Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arc-en-ciel 8 - Chapitre 3, 4 et 5

Skapad 2016-03-20 00:15 i Öjersjö Brunn Partille
3 Le Paris-Dakar 4 La rencontre 5 Au téléphone
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval

En beskrivning av varje kapitels delmål och underlag för självutvärdering av dessa mål med koppling till kursplanen och bifogad bedömningsmatris. 

3 Le Paris-Dakar
4 La rencontre
5 Au téléphone

Innehåll

SYFTE -

 • Du skall känna till varje kapitels delmål och utvärdera dessa för att öka din delaktighet och ditt ansvarstagande vad gäller dina studier i franska.
 • Du skall kunna sätta upp nya mål för att ta nästa steg i ditt lärande utifrån insyn i delmål, självskattning och reflektion liksom lärarens bedömning.
 • Du skall som övergripande mål känna att "du äger ditt lärande" och att du har redskap som såväl strategier för det.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

ARBETSBESKRIVNING FÖR DELMÅLEN I KAPITEL 3, 4 OCH 5

Vi arbetar med delmålen i kapitel 3, 4 och 5 under vårterminen 2016. Du tränar färdigheterna att lyssna, tala, läsa och skriva kontinuerligt i varje kapitel. Där till viss realia. 

Arbetet är formativt så till vida att du fortlöpande får feed-back och feed-forward. Du tränas i att reflektera över ditt egna lärande och vad nästa steg är.

Arbetsområdet avslutas med ett test på ord, uttryck och grammatik. Resultatet bedöms med matris och/eller kommentar. 

I Lärloggen reflekterar du över ditt lärande genom att svara på vad du kan under "Je sais!"  som sedan kopplas till din planering.

 

3 Paris-Dakar

I kapitel 3 skall du lära dig

 • Självständiga personliga pronomen
 • Presens av det oregelbundna verbet prendre
 • Tout, toute, tous, toutes
 • Repetera räkneord
 • Textens glosor

 

4 La rencontre

I kapitel 4 skall du lära dig

 • Presens och passé composé av regelbundna DRE-verb
 • Presens och passé composé av de oregelbundna verben lire och écrire
 • Småord: comme, si, que, et, mais
 • Repetera regelbundna ER-verb
 • Repetera frågeord
 • Repetera kroppen
 • Textens glosor

 

5 Au téléphone

I kapitel 5 skall du lära dig

 • Presens och passé composé av de oregelbundna verben avoir, être, faire, vouloir, pouvoir
 • Imperativ av andra verb än regelbundna ER-verb
 • Presens och passé composé av verbet savoir
 • Väderuttryck
 • Repetera negationer
 • Textens glosor 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

BEDÖMNING OCH UTVÄRDERING

 • Bedömning av de olika kapitlens delmålen görs kontinuerligt under arbetets gång som ett led av formativ bedömning. Uppnådda kunskapsdelmål bedöms med matris och/eller kommentar i elevens planering.

 

 • Framåtsyftande självutvärdering av delmålen görs av eleven i Lärloggen för att synliggöra vad nästa steg är, liksom för att öka elevens delaktighet och ansvar. Lärloggsreflektionen "Je sais!" kopplas av eleven från Lärloggen till denna planering.

 

Matriser

M2
SKRIVA Moderna språk årskurs 6-9, Öjersjö Brunn.

Skriva

>>>
>>>
>>>
>>>
Eleven kan med stöd av läraren i skrift formulera sig enkelt och begripligt.
Eleven kan i skrift formulera sig enkelt och begripligt.
Eleven kan i skrift formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Eleven kan i skrift formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven tränar med stöd av läraren strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan använda någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan använda några olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan använda flera olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: