utföra enkla beräkningar inom sannolikhet
Kan utföra enkla beräkningar inom sannolikhet med tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar inom sannolikhet med gott resultat
Kan med effektiva metoder utföra beräkningar inom sannolikhet med mycket gott resultat
Statistik
Kan inte på egen hand utföra enkla beräkningar inom statistik
Kan utföra enkla beräkningar inom statistik med tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar inom statistik med gott resultat
Kan med effektiva metoder utföra beräkningar inom statistik med mycket gott resultat

Resonemangsförmåga

Når inte upp till målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Föra resonemang
Tankegången för inte resonemanget framåt
Tankegången för till viss del resonemanget framåt
Tankegången för resonemanget framåt
Tankegången för resonemanget framåt och fördjupar och breddar det

Kommunikationsförmåga

Når inte upp till målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bemöta matematiska argument
Kan inte bemöta ett matematiskt argument så att resonemanget förs framåt
Kan bemöta ett matematiskt argument så att resonemanget till viss del förs framåt
Kan bemöta ett matematiskt argument så att resonemanget förs framåt
Kan bemöta ett matematiskt argument så att resonemanget fördjupas och breddas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: