Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges officiella minoritetsspråk

Skapad 2016-04-01 08:20 i Svensgårdsskolan Helsingborg
I Sverige har vi fem officiella minoritetsspråk + teckenspråk och i det här arbetsområdet får ni fördjupa er inom dessa.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Vet ni vad ett minoritetsspråk är? Vet ni att det är tusentals människor som pratar andra språk än svenska i Sverige? I Sverige har vi fem stycken officiella minoritetsspråk och även ett inofficiellt, dessa heter Romani, Samiska, Jiddisch, Finska och Meänkieli. När ni jobbar med det här uppdraget kommer ni titta mer på hur många i Sverige som talar språken, hur de låter, med mera.

Innehåll

Uppdraget

 1. Arbetet inleds med att vi i helklass tittar på korta informationsfilmer om det svenska språket och de officiella minoritetsspråken. Du hittar filmerna på sli.se "Jakten på språket". Vi börjar med filmen som handlar om svenska, sen finska, meänkieli, samiska, jiddisch och sist romani chib .
 2. Efter att ha sett filmerna och svarat på frågor ska ni få arbeta i grupper eller enskilt med att ta reda på mer fakta om ett av de olika minoritetsspråken.
 3. Den fakta ni hittar ska ni sammanställa på dator eller för hand.
 4. När ni har gjort det ska ni i grupp förbereda en redovisning för resten av klassen. Redovisningsformen är powerpoint.
 5. Slutligen ska ni göra ett prov utifrån de olika gruppernas texter och redovisningar.

Vad som kommer bedömas:

 1. Ni kommer att bli bedömda utifrån hur ni söker fakta, hur ni väljer och använder fakta samt hur ni sammanställer och redovisar den.
 2. Ni kommer att bli bedömda formativt under arbetets gång genom att jag tittar på hur ni samarbetar i grupp/enskilt samt hur ni reflekterar och motiverar era synpunkter.
 3. Ni kommer också att bli bedömda på er text, redovisning och det slutliga provet, det vill säga det som ni har lärt er om de olika minoritetsspråken.

Hur ni får visa er kunskap:

Ni får visa vad ni kan när ni arbetar i grupper eller enskilt med att gemensamt leta information, välja ut den information som passar ert arbetsområde och sammanställa den information ni bestämt er för att använda. Genom den muntliga redovisningen visar ni att ni kan redovisa inför en grupp, där ni kan använda er av en powerpoint. Ni får även visa vad ni har lärt er om de olika minoritetsspråken genom en kunskapsredovisning och ett prov utifrån de olika gruppernas redovisningar och texter.

Det du ska göra är alltså:

1. Skriva om ett minoritetsspråk.

2. Hålla en muntlig redovisning i grupp.

3. Lyssna aktivt på andra gruppers redovisningar.

4. Göra ett prov om minoritetsspråken i Sverige som utgår från alla gruppers redovisningar och texter.

Uppdraget behandlar följande punkter i kursplanen:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser

Sv
Bedömningsmatris för arbete om minoritetsspråk

Behöver utvecklas
Grundläggande kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Utvecklade kunskaper
Läsförståelse
Du kan göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. Därmed visar du du en grundläggande läsförståelse.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. Därmed visar du en god läsförståelse
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. Därmed visar du en mycket god läsförståelse.
Söka, välja och sammanställa
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställa
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Kombinera text, estetiska uttryck och medier
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan du förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med välfungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Svenska språket och närliggande språk
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Sv
Förmågan att använda källor

Behöver utvecklas
Grundläggande kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Utvecklade kunskaper
Val av källor
Val av källor Typ av källor
Använder någon av de källor läraren tagit fram. Källorna består av enkla texter.
Använder de källor läraren tagit fram. Använder källor som främst är anpassade till elevens ålder.
Använder källor av olika slag. Kan söka fram egna relevanta skriftliga källor. Använder även svårare källor t.ex. facklitteratur eller uppslagsböcker
Kan söka fram egen relevanta (skriftliga) källor. Använder även svårare källor som inte är anpassad till elevens ålder. Kan formulera och avgränsa sökbegrepp på internet för att få fram trovärdig och relevant information.
Val av fakta
Väljer ut fakta men de hör inte till ämnesområdet eller behöver hjälp med att välja lämplig information/fakta.
Väljer ut fakta men har svårighet att välja vad som är viktigt och oviktigt. Gör inte alltid medvetna val utifrån behovet eller frågeställning.
Väljer relevant fakta. Väljer fakta som belyser ämnesområdet utifrån ett perspektiv.
Väljer relevant fakta som belyser ämnesområdet ur flera perspektiv
Tolka källor
Behöver hjälp med att använda källorna.
Sammanställer och redogör för information från olika källor genom att ett parti hämtas från en källa och ett annat från en annan källa.
Kombinerar och redogör för information från olika källor.
Använder källor som kräver tolkning, t.ex. diagram, tabeller, specialkartor…
Visad förståelse
Skriver ofta av eller omformulerar källorna.
Avskrifter eller omformuleringar förekommer.
Texten avspeglar elevens egen förståelse, men källorna styr stukturen.
Texten avspeglar till alla delar elevens egen förståelse. Använder informationen på ett tolkande sätt.
Redovisa källor
Det framgår inte vilka källor som använts.
Källor är redovisade men inte värderade.
Källorna är redovisade och resonemang förs om deras trovärdighet.
Källorna är redovisade och deras trovärdighet är utförligt värderade.
Värdera och kritiskt granska
Använda olika källor* och ha ett kritiskt förhållningssätt till dessa Källor*= läst, hört, sett, upplevt
Använder information utan att kritiskt granska källan*.
Använder informationen och granskar källan* kritiskt utifrån egna erfarenheter och kunskaper.
Använder information utifrån flera källor* genom medvetna val. Är medveten om att det finns olika tolkningar och kan på egen hand jämföra och söka stöd för att stärka källans* trovärdighet.
Använder information och stärker dess trovärdighet genom att värdera och ifrågasätta denna. Är medveten om att det finns olika tolkningar och kan på egen hand kritiskt granska och resonera kring källans* budskap och syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: