Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 2 Eldorado 2A och 2B

Skapad 2016-03-17 14:19 i Skallbergsskolan Västerås Stad
Detta är en planering för ht 14- vt 15 Här får du veta: - vad du ska arbeta med - hur du ska arbeta - vilka mål du ska uppnå - hur du ska visa för din lärare vad du kan
Grundskola 2 Matematik

Hur ska du göra när du är i en affär och vill veta hur mycket dina pengar räcker till eller hur mycket pengar du får kvar? Det är många olika mattekunskaper du måste ha för att du ska kunna arbeta med vår nya matematikbok Matte Eldorado 2A och 2B.

Innehåll

1. Inledning:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

2. Övergripande mål:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

3. Kursplanemål:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

4. Konkretiserade mål:

Du kommer att lära dig:
- addition och subtraktion 0-100
- multiplikation / division
- miniräknare
- symmetri och asymmetri
- hälften och dubbelt
- klockan
- problemlösning
- ental och tiotal
- mönster
- volym, l och dl 
- additon och subtraktion 0-1000
- bråk
- vikt kg
- almanackan
- tredimensionellt
- vinklar 
- omkrets

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

5. Bedömning:

Bedömning sker genom: 
- ditt dagliga arbete i klassrummet
- skriftliga diagnoser
- samtal / diskussioner
- praktiska övningar

6. Undervisning:

Matematiklektionerna kommer att bestå av:
- gemensamma genomgångar
- arbetsboken Eldorado 2 A och 2B
- praktiskt arbete både ute och inne
- enskild räkning, pararbete och grupparbete
- mattelekar och spel
- diskutera matematik

Matriser

Ma
Matematik Eldorado år 2

Matematik år 2

Nivå 1
Nivå 2
Positionssystemet
Du kan ramsräkna och storleksordna 0-100. Du kan hälften/dubbelt inom talområdet 0-20
Du kan ramsräkna och storleksordna 0-100. Du kan markera tal 0-100 på olika tallinjer. Du kan visa talområdet 0-100 med tiobasmaterial. Du kan hälften/dubbelt inom talområdet 0-100.
Mönster/Ekvationer
Du tycker det är svårt att fortsätta enkla talmönster. Du behöver hjälp med att lösa enkla ekvationer.
Du kan fortsätta enkla talmönster. Du kan lösa enkla ekvationer och förstår likhetstecknets betydelse.
Färdighetsträning addition/subraktion
Du har automatiserat 0-10. Du behöver fortfarande konkret material till talkamraterna 11-20.
Du har automatiserat talkamraterna 11-20, Du kan addition och subtraktion 0-100 utan tiotalsövergångar.
Färdighetsträning multiplikation/division
Du förstår att multplikation är upprepad addition. Du behöver konkret material till multiplikation och division 2, 5 och 10.
Du kan multiplikations- och divisionstabellerna 2, 5 och 10 t.o.m. "gånger" 5. Du förstår sambandet mellan multiplikation/division.
Problemlösning
Du behöver hjälp med instruktioner för att förstå problemet. Du tycker det är svårt att skriva egna räknehändelser.
Du behöver viss hjälp med att lösa probelm. Du kan skriva egna räknehändelser. Du kan göra överslagsräkningar inom talområdet 0-100.
Geometri
Du kan bygga tvådimensionella figurer. Du tycker det är svårt med symmetri-assymetri.
Du kan bygga både två- och tredimensionella figurer efter beskrivning. Du förstår begreppet symmetri -assymetri.
Klockan
Du kan hel och halv timme.
Du kan hel, halv, kvart i och kvart över.
Intresse
Du visar lite intresse för matematik.
Du visar intresse för matematik
Volym
Du vet att volym är hur mycket något rymmer/innehåller.
Du förstår begreppet volym och kan uppskatta och mäta l och dl.
Månaderna
Du kan månadernas namn.
Du kan månadernas namn och ordning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: