Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik I vår vardag

Skapad 2016-03-14 08:04 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola

Vi ska i förskolan erbjuda barnen en varierande miljö där barnen får möjlighet att leka, lära och utvecklas. Miljön ska vara inspirerande och inbjudande och växla mellan inne- och utemiljö (Lpfö98 reviderad, 2010). 

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

I denna undervisning har jag valt att fokusera på begreppet matematik och undervisningen är tänkt att att på ett lustfyllt sätt locka barnen till att ta på dig sina matematikglasögon. 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? vad ska vi undervisa om?

I undervisningen är syftet att barnen ska så en förståelse för att matematik finns överallt runt omkring oss och att vi dagligen använder oss av matematik för att vår dag ska fungera. 

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen?

Lärandeobjekten i undervisningen är matematik och syftet är att barnen ska få en förståelse för hur mycket vi faktiskt använde matematik i vår vardag. Barnen ska få använda sina tidigare erfarenheter och kunskaper inom matematik i en gemensam lek. Leken är styrd och handlar om att barnen ska följa Pippi genom en matematikbarna ute på vår gård. Genom rörelser, härmning och letande efter former får barnen uppleva med hela sin kropp hur det ser ut, en visuel bild över hur långt vi sprungit, en känsla i kroppen om hur långt vi gått med våra långa steg och en känsla om tidsuppfattning. Vi hade en tid att passa, Pippi skulle "iväg" och hade bara en begränsad tid för sitt besök hos barnen. Känns 10 minuter länge, eller är det kort tid? 

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Metoderna för undervisningen är att använda sig av vardagliga situationer som barnen kan relatera till, att låta barnen utforska och reflektera kring matematik och dess användningsområden. När vi springer, hoppar, går, räknar, bygger, mm. 

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, hållbar utveckling, kulturell mångfald, flerspråkighet, estetiska lärprocesser samt motorik och hälsa.

Undervisningen kommer att utspela sig i uterummet för att ge barnen möjligheter att utforska med alla sina sinnen och för att uterummet är en del av vår pedagogiska miljö för lärande och utveckling. 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och undervisningssituationer.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: