Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsklass-Hållbar utveckling

Skapad 2016-04-04 17:55 i Sandlyckeskolan Båstad
Geografi och svenska Klass 5-6 Vårterminen 2016
Grundskola 4 – 6 Geografi Svenska

Allt det vi människor gör har inverkan på vår miljö och omgivning på något sätt. Maten vi äter, kläderna vi har på oss, ja allt som produceras får effekter för världens skogar, hav, vattendrag, mark, luft, människor, djur och växter. I det här arbetsområdet ska vi studera hur jorden påverkas av naturens egna krafter, men också av människan. Vi undersöker vattnets betydelse för våra liv och hur levnadsvillkoren skiljer sig åt beroende på var vi lever på vår jord. Hur ska vi leva våra liv för att bidra till en hållbar utveckling? Med hjälp av filmer, texter och kartor undersöker vi vår omvärld!

Innehåll

ÖVERGRIPANDE MÅL

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

SYFTE

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
Du kommer att få lära dig att förstå och använda ord och begrepp för att kunna förklara, beskriva, diskutera och resonera kring frågor som rör arbetsområdet.
Du kommer att enskilt och gemensamt få läsa den skönlitterära boken Världsklass som handlar om hållbar utveckling samt faktatexter om aktuellt arbetsområde.
Du kommer att i samband med läsning av olika texter få formulera frågor och svar samt delta i samtal kring det du läser.
Du kommer att få träna på att se orsaker och konsekvenser, beskriva samband samt ge förslag på lösningar inom aktuellt arbetsområde.
Du kommer att med hjälp av genomgångar, filmer, kartor samt olika texter fördjupa dina kunskaper inom arbetsområdet.
Du kommer att få strategier för att fördjupa och strukturera din kunskap (exempelvis EPA, analysmodeller, stödmallar och ord/begreppslistor).

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Geografi
Använda lämpliga ord och begrepp (med hjälp av ord/begreppslista) när du förklarar, beskriver, diskuterar och resonerar.
Resonera kring orsaker till att jordytan formas och förändras samt vilka konsekvenser detta kan få för människor och natur på olika platser i vår värld.
Beskriva samband mellan natur, människa, naturresurser och befolkning.
Använda olika geografiska källor för att undersöka omvärlden.
Resonera kring begreppet hållbar utveckling samt ge egna förslag på lämpliga val i vår vardag.
Resonera kring ojämlika levnadsvillkor i världen samt ge egna förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

Svenska
Använda lämpliga lässtrategier, sammanfatta texters innehåll, resonera om framträdande budskap samt beskriva upplevelsen av läsningen.
Delta i samtal genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.
Söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor.
I sammanställningar använda beskrivningar, egna formuleringar samt ämnesspecifika ord och begrepp.

Du visar dina förmågor genom att skriftligt/muntligt kunna besvara DE STORA FRÅGORNA:
Vilka inre och yttre processer formar och förändrar jordytan? Hur påverkar detta människor och natur?
Vilka är världens viktigaste naturresurser och var finns de?
Vilken betydelse har vattnet för livet på jorden?
Vilka val behöver vi göra i vår vardag för att skapa en hållbar utveckling?
Varför är vissa länder fattiga och hur påverkar fattigdom människors liv?
Hur kan människors levnadsvillkor förbättras?

Du presenterar dina kunskaper genom skriftliga/muntliga inlämningsuppgifter, formulera frågor och svar till texter samt delta i samtal/diskussioner.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: