Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från frö till frö - NTA

Skapad 2016-03-30 14:58 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 4 Biologi

Vilken nytta har vi av växter? Hur ser en växts livscykel ut och vad behöver fröet för att gro? Varför är fotosyntesen så viktig och hur hänger allt ihop? Detta kommer vi att arbeta med under vårterminens NTA-tema "Från frö till frö".

Från frö till frö är ett tema där du följer en växts hela livscykel. Från fröet de sår till fröna du skördar 40 dagar senare. Du studerar växtens olika krav på miljön, växtens delar, lär dig hur ett bi ser ut och hur växter och djur är beroende av varandra för att överleva.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Biologi

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
 • Genomföra systematiska undersökningar i biologi.
 • Dokumentera kontinuerligt under arbetet både med bild, text, tabeller och diagram.
 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Bi  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  E 6
  Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Metod

Under arbetet med detta tema kommer vi bl.a att:

 • Samtala och diskutera i helklass och i mindre grupper
 • Genomföra undersökningar med växter och frön
 • Plantera och följa en planta från frö till färdig växt. Vi kommer att genomföra gallring och pollinering samt ge växten det den behöver för att kunna gro och växa. 
 • Undersöka hur växter och djur kan identifieras och sorteras
 • Dokumentera våra undersökningar och diskussioner

Bedömning

Inom arbetsområdet "Från frö till frö" bedöms din förmåga att:

 • Planera och genomföra undersökningar som rör fröer, plantor och pollinering
 • Diskutera, argumentera och ställa frågor kring biologi
 • Dokumentera med hjälp av bilder och text 
 • Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
 • Beskriva fröers, plantors och blommors utseende och visa på anpassningar som rör växters möjlighet att gro, tillväxa och föröka sig
 • Förklara hur fröet gror, på vilket sätt plantan tillväxer med hjälp av fotosyntesen och vilken betydelse blomman har för förökning
 • Samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och människans beroende av och påverkan på naturen
 • Berätta om hur vetenskapliga upptäcker som rör växter har påverkat människans levnadsvillkor och syn på naturen
 • Beskriva vilken nytta växter har för oss människor och på vilket sätt vi påverkar växters livsvillkor, t ex genom trädgårdsskötsel eller jord- och skogsbruk 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Bi  E 6
  Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  E 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Bi  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
 • Bi  E 6
  Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
 • Bi  E 6
  Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser

Bi
Från frö till frö

Riskerar att ej nå lägsta kunskapskravet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ställa hypotes
Ställer ingen hypotes
Ställer en hypotes som till viss del stämmer med uppgiften. Du redogör för vad som kommer att hända och ge en förklaring som bygger på egna (eller andras) erfarenheter.
Ställer en hypotes som stämmer med uppgiften och som är vetenskapligt underbyggd.
Utföra experiment
Följa instruktioner
Kan följa en instruktion i ett steg. Behöver däremellan lärarstöd.
Kan följa en instruktion i flera steg. Behöver ibland lärarstöd.
Kan följa instruktionerna med mycket lite lärarstöd.
Kan följa instruktionerna självständigt.
Utföra experiment
Genomföra
Behöver mycket stöd för att genomföra experimentet.
Klarar med hjälp av stöd att genomföra experimentet.
Kan genomföra experimentet.
Kan självständigt genomföra experimentet.
Dokumentera och beskriva
Dokumentationen är otydlig och svår att förstå. Beskrivning saknas.
Dokumentationen är till vissa delar tydlig och lätt att förstå. Beskriver delar av experimentet
Dokumentationen är tydlig och lätt att förstå. Beskriver hela experimentet
Dokumentationen är tydlig och lätt att förstå. Beskriver stegvis hela experimentet
Naturvetenskapliga begrepp
Använder inga begrepp.
Använder sig av vardagliga naturvetenskapliga begrepp.
Använder sig av naturvetenskapliga begrepp, men saknar delvis förståelse för dessa.
Använder sig av och visar förståelse för naturvetenskapliga begrepp.
Dra en slutsats
Slutsats saknas.
Slutsatsen är inte relevant för uppgiften.
Slutsatsen är relevant för uppgiften.
Slutsatsen är relevant för uppgiften och underbyggd.
Jämföra egna och andras resultat
Du kan inte se några likheter och skillnader mellan resultaten
Du kan se någon likhet eller skillnad mellan resultaten och kan samtala om orsaker.
Du kan se likheter och skillnader mellan resultaten och kan samtala om orsaker och ge förslag som efter lite omarbetning kan förbättra undersökningen.
Du kan se likheter och skillnader mellan resultaten och kan samtala om orsaker och ge förslag på hur man kan förbättra undersökningen.
Självständigt ta ansvar för lärandet.
Du har mycket svårt för detta.
Du gör det ibland men tycker att det är svårt.
Du gör det oftast.
Du tar alltid ansvar både självständigt och i grupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: