Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2016-04-04 11:31 i Strandängsskolan F-9 Båstad
En snabb översikt över epokerna
Grundskola 9 Svenska

Under vecka 11-19 kommer vi att snabbt ta oss igenom den moderna historien och titta på vad som hände då, vilken litteratur som skrevs och hur det blev så. I samband med varje epok får ni en kort inlämningsuppgift.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

 ”att läsa och sammanfatta”: genom att göra en serie visar du att du har förstått dikten och gjort en tolkning av den. I din sammanfattning visar du också på din förmåga att ta ut de viktigaste delarna ur texten.

”att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften ”: genom att kunna koppla ihop dina kunskaper om en viss tidsperiod och hitta exempel i texterna som vi läser som är "tecken" på att texten har tillkommit under den tiden.

"att formulera sig i tal och skrift": genom hur du uttrycker dig i dina inlämningsuppgifter, både i fråga om tydlighet, exempel och språk. Dessutom visar du denna förmåga i din bild-serie.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 V 11

Måndag

Repetera Antiken. Titta på film om Odysseen/läs en dikt av Sapfo. Diskutera vad som var typiskt epoken.

Tisdag

Nationellt prov i svenska

Fredag

Medeltiden. Film (25 min). Vad hände i världen år 500-1500? Hur förändrades sättet att skriva?

 

V 12

Måndag

Läsa utdrag från Tristan och Isolde. Hur ser man att texten är från medeltiden? Skriv i par. Inlämning

Tisdag

Renässansen. Film (25 min) Vad hände i världen år 1500-1700? Hur förändrades sättet att skriva? Läs dikten Hercules (Stiernhielm)

Fredag: LOV

 

V 14

Måndag

Gemensam läsning av ”Den förskräcklige Gargantua”. Diskutera i grupper hur man ser att detta är en text från renässansen. Gör gruppanteckningar. Inlämning

Tisdag

Upplysningen. Film (25 min) Vad hände i världen år 1700-1800? Hur förändrades sättet att skriva?

Fredag

Läsning av Robinson Crusoe. Vilka upplysningstankar återfinns? Läs Émile – Rousseau. Och skriv vilka upplysningstankar som finns i den, enskilt. Inlämning.

 

V 15

Måndag

Romantiken. Film (25 min) Vad hände i världen år 1760-1840? Hur förändrades sättet att skriva? Läs utdrag ur Unge Werthers Lidande. Diskutera vilka typiska romantik-drag som finns i den.

Tisdag

Läs Näcken. Skriv enskilt vad som är typiskt romantiken i den. Dela med er i grupper och lämna in era egna anteckningar.

Fredag

Realismen. Film (25 min). Vad hände i världen år 1800-1910? Hur förändrades sättet att skriva?

V 16

Måndag

Strindberg och Dickens. Berätta om deras liv och böcker.

Tisdag

Hur kan man se drag av författarnas egna erfarenheter i deras böcker? Enskild skrivuppgift.

               Välj antingen Strindberg eller Dickens och berätta:

   • Har andra författare härmat hans stil?
 • Har konstnärer/filmmakare inspirerats av denna författare?
 • Har han påverkat något på politiskt nivå? (t ex någon lagändring)
 • Var det någon särskild person eller händelse som influerade honom eller inspirerade till att/hur han skrev sina böcker?
 • Hur påverkade författarens eget liv vad han skrev om? ( t ex om någon av dem växte upp på en bondgård kanske deras böcker utspelar sig i en sådan miljö)

 

 

Fredag

Fortsätt med enskilda skrivuppgiften.

 

V 17

Måndag

Fortsätt med enskilda skrivuppgiften.

Tisdag

Fortsätt med enskilda skrivuppgiften. Inlämning

Fredag

Läsning av dikter.

 

V 18

Måndag

Uppstart av bild-manus-skapande för 4-rutors serie om en valfri dikt som ni har läst under litteraturavsnittet.

Tisdag

Eget arbete med seriesammanfattningen.

Fredag

LOV

 

V 19

Måndag

Eget arbete med seriesammanfattningen. Inlämning

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

De korta inlämningarna: Jag kommer att bedöma hur väl du lyckas koppla ihop texten med dina kunskaper om epokerna. Det är viktigt att ge tydliga exempel genom att citera/återberätta från texten.

Författarpresentation: Jag kommer att bedöma hur tydligt du kan hitta kopplingar mellan författarens liv och det han skrev om. Även här är det viktigt att ha i bakhuvudet vilken tid han levde under och vad han påverkades av/i vilken mån han påverkade under sin levnad.

Serie-sammanfattning av en dikt: Här är det viktigt att lyfta fram de mest centrala händelserna, skapa illustrationer som förtydligar handlingen, samt skriver kortfattat så att handlingen framgår.

I alla delar tittar jag förstås på hur språket flyter, stavning, meningsbyggnad och styckeindelning.

Utvärdering

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats och det kommer även jag göra. Dels genom att markerar hur långt du kommit i skrivprocessen i matrisen och dels genom en framåtsyftande kommentar. Jag vill också att du som elev utvärderar arbetsområdet här nedan.

Utvärderingsfrågor:

Börja med att titta igenom häftet och fundera över vad vi har gjort under projektet.(Detta behöver du inte skriva)

1. Vad har varit bra med projektet?

2. Vad kan förbättras? (upplägg)

3. Vilken del har du upplevt som:

a. Roligast

b. Lättast

c. Svårast

d. Störst utmaning

4. Hur kan den här typen av arbete hjälpa dig i framtiden?

5. Vilka förmågor har du utvecklat? Beskriv varför och hur.

6. Granska ditt arbetssätt. Vad gjorde du bra som du kan ta med dig? Vad i ditt arbetssätt kan du förbättra?


Matriser

Sv
Litteraturhistoria - en översikt

Kunskapskrav
E
C
A
2 Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven sin läsförståelse.
Du kan se kronologin i texten och du gör ett försök att tolka dikten.
Din återgivelse av dikten är korrekt och din tolkning känns rimlig.
Du sammanfattar dikten och dess budskap på ett tydligt sätt och ser även sådant som är mer abstrakt.
4 Resonera om verk och upphovsman
Eleven kan föra resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan hitta några kopplingar mellan epoken, författaren och det verk vi läser.
Du hittar flera kopplingar och objektivt motiverar och utvecklar ditt resonemang med tydlig logik. Kulturella, sociala, historiska eller politiska.
Du resonerar kring hur man skrev för att påverka, beröra eller skapa opinion, ditt resonemang har stöd i litteraturen.
5 Dra slutsatser
Du drar underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang det har tillkommit i.
Du har stöd i fakta och sakförhållande, känner till vissa historiska händelser och kan förklara viss del om hur verket påverkats av dessa.
Du känner till mer om tidsperioden som gör att du lättare kan dra slutsatser om verket och tiden det tillkom i.
Du har god förståelse för de aktuella historiska händelserna samt för vilken kultur som rådde när verket skapades, därigenom kan du dra slutsatser om hur verket påverkade/s.
6a Skriva olika texter
Med variation och textbindning
Eleven kan skriva med språklig variation och textbindning.
Viss upprepning förekommer men du använder vissa synonymer. Du använder ibland ord som är svåra eller ovanliga och lyckas ibland med användningen av dem. Meningarna hänger ihop men består mest av huvudsatser. Meningarna är enkla, ofta korta och inleds ofta med subjektet. Satsradningar kan förekomma och då är satserna ofta skilda åt med kommatecken.
Du upprepar dig sällan och använder medvetet synonymer. Du använder både enklare och svårare ord och då oftast på ett sätt som stämmer med sammanhanget. Du varierar huvudsatser och bisatser. Du varierar också enkel med varierad syntax och mellan långa och korta meningar. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Du använder många synonymer utan att det känns ansträngt. Du använder en variation av ord på ett kreativt och lämpligt sätt. Du varierar satser och meningslängd samt visar medvetenhet hur det påverkar textens helhet.
6b Skriva olika texter
Texttyp
Eleven har en fungerande anpassning till texttyp.
Du strävar efter att skriva redogörande text.
Du följer formen för redogörande text relativt väl.
Du följer formen för en redogörande text väl.
6c Skriva olika texter
Språk och struktur
Eleven följer språkliga normer och strukturer.
Stavning och grammatik är fungerar någorlunda, viss styckeindelning finns och då är varje stycke en sammanhållen helhet. Du blandar olika markeringar för nytt stycke, hybridstycke, blankrad och indrag , utan att man som läsareförstår systemet. Du har en röd tråd även om den inte är tydlig.
Stavning och grammatik är övervägande korrekt. Styckeindelning fungerar väl med tydliga kärnmeningar. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Stavning och grammatik är nästan alltid korrekt, din styckesindelning god, dvs. du har variation på styckenas längd vilket inspirerar läsning och markerar deras olika tyngd. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
10 Kombinera uttryckssätt för att förstärka texter
Eleven kombinerar olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar och på så sätt förstärker och levandegör textens budskap.
I en produktion kan du i huvudsak använda bilder/ andra uttrycksformer för att förtydliga ditt innehåll/budskap, även om de inte alltid passar helt. Du får inte med de viktigaste händelserna men dikten blir begriplig.
I en produktion kan du använda ändamålsenliga bilder/ andra uttrycksformer för att förtydliga ditt innehåll/budskap. Du får fram diktens innehåll.
I en produktion kan du använda lämpliga bilder/ andra uttrycksformer för att förtydliga ditt innehåll/budskap. Du förmedlar din produktion som en helhet på ett effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: