👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklam? Information? Propaganda?

Skapad 2016-03-21 08:55 i Duveds skola Åre
Få kunskaper om mediers språk och funktion, samt utveckla sin förmåga att tolka, kritisk granska och värdera olika källor och budskap.
Grundskola 9 Svenska

Vi lever i en värld där vi hela tiden påverkas av ljud och bild i någon form. Det är tv, radio, datorer, mobiltelefoner och en mängd andra apparater som tar plats i vår vardag. Hur påverkas vi av allt detta, hur skall vi kunna skilja det som är sant och falskt, det som är rätt och fel från varandra? Vilka regler finns det för våra medier och hur kan vi bli mer medvetna om det som händer omkring oss? Massmedierna ger oss information, skapar opinion samt underhåller oss. De påverkar oss och vår uppfattning om världen och har stor makt i vårt samhälle. Det är därför viktigt att arbeta med massmedierna för att se hur de är uppbyggda, vilken roll de har och hur man kritiskt granskar informationen som de ger.

Innehåll

Syfte

Titta på och analysera reklam, läsa, tolka och värdera dess budskap för att:

 • Bli medveten om reklamens syfte och dess roll i samhället
 • Förstå hur reklam påverkar och hur den manipuleras för att nå sitt syfte
 • Bli medveten om att det finns lagar och regler kring hur reklam får se ut och användas
 • Förstå termer som reklam, information, propaganda, målgrupp, manipulation och produktplacering...

Men även skapa en medvetenhet kring att vi människor tycker olika om vad som är rätt och fel och vad dessa ställningstaganden kan leda till.

Konkreta mål

När vi arbetat färdigt med arbetsområdet ska du:

● lärt dig kritiskt granska "texter".
● lärt dig ta ställning till budskap i medierna.
● fått insikt i mediernas påverkan.
● nått en viss insikt i etiken kring reklam.
● lärt dig något om mediernas språk och ord förknippade med reklam.
● studerat reklamexempel och reklamknep.
● veta hur en reklamfilm är konstruerad.

 SKRIVA
● kunna skriva argumenterande text.

 TALA
● ha argumenterat för din åsikt.
● redovisat din reklamuppgift.

reklam / information / propaganda

Ordet reklam kommer av det latinska ordet reclamo (ropa högt). Den som gör reklam vill tala om något och att du ska lägga märke till det, ge dig information men också övertyga dig om att köpa eller göra något, via betalt utrymme i olika medier. Den är inte alltid helt sanningsenlig.

Ordet information kommer av det latinska ordet informo (utbilda, undervisa). Att få kännedom om något.

Ordet propaganda kommer av det latinska ordet propago (fortplanta, utvidga). Systematisk verksamhet med syfte att påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning. Förknippas ofta med överdrifter och halvsanningar för att gynna propagandistens egenintressen.

I all reklam är "formen" mycket viktig. Ingenting hamnar där av en slump, utan allt är noggrant uttänkt för att få oss att känna på ett speciellt sätt. Anspelar på behov vi alla har ex spänning, förälskelse, glädje, trygghet... etc.

Reklamens budskap till dig är att om du gör som reklamen säger så blir allting mycket bättre.Länkar kring tv/radioreklam och reklam riktat till barn:
www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?IngCategoryId=881&IngArticalId=1808
www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?IngCategoryId=1498

Arbetsbeskrivning

Utifrån genomgångar och diskussioner på lektionstid kommer du att dels arbeta med:

 • Häftet om reklam i grupp, genom att diskutera och reflektera kring dina egna och andras åsikter och tankar om reklam.
 • Att skriva en argumenterande insändare.
 • Att göra en reklamfilm. 

1. Skrivuppgift - reklam

Du kan nu välja att skriva en argumenterande text beroende på dina egna mål och behov vad gäller att visa dina förmågor i relation till kunskapskraven i svenska.


I Sverige har vi tryckfrihet och alla får framföra sina åsikter på tidningars insändar- och debattsidor. När man framför och försvarar sina åsikter använder man, som ni vid det här laget redan vet, argument, dvs förklaringar och bevis för att man har rätt. Motargument är det som "motståndaren" använder för att säga emot.


Ni har nu fått möjlighet att fördjupa er i och breddat era kunskaper i ämnet reklam. Är reklam bra eller dåligt? Tycker du att reklam är nödvändigt eller inte? Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med reklam? Finns det några vinnare och / eller förlorare i reklamens värld? Genusperspektiv?

Skriv en argumenterande insändare till en tidning. Utgå från punkterna ovan. Ge exempel på och förklara några olika typer av reklam som du känner till. Fakta som vi gått igenom på lektionerna bör kunna hittas i din text. För fram din åsikt tydligt och utveckla dina argument väl. Max två A4-sidor.


 

2. Reklamfilm

Inför genomförandet av den egna reklamfilmen ska följande diskuteras och dokumenteras:

 1. Syftet med reklamen. Någon vill något. Vad vill denne någon? Vem eller vilka är de? Sändare?
 2. Vem ska nås av budskapet? Vilka är mottagare? Målgrupp?
 3. Hur ska budskapet nås ut? A.I.D.A

(attention) väcka uppmärksamhet
I (interest) skapar intresse
D (desire) föder en längtan
A (action) får dig att handla


Efter redovisning diskuteras i klassen:
Vem säljer vad?
Är budskapet tydligt?
Vem är målgruppen?
"Köper du reklamen"? Varför / varför inte?

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- delta i samtal och diskussioner. 
- arbeta med dina "texter": 
* språkhantering, disposition, innehåll, struktur och budskap. 
* följa de olika texternas mönster. 
* kunskaper om massmedia och dess sätt att påverka vårt samhälle. 
* förståelse för ord och begrepp i arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv
Massmedia

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig aktivitet
Deltar någon enstaka gång i diskussionerna.
Deltar aktivt i diskussionerna.
Deltar aktivt, argumenterar samt lyssnar till andras argument.
Kunskaper
Känner till en del om massmedier och hur dessa påverkar vårt samhälle.
Har goda kunskaper om massmedier och hur dessa påverkar vårt samhälle.
Har mycket goda kunskaper om massmedier och hur dessa påverkar vårt samhälle.
Ord och begrepp
Känner till de grundläggande begreppen i arbetsområdet och kan förklara dem.
Känner till nya ord och begrepp i arbetsområdet och kan förklara dem
Känner till och använder nya ord och begrepp i arbetsområdet, kan förklara dem samt använder dessa i sitt eget resonerande och argumenterande.
Kommunikativ kvalitet
(Syfte och mottagare)
Fungerar efter viss bearbetning i det tänkta sammanhanget.
Fungerar i det tänkta sammanhanget är anpassad till mottagaren.
Fungerar väl i det tänkta sammanhanget och är väl anpassad till mottagaren.
Innehåll
Innehåller relevanta uppslag, den egna tankegången framgår och är delvis underbyggd. Innehåller exempel. Redovisar händelser mer än förmedlar upplevelser.
Innehåller relevanta uppslag som utvecklas, den egna tankegången framgår och är underbyggd. Ansatser till ett kritiskt resonemang finns. Innehåller träffande exempel. Förmedlar upplevelser och reflekterar kring dem.
Innehåller relevanta uppslag som är väl utvecklade. Den egna tankegången är väl underbyggd och ett kritiskt resonemang förs. Innehåller träffande exempel och en god balans mellan, detaljer - översikt, personligt - allmänt. Förmedlar, tolkar och värderar upplevelser.
Struktur
Uppbyggnaden är i huvudsak tydlig. Enkel textbindning.
Uppbyggnaden är tydlig. Varierad textbindning.
Uppbyggnaden är välvald med tanke på uppgift. Varierad och ändamålsenlig textbindning.
Språk
Ordvalet uppfyller i huvudsak uppgiftens krav. Tempusbruket är i huvudsak korrekt. Meningsbyggnad är i huvudsak korrekt.
Ordvalet är passande och varierat. Tempusbruket är anpassat efter olika tidsperspektiv. Meningsbyggnad är varierat och i huvudsak korrekt.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Tempusbruket är anpassat och används medvetet.. Meningsbyggnad är varierat och träffsäkert. God stilistisk anpassning.
Skrivregler
Relativt gott bruk av skiljetecken. Vissa stavfel som inte stör förståelsen.
Relativt gott bruk av skiljetecken, stycken och rubriker. Få stavfel.
Gott bruk av skiljetecken, stycken och rubriker. Ytterst få stavfel.