Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 2015/16 åk 1 del 2

Skapad 2016-03-23 14:53 i Långavekaskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 1 Svenska

Under vårterminen 2016 kommer vi fortsatt arbeta med grundläggande kunskaper inom skrivning och läsning. Vi kommer även ta del av olika texter samt återberätta dessa.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna:
* skriva några enkla ord och rita en bild till.
* ljuda samman fyra ljud
* läsa enkla nya småord med konsonatförbindelser
* läsa några enkla meningar och förstå innehållet
* läsa en kortfattad instruktion och förstå denna.
* kunna lyssna följa med i en enkel faktatext och samtala kring denna.
* återberätta en berättelse.
* delta i samtal och ställa frågor i anslutning till dessa

Dina kunskaper/färdigheter visar du kontinuerligt genom att:

* aktivt delta i enskilda och gemensamma övningar under lektionerna.
* delta i diskussioner

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:
* ha bokstavsgenomgångar av pedagogen, med utgångs punkt av att alla sinnena ska användas.
* se på film
* ha genomgångar/samtal med pedagog enskilt och i grupp kring bl a hur man formar ord.
* arbeta med bl a "Cirkus ABC" enskilt och tillsammans med kamrat.
* ha samtal kring text och läsandet.
* läsa enkla texter.
* skriva enkla texter.
* ha högläsning
* läsa instruktioner
* ta del av faktatexter och samtala kring dessa.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: