Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 4

Skapad 2016-03-21 07:28 i Falun
Planeringen följer läromedlet Favorit Matematik
Grundskola 5 Matematik

Det här året kommer vi att använda alla fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi kommer att räkna på olika sätt inom addition och subtraktion. Vi kommer att räkna med tal i bråkform och decimalform. Vi kommer att multiplicera och dividera Vi kommer att träna vinklar och cirkelns olika delar Vi kommer att arbeta med geometriska figurer. Vi kommer att träna enheten längd (mm, cm och dm) och volym (ml,cl,dl,l). Vi kommer att mäta omkrets och area.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta.

 Vi kommer att ha muntliga genomgångar enskilt . Vi kommer att arbeta med konkret material enskilt eller i mindre grupp. Vi kommer även att ha problemlösning enskilt, och i grupp. Vi kommer att arbeta med bok och på chromebook. 

Syfte

För att så småningom kunna göra allt som matematikundervisningen syftar till så behövs många metoder. Några av dessa metoder kommer vi att arbeta med under denna perioden.Du får träna på:

 • huvudräkning och uppställning med de fyra räknesätten
 • ekvationer och olikheter
 • multiplikationstabellerna
 • att räkna division
 • tal i bråkform, förkorta bråk
 • från bråk till decimaltal
 • tiondelar
 • hundradelar
 • decimaltal
 • negativa tal
 • välja rätt räknesätt vid problemlösning
 • skriva egen problem
 • diskutera matteproblem och förklara hur du har tänkt
 • mätning
 • längdenheter
 • viktenheter
 • volymenheter
 • geometri, mätning, omkrets och area
 • avrundning
 • diagram

Bedömning

Jag kommer att bedöma ditt arbete och dina resonemang.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favorit matematik 4

Mitt lärande i Matematik 4A+4B

Nivå 1
Aldrig
Nivå 2
Ibland
Nivå 3
För det mesta
Jag förstår de uppgifter i matematik som vi har arbetat med.
Jag kan förklara hur jag har löst en uppgift i matematik.
Jag ser när en lösning är bättre än en annan lösning.
Jag ser när ett svar är rimligt.
Jag använder matematiska ord när jag svarar på lektionerna.
Jag förstår när läraren förklarar hur jag ska lösa en uppgift i matematik.
Jag förstår de ord vi använder på matematiklektionerna.
Jag kan redovisa skriftligt hur jag har löst en uppgift så att andra förstår hur jag menar.
Jag kan motivera min lösning med matematiska resonemang.
Jag kan välja en skriftlig räknemetod som passar uppgiften.
Jag vet i vilka situationer det är lämpligt att använda miniräknare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: