Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Granens pedagogisk planering vt-16Fokus Naturvetenskap och teknik

Skapad 2016-03-24 09:12 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusom
Förskola
...

Innehåll

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? vad ska vi undervisa om?

Under Maj och April månad kommer vi att fokusera på naturvetenskap, teknik och miljö.

Barnen kommer att få besöka vår skolskog och där få utforska, uppleva naturen. Att öka deras miljömedvetande, visa respekt för allt levande och ta del av allemansrätten samt att få mer kunskap om djur och växter i naturen. Vi kommer att genomföra undervisningarna och aktiviteterna så att barnens intresse och nyfikenhet tas till vara.

Vi kommer att plantera/ så lite grönsaker, blommor ute i vår planteringslåda. Barnen får medverka och lära sig vilka förutsättningar ett frö/ planta behöver för att växa. Därigenom så får barnen erfarenheter om ekologiskt förhållningssätt och mer kunskap om kretslopp.

Det blir också ett experiment där vi inte ger en växt vatten och barnen skall få vara med och ställa hypoteser om vad de tror kommer hända med växten.

Barnen skall få undersöka vad ljud är för något. Vi kommer att diskutera och göra aktiviteter utifrån frågor som; hur uppstår ett ljud? , hur kan ett ljud överföras och med vilken del av kroppen hör vi ett ljud?

Under aktiviteterna kommer barnen att få prova använda mikrofon,blåsa i flaskor och tillverka enkla instrument för att utforska hur man åstadkommer olika ljud. Dessutom skall vi prova burktelefoner och samtala om vilka förutsättningar behövs för att det skall bli ett ljud.

Vi skall också undersöka, utforska hur magneter fungerar. Magneter har olika poler och vad det innebär samt vilka föremål fastnar vs fastnar inte på magneter och varför är det så,

 

 

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Enligt Skolverket skall den pedagogiska verksamheten på förskolan präglas av ett ekologiskt förhållningssätt och positiv framtidstro. Barnen skall förstå naturens kretslopp och hur vi gemensamt kan bidra till en bättre miljö.

Naturvetenskap handlar om läran om allt som händer i världen runt omkring. Det är den värld som barnen på förskolan utvecklas och lever i. Utifrån detta kommer vi arbeta med naturvetenskap och miljö på ett lustfyllt sätt för att öka barnets intresse och förståelse inom området.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen?

 Vi kommer att ge barnen kunskaper om kretslopp, källsortering, spara på material ex ritpapper. För att öka motivationen hos barnen kommer vi diskutera fördelarna med källsortering, kompostering och att inte skräpa ner i vår närmiljö.

Vi kommer att arbeta med vad som är nyttig mat och vad som är bra för kroppen ex att röra på sig. Vad innebär att leva hälsosamt?

Barnen kommer att få arbeta med våra 5 sinnen och vara med på aktiviteter där man upplever vad viktigt det är med lukt ,smak, hörsel, syn och känsel för  människan.

Barnen skall få skapa och bl a få trycka med olika frukter och grönsaker.

Vi kommer också lära oss några ord (grönsaker och frukter) på andra språk. Då kommer vi att använda en Pen-Pal ett redskap för flerspråkighet på förskolan.

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

 För att nå bästa möjliga resultat i undervisningen kommer barnen att delas upp i två eller fyra mindre grupper. Vår tidigare erfarenhet har visat att mindre barngrupper gör att det blir lättare för barnen att bli sedda och komma till tals och bli mer delaktiga och engagerade. 

Vi vet från tidigare erfarenheter av våra undervisningar att barnen på Granen är mycket intresserad av olika praktiska övningar och Vi använder våra utvärderingar från tidigare år för att utveckla våra undervisningar och aktiviteter.   

 Barnen får vara aktiva, prova på och reflektera över vad de upplever och vi ställer frågor och lyssnar på barnens tankar så att lärarna är medforskare. Det gäller i alla områdena som vi kommer att utforska som ex magneter, ljud, plantering/ kretslopp mm

När vi är i skogen och lär oss om olika växter, djur så använder vi förstoringsglas, faktaböcker och ger barnen möjlighet att känna, beskriva och jämföra för att öka intresset inför naturen.

 

 

 

Persson (2009) lyfter att undersöka är både för barn och vuxna en fantastisk upplevelse och att naturvetenskap ger situationer där vi pedagoger lätt kan fånga upp och lyssna till barnens tankar och ta deras tankar på allvar.

 

Hur planerar vi att arbeta med: Hållbar utveckling, kulturell mångfald, flerspråkighet, estetiska lärprocesser samt motorik och hälsa.

Vi kommer att dela in barngruppen i mindre grupper. Vi kommer att källsortera, prata om varför det är bra för miljön. När vi odlar så kommer vi förmedla vilka förutsättningar som behövs för att det ska växa upp grödor.Vi skall förmedla så att barnen lär sig ett varsamt förhållningssätt till allt levande och ge barnen positiva upplevelser av naturen.

När vi har samlingar om vad som är bra för kroppen både motion och kost och våra sinnen så arbetar vi praktiskt med olika övningar och lekar.

När vi jobbar med flerspråkighet så kommer vi ta hjälp av vårdnadshavare så att de läser in begrepp på vår Pen-Pal

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och undervisningssituationer. 
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Vi lägger ut det  vi gjort på unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: