Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra, mönster och geometri åk8

Skapad 2016-03-11 00:37 i Österslättsskolan Karlshamn
Kap 3 o 4 i Y-boken
Grundskola 7 – 9 Matematik

Algebra handlar om att uttrycka sin matematik med hjälp av bokstäver. Detta är bra att kunna när man ska arbeta med mönster och då matematiskt kunna uttrycka hur mönster ser ut. Algebra är också grunden till att förstå hur ekvationer är uppbyggda. Geometrisk kroppar finns överallt i vår omgivning. Vad heter de och hur räknar man ut deras area och volym? Det ska du få lära dig mer om i detta avsnittet.

Innehåll

Syfte

Vi ska göra det för att du ska få lära dig

- om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden
- att tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer
- att formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat
- att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
- att föra och följa matematiska resonemang
- att använda matematikens uttrycksformar för att samtala om, agumentera för och redogöra för frågeställningar, beräkningar  och slutsatser
- att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagslivet samt i andra skolämnen

 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Algebra Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Ma  7-9
  Algebra Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Konkretisering

Vi ska lära oss vad en variabel är och hur de kan användas när vi arbetar med algebraiska uttryck.

- Vi ska lära oss förenkla olika uttryck.

- Vi ska lära oss använda variabler i uppgifter med uttryck och formler t ex kunna läsa ut vad olika saker står för i en formel, kunna upptäcka ett mönster och därifrån skriva ett uttryck.

- Vi ska träna på att med ett matematiskt språk göra egna uppgifter.

- Vi ska lära oss geometriska figurer och hur de liknar/skiljer sig från varandra genom att använda geometrins begrepp.

- Vi ska lära oss avbilda/rita geometriska figurer

- Vi ska lära oss olika metoder för att beräkna area, omkrets och volym.

- Vi ska lära oss att göra enhetsbyten med geometriska enheter

- Vi ska träna på att få en förståelse för hur olika geometriska formler är uppbyggda, t ex formeln för volymen hos en cylinder och en kon.

- Vi ska lära oss olika metoder/strategier för problemlösning i vardagssituationer, t ex veta när det passar att rita figurer, när det är bäst med en prövning, när det passar med en formel?

Undervisning/arbetssätt

Du får lärarledda genomgångar, arbeta enskilt med uppgifter i boken eller på datorn. Du får även göra några praktiska aktiviteter tillsammans med kamrat. Avritning och konstruktion av figurer ingår också i det här området.

Bedömning

 Kommunikations och resonemangsförmågan bedöms på inlämningsuppgifter som görs under lektionerna.Muntlig kommunikationsförmåga bedöms fortlöpande under lektionstid.Problemlösningsförmåga, procedurförmåga och begreppsförmåga bedöms främst i det skriftliga provet som avslutar området.

Matriser

Ma
Algebra, mönster och geometri åk8

På väg att uppnå lägsta kunskapsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa problem
Kan ännu inte lösa problem som kräver lösning i flera steg
Kan lösa enklare problem som kräver lösning i flera steg
Kan lösa problem som kräver lösning i flera steg
Kan lösa svårare problem som kräver lösning i flera steg
Välja/använda strategier och metoder
Väljer/använder metoder som ej är lämpliga för problemet
Väljer/använder metoder som oftast fungerar för problemet
Väljer/använder metoder som fungerar för problemet
Väljer/använder metoder som alltid passar bra till problemets karaktär
Beskriva och föra resonemang om begrepp
Kan inte på egen hand förklara matematiska begrepp
Beskriver begrepp på ett enkelt sätt
Beskriver begrepp och ger exempel på likheter och skillnader mellan begrepp
Beskriver begrepp och ger exempel på hur de relaterar till varandra
Algebra
Kan inte på egen hand utföra enkla beräkningar inom algebra
Kan utföra enkla beräkningar inom algebra med tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar inom algebra med gott resultat
Kan med effektiva metoder utföra beräkningar inom algebra med mycket gott resultat
Geometri
Kan inte på egen hand utföra enkla beräkningar inom geometri
Kan utföra enkla beräkningar inom geometri med tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar inom geometri med gott resultat
Kan med effektiva metoder utföra beräkningar inom geometri med mycket gott resultat
Föra resonemang
Tankegången för inte resonemanget framåt
Tankegången för till viss del resonemanget framåt
Tankegången för resonemanget framåt
Tankegången för resonemanget framåt och fördjupar och breddar det
Redogöra och samtala om tillvägagångssätt
Kan inte redogöra och samtala om sitt tillvägagångssätt
Kan i de flesta fall redogöra och samtala om sitt tillvägagångssätt
Kan på ett bra sätt redogöra och samtala om sitt tillvägagångssätt
Kan på ett bra och effektivt sätt redogöra och samtala om sitt tillvägagångssätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: