Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband åk 8

Skapad 2016-03-23 13:01 i Östlyckeskolan Alingsås
Koordinatsystem, proportionella samband, samband med fast och rörlig del, tolka olika typer av linjära samband.
Grundskola 8 Matematik
...

Innehåll

Mål för elev

Du skall

 • kunna rita och sätta ut punkter i ett koordinatsystem
 • tolka och rita olika typer av linjära samband
 • använda formler och värdetabeller för att rita samband
 • ange formeln till en graf

Innehåll

 • koordinatsystem
 • proportionella amband
 • samband med fast och rörlig del
 • använda värdetabell och formler
 • tolka olika grafer
 • kunna skriva formler

Kursplanemål

° Använda och analysera matematiska begrepp

° Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

° Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Samband och förändring Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser

Ma
Bedömning

Moment

På väg mot lägre nivå/Bedömningsunderlag saknas
Lägre nivå
På väg mot högre nivå
Högre nivå
Koordinatsystem
Du kan med stöd rita ett tydligt koordinatsystem och gradera axlarna rätt. Du kan med stöd avläsa punkters koordinater. Du kan ibland sätta ut punkter utifrån givna koordinater.
Du kan rita ett tydligt koordinatsystem och gradera axlarna rätt. Du kan avläsa punkters koordinater. Du kan sätta ut punkter utifrån givna koordinater
Proportionella samband
Du kan med stöd utföra beräkningar för proportionella samband. Du kan med stöd förklara vad ett proportionellt samband är.
Du kan utföra beräkningar för proportionella samband. Du kan förklara vad ett proportionellt samband är.
Du visar på en djupare förståelse för proportionella samband genom att kunna göra egna verklighetsförankringar.
Värdetabell - funktion - graf
Du kan med stöd avläsa en värdetabell alternativt göra en egen värdetabell från en funktion.
Du kan avläsa en värdetabell alternativt göra en egen värdetabell utifrån en funktion.
Du kan på ett säkert sätt använda graf, värdetabell och funktion och se sambanden mellan dem.
Samband med
fast och rörlig del
Du kan med stöd beräkna samband med en fast och en rörlig del.
Du kan beräkna samband med en fast och en rörlig del.
Du kan visa att ett givet samband med en fast och en rörlig del stämmer. Du kan teckna sådana samband d v s göra en formel
Tolka grafer
och funktioner. Bestämma en funktion utifrån dess graf
Du kan med stöd läsa av enklare grafer och koppla ihop grafer med färdiga funktioner. Du kan med stöd se vilken graf som passar med formeln/texten/bilden.
Du kan läsa av enklare grafer. Kan koppla ihop grafer med färdiga funktioner. Kunna utifrån flera olika grafer kunna se vilken graf som passar med formeln/texten/bilden.
Du kan förklara och tolka olika grafer och funktioner. Koppla ihop graf, värdetabell, beskrivning med ord och formel med rätt samband.
Du visar mycket god förståelse för olika grafer och funktioner i olika sammanhang. Du kan skriva egna formler utifrån givna grafer.
Redovisning
och matematiskt språk
Den skriftliga redovisningen innehåller endast svar.
Den skriftliga redovisningen går delvis att följa, du använder få matematiska begrepp. Ex saknas vissa delar i ett koordinatsystem.
Den skriftliga redovisningen innehåller alla steg i lösningen och går att följa. Du använder matematiska begrepp på ett okej sätt.
Den skriftliga redovisningen är välstrukturerad, fullständig och tydlig. Du använder matematiska begrepp på ett korrekt och lämpligt sätt.
Matematiska resonemang
Föra- och följa matematiska resonemang (även skriftligt
Du motiverar inte varför du väljer ett visst svar, ditt resonemang går ej att följa.
Du för enkla och till viss del underbyggda matematiska resonemang och kan förklara dina tankar. D v s du motiverar varför du väljer ett svar
Du för enkla och ganska väl underbyggda matematiska resonemang, kan tydligt förklara och motivera dina lösningar
Du för välutvecklade och väl underbyggda matematiska resonemang, kan tydligt förklara och motivera dina lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: