Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema former

Skapad 2016-03-10 18:26 i Hövägens förskola Ale
Vi hade tema färg och form. På barnens fruktmuggar fanns deras namn och vi upptäckte att barnen visade intresse för sina namn. Efterhand upptäckte de bokstäverna i sitt och kompisarnas namn. Vi har därför valt att fokusera vidare på former, bland annat bokstäver.
Förskola

Vårt mål är främst att vara medupptäckare i barnens intresse för bokstäver. Först och främst känna igen sin egen namnbild. Vi gör det genom samtal kring namnen på fruktmuggarna och i hallen, jämföra med varandras namn, korta och långa namn, samma bokstäver i olika namn, ljuda - hur låter bokstäverna?

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Barnen är i ålder 1-4år. Det är en stor bredd i barngruppen och de äldre visar stort intresse för former och de yngre följer med i det. Vi har sett intresset genom att barnen trycker muggar mot mattan så det bildas cirklar, barnen hittar former i vardagen och i samlingen hittar de former ibland annat sagor. De skriver också sina namn i sanden ute och på papper inne och skapar med olika material såsom kaplastavar, pinnar och pennor.

 

(ingen information av känslig art, allmänt hållen)
-Var befinner vi oss just nu?
-Vilka lärprocesser är barnen inne i just nu?
-Vad kan/vet barnen om detta?
-Speciella behov att ta hänsyn till
-Intressen
-Intervjuer
-Observationer

Mål

Genom att barnen känner igen sin namnbild och pratar om sig själva så ökar självkänslan och medvetenheten om sin identitet. 

Vi uppmuntrar och bejakar barnens intressen som visar sig i leken, då blir lärandet lustfyllt. Exempelvis när barnen kommer fram med en pinne och vill att vi tillsammans skriver deras namn i sanden.

Vi delar in barnen i små grupper vilket gör att de har lättare att både lyssna, tala och fokusera.

Vi erbjuder olika material att skapa och konstruera med.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Nedbrytning av valda läroplansmål

Utveckling sker när barnen visar att de kan själva, uttrycker vad de vill.

När man valt mål omformulerar/bryter man ner dem. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara. Till sin hjälp kan man använda följande ord för att formulera egna kriterier för måluppfyllelse.  

 

 •  Anger, använder, anknyter till, argumenterar, avgränsar
 •  Berättar, beskriver
 •  Definierar, diskuterar, dokumenterar, drar slutsatser
 •  Finner, formulerar, föreslår, förklarar
 •  Genomför, ger exempel på, gör sig förstådd
 •  Jämför
 •  Löser
 •  Motiverar
 •  Namnger
 •  Pekar på
 •  Redogör för, ritar, räknar upp
 •  Skriver
 •  Utför
 •  Visar
 •  Urskiljer
 •  Sorterar
 •  Fördelar
 •  Kategoriserar
 •  Utforskar
 •  Upptäcker

 Exempel:

Varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
(Lpfö 98/10)
I förhållande till det målet kan man själv utforma egna kriterier för måluppfyllelse och det skulle kunna formuleras enligt följande:

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...


-själv vilja lösa sina problem, med stöd kunna genomföra olika uppgifter, på egen hand kunna planera för sin lek samt själv kunna beskriva olika lärdomar han/hon tillägnat sig i verksamheten.

Genomförande/Arbetsmetoder

Barnen delas upp i mindre grupper för att få mer tid och utrymme att klara själva, bli självständiga.

-Hur förbereder vi barnen?
-Hur utmanar och inspirerar vi barnen?
-Innemiljö
-Utemiljö
-Intervjuer med barnen
-Observationer
-Föräldrasamverkan
-Litteratur
-Aktiviteter
-Hur skall dokumentationen ske?

Uppföljning

Fick vi den effekt vi ville ha?

-Bedömning av hur arbetet fortskrider
-Reflektion, både barn och vuxna
-Behövs nya förändringar i arbetssätt och metoder? Varför och på vilket sätt?
-Har det tillkommit nya mål?

Utvärdering

-Hur gick det?
-Verktyg att använda;

 • dokumentation,
 • observationer,
 • reflektioner och intervjuer med barnen,
 • pedagogisk dokumentation samt
 • utvecklingssamtal med föräldrar.

Analys och utveckling

-Hur har barnen uppfattat detta?
-Vad har de varit intresserade av, vad var svårt, roligt m.m.
-På vilket sätt har barnen varit resurser för varandra i sitt lärande?
-Måluppfyllelse, hur och på vilket sätt?
-Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
-Vad var barnen intresserade av och ville veta mer om?
-Hur går vi vidare?
-Hur kan vårt arbete förbättras och utvecklas?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: