Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap (+Re), åk 5, Sveriges minorieteter

Skapad 2016-04-01 15:09 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Samhällskunskap
...

Innehåll

Syfte

Syftet är att eleverna ska få/finna kunskaper om Sveriges nationella minoriteter och därigenom diskutera vårt samhälle utifrån olika perspektiv. Eleverna ska också ges kunskap som som kan ligga till grund för ett demokratisk och inkluderande förhållningssätt. 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
 • Sv  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Re  E 6
  Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
 • Sh  E 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 6
  Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
 • Sh  E 6
  Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
 • Sh  E 6
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Konkretisering av kunskapskraven

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • känna till de fem minoritetsgrupperna i Sverige och vad som kännetecknar dem.
 • känna till minoritetsspråken i Sverige.
 • veta vad det är för skillnad på en nationell minoritet och andra grupper i samhället. 
 • kunna göra jämförelser mellan de olika minoriteterna och mellan ditt liv och barn inom någon av minoriteterna. 
 • ha kännedom om några av de mänskliga rättigheterna som rör minoritetsgrupperna
 • kunna använda begrepp som minoritetsbefolkning, urbefolkning och mänskliga rättigheter m. fl. 

 

Undervisning och bedömning

Vi kommer att

 • se filmerna i serien "Andrea hälsar på..." på UR
 • söka information om de olika minoritetsgrupperna och fundera över vilka källor som är bra (ex. minoritet.se, so-rummet, nordiska muséet etc.)
 • sammanställa information om det område du tilldelats.
 • arbeta i grupper för att skapa presentationer om alla minoriteter.
 • diskutera mänskliga rättigheter och frågor som rör de nationella minoriteterna.

 

Jag kommer att bedöma

 • Ditt deltagande i diskussioner 
 • Ditt arbete med att söka fakta
 • Din sammanställda text
 • Gruppens gemensamma arbete

 

Uppgifter

 • Ppt introduktion, Sveriges minoriteter

 • Presentera en minoritet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: