Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 2 vt 2016 (2)

Skapad 2016-03-23 19:46 i Irstaskolan Västerås Stad
En planering för veckorna 14-24
Grundskola 2 Matematik

Vi arbetar med talen upp till 1000. Vi lär oss additions- och subtraktionsalgoritm (uppställning) med växling och vi lär oss hela den analoga klockan. Vi arbetar med "svåra" subtraktionstabellen och repeterar multiplikationstabellerna 2, 5 och 10 samt överslagsräkning och bråk.  Vi arbetar med problemlösning.

 

Innehåll

Syfte

Undervisningen syftar till att utveckla följande förmågor:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Följande delar av det centrala innehållet behandlas:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Aktiviteter/ så här ska vi arbeta:

 • Vi lägger och visar tal upp till 1000 med konkret material. Vi visar talen med hundratal, tiotal och ental.
 • Vi skriver och storleksordnar tal upp till 1000.
 • Vi övar på olika talmönster, gör 10-hopp, 20-hopp, 50-hopp...
 • Vi övar på skriftliga räknemetoder samt olika huvudräkningsstrategier gemensamt på tavlan eller i mattebok/ på stencil.
 • Vi löser och gör egna textuppgifter och problem.
 • Vi avrundar tal och gör överslagsräkningar.
 • Vi ställer och läser av klockor.
 • Vi delar saker och bilder och benämner delarna som enkla bråk.
 • Vi arbetar enskilt och parvis med kapitlen 4 - 5 i Mästerkatten.

Kunskapskrav

Det här ska du kunna:

 • Läsa och skriva talen 0-1000. Storleksordna talen. Dela upp talen i hundratal, tiotal och ental.
 • Lösa en enkel textuppgift och välja rätt räknesätt (addition, subtraktion eller multiplikation).
 • I samarbete med en kamrat lösa ett enkelt matematiskt problem. Visa hur du/ni har tänkt och muntligt redovisa/förklara er lösning.
 • Med hjälp av en skriftlig räknemetod kunna beräkna en addition med växling över entalen ex. 37 + 45.
 • Ställa och läsa av en analog klocka.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma   3
  Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Så här visar du dina kunskaper:

 • Genom att delta i klassrumsaktiviteter och övningar.
 • Genom att visa med bilder, symboler eller konkret material.
 • Genom samtal med lärare och kamrater.
 • Genom redovisning av problemlösningar.
 • Genom lärares observationer under arbetets gång.
 • Genom diagnoser och övningar i Mästerkatten samt andra test.

Matriser

Ma
Matematik vt 2016 (2)

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Talen 0-1000
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan läsa och skriva talen 0-1000. Kan storleksordna talen och dela upp dem i hundratal, tiotal och ental.
Kan läsa och skriva tal i ett större talområde. Kan storleksordna talen och dela upp dem i tusental, hundratal, tiotal och ental.
Textuppgifter
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan lösa en enkel textuppgift som kräver en uträkning med addition, subtraktion eller multiplikation. Väljer rätt räknesätt. Kan skriva svar med rätt enhet.
Kan förstå och lösa textuppgifter som kräver fler än en uträkning. Kan skriva svar med rätt enhet.
Problemlösning
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan i samarbete med en kamrat lösa ett enkelt matematiskt problem. Kan redovisa en enkel lösning.
Kan på ett tydligt sätt redovisa en mer avancerad lösning av ett enkelt matematiskt problem.
Skriftliga räknemetoder
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan använda en skriftlig räknemetod, t.ex. en algoritm, för att räkna ut en addition inom talområdet 0-100 med växling över entalen.
Kan även använda en skriftlig räknemetod för att räkna ut en subtraktion inom talområdet 0-100 med växling över entalen.
Klockan
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan läsa av och ställa en analog klocka.
Kan även läsa av några digitala klockslag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: