Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent åk 7 vt 16

Skapad 2016-03-15 19:43 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 Matematik

Innehållet i arbetsområdet "Bråk" omfattar kunskaper om bråk och hantering av bråk, beräkningsmetoder för bråk samt hur dessa kunskaper kan användas i matematiska och vardagliga sammanhang. Taluppfattning, som handlar om förståelse för tals betydelse, relationer och storlek, är grundläggande för att kunna utveckla kunskaper i matematik. Genom att eleverna nu får möta talen i bråkform och göra beräkningar med dem, fördjupas deras förståelse och uppfattning av tal och olika räknesätt.

Innehåll

Arbetssätt

I undervisningen kommer du att få uppdrag och problem att lösa enskilt och tillsammans med andra. Du kommer att få möjlighet att diskutera strategier och metoder tillsammans med din lärare och dina klasskamrater.

 

Begrepp

Följande begrepp ingår i uppdraget
Försök att använda så många som möjligt av dem i din redovisning.

 • Delare, delbart, delbarhet
 • täljare, nämnare, kvot
 • Bråk, bråkandel
 • bråkform, decimalform, procentform
 • blandad form, bråkform
 • förkortning, förlängning
 • andel, antal
 • delen, andelen, det hela

Metoder

 • Metoder för att jämföra olika bråks värde
 • Metoder för att förlänga och förkorta ett bråk
 • Metoder för att växla mellan bråkform och blandad form
 • Metoder för att addera och subtrahera med enkla tal i bråkform
 • Metoder för att multiplicera och dividera med enkla tal i bråkform
 • Metoder för att räkna ut delen då du vet bråkandelar av en helhet
 • Metoder för att växla mellan bråkform, procentform och decimalform

 

Problemlösning

Träna på att anpassa strategier och metoder till problemets karaktär.

Träna på att beskriva hur du gått tillväga då du löst problemet.

Försök att hitta andra sätt att lösa problemet på. Berätta vilket sätt du tycker är bästa sätt att lösa problemet på och varför du tycker så.

Kontrollera att ditt svar är rimligt och på att förklara hur du vet att det är det.

Några tips för ditt problemlösande hittar du här:

 1. Läs igenom hela problemet.
 2. Försök att förstå problemet, rita en bild om problemet så att det är lättare att förstå det
 3. Gör upp en plan över hur du skulle kunna lösa problemet
 4. Genomför din plan. Det är först nu du börjar räkna!
 5. Se tillbaka på din lösning. Kontrollera att svaret är rimligt. Är det orimligt går du tillbaka och testar en annan plan!

Kommunikation

Träna på att ha en tydlig struktur på dina skriftliga redovisningar. Det ska vara lätt att följa dina beräkningar och vem som helst ska förstå vad du räknat ut utan att de ser uppgiften.

Träna på att använda olika representationsformer när du pratar om procent, det kan vara bilder, tallinjer, diagram, symboler, konkret material.

Träna på att muntligt redogöra för dina resonemang. Ställ frågor som...
Hur kommer det sig att det blir så...?
Hur vet jag att detta är sant...?
Vad skulle hända om ...?
... till dig själv och försök att besvara dem högt för dig själv

Kontrollera alltid att ditt svar är rimligt.

Syfte och Centralt innehåll Lgr11

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Bedömning

Kunskaperna kommer bedömas under ett skriftligt prov

Matriser

Ma
Bedömningsmatris för området bråk

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Förmåga att:
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Förmåga att:
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
.
Du kan ge enklare beskrivningar av områdets matematiska begrepp. Du använder grundläggande matematiska begrepp med säkerhet i kända vardagliga situationer.
Du har goda kunskaper om områdets matematiska begrepp och visar det genom att ge utvecklade beskrivningar och förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera olika uttrycksformer.
Du har mycket goda kunskaper om områdets matematiska begrepp och visar det genom att ge välutvecklade beskrivningar och generella förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera avancerade uttrycksformer.
Förmåga att:
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du väljer och använder grundläggande metoder på ett korrekt och i huvudsak fungerande sätt.
Du visar goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem korrekt och med säkerhet.
Du visar mycket goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem på ett korrekt sätt och med god säkerhet.
Förmåga att:
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du kan resonera om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultatens rimlighet. Du gör enkla redovisningar av dina lösningar.
Du resonerar om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultatens rimlighet. Du gör utvecklade redovisningar av dina lösningar.
Du resonerar om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet på ett välutvecklat sätt. Du gör välutvecklade redovisningar av dina lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: