Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp om de fem världsreligionerna ht 2016, år 6.

Skapad 2016-04-04 10:40 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
En lokal pedagogisk planering i religion och svenska för år 5 vt 2016.
Grundskola 6 Religionskunskap Svenska

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

1. Mål i religonskunskap

Vilket innebär:

Att jag vet vilka de fem största religionerna är i världen.
Att jag kan berätta om någon viktig händelse inom varje världsreligion.
Att jag förstår vad livsåskådning betyder.
Att jag kan några heliga rum och heliga platser inom varje religion.
Att jag kan berätta om olika ritualer inom olika religioner.
Att jag förstår hur religionerna påverkar människornas sätt att leva.
Att jag kan se likheter och skillnader mellan olika religioner.
Att jag ges möjlighet att utveckla min förståelse och respekt för att människor kan tillhöra olika religioner.

För att nå dessa mål kommer vi att:

Läsa och skriva faktatexter.
Söka information från datorer och böcker.
Rita upp tankekartor.
Använda oss av estetiska moment t.ex. bild.
Se på film.

Detta kommer vi att bedöma:

Att eleven känner till de fem största religionerna och kan se likheter och skillnader mellan dessa.
Att eleven vet vilka heliga rum och heliga platser som finns och kan berätta om olika ritualer inom olika religioner.
Att eleven visar förståelse över hur religioner hur dessa livsåskådningar påverkar människor.
Att eleven kan fördjupa och utveckla sina tankar och funderingar om världsreligionerna.Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

2. Mål i svenska

Vilket innebär:

Att jag kan formulera mig i tal och skrift.
Att jag kan genomföra muntliga presentationer för olika mottagare.
Att jag har hört olika berättelser från olika delar av världen.
Att jag jobbat med olika sätt att minnas, t.ex. tankekartor och stödord.
Att jag kan hitta information och avgöra om man kan lita på källan.

För att nå dessa mål kommer vi att:

Läsa och skriva faktatexter.
Söka information från datorer och böcker.
Rita upp tankekartor.
Använda oss av estetiska moment t.ex. bild.
Se på film.

Detta kommer vi att bedöma:

Att eleven kan kan formulera sig i tal och skrift på ett korrekt sätt.
Att eleven kan genomföra muntliga presentationer.
Att eleven känner till berättelser från olika länder.
Att eleven kan hitta information och avgöra om man kan lita på källan.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: