Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Staden

Skapad 2016-03-18 09:55 i Central barn- och elevhälsan Falkenberg
Grundskola 7 – 9 Geografi

Förmågor som ska tränas:

 • beskriva och förklara samband. T.ex. hur samhällsservice och befolkningsstorlek hänger samman.

 • göra jämförande analyser. T.ex. hur en stad kan se ut i Sverige jämfört med USA.

 • resonera, diskutera, motivera och argumentera. T.ex. för och nackdelar med att bo på landsbygden i förhållande till staden.

 • ta in och använda dig av begrepp i olika och nya sammanhang. T.ex. urbanisering, vägnät, elnät, samhällsservice, arkitektur m.m.

 • söka, värdera, sortera och kritiskt granska information. t.ex. sammanställa information i diagram för att tydliggöra fakta. 

 

Fakta som ska läras:

 • En stads olika delar som t.ex. industriområde, bostadsområde, handelsområde, centrum, parker m.m.
 • Hur städer byggs olika under olika tider i historien
 • Olika boendeformer
 • Om olika faktorer som påverkar hur dyrt en bostad är.
 • Stadens miljöpåverkan

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Bedömning - vad och hur

Det som bedöms är hur din utveckling av förmågorna sker och hur förtrogen du blir med det material som vi går igenom. 

Vi ska visa vad vi har lärt oss genom att:

 • Söka information och lösa frågor enskilt eller i grupp. 
 • Göra en presentation om ett fiktivt förslag som stadsplanerare.
 • Göra en presentation med hjälp av diagram.

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer ske genom:

 • Föreläsningar 
 • litteraturstudier (läsa i böcker, websidor, artiklar)
 • Gemensamma diskussioner krig dilemmafrågor där er faktakunskap ska ligga till grund för era argument
 • Enskilt arbete (förberedelse inför presentation) på egen arbetsplats.
 • Se på film
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: