Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd med tema matematik

Skapad 2016-04-04 18:06 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Slöjd med tema matematik
Grundskola 4 Slöjd

Slöjd med tema matematik. Vi kommer att börja med ett frihandsbroderi i grupp utifrån sagan "Matte" för att lära känna varandra. Efter detta fortsätter vi med garnteknik och virkning. Vi kommer att lära oss om materialet ull och prova på att karda, spinna samt tova.  

Innehåll

Avsnitt 1

 • Skolan skall i sin undervisning i ämnet slöjd sträva efter att eleven: 

  • Bygger upp sin självkänsla och tilltro till den egna förmågan att slöjda 
  • Utvecklar förmågan att självständigt planera, genomföra och reflektera över sina arbeten. 

  I 4:an är målet att du: 

  • skall få en kärna av basfärdigheter. 
  • utvecklar din förmåga till att skapa idéer. (Idéutveckling första steget i slöjdprocessen, från idé till färdig produkt) 
  • utvecklar din kreativitet, t.ex. känsla för färg och form 
  • utvecklar din förmåga att välja och kunna hantera olika verktyg, metoder etc. 
  • drar lärdom av tidigare erfarenheter i din slöjdprocess (överväganden) 
  • utvecklar din förmåga att bedöma ditt arbete, både under tiden och efter avslutat arbete. (värderingen sista delen i slöjdprocessen)
  • utvecklar din självständighet i slöjdprocessen 
  • utvecklar din förmåga att dokumentera slöjdprocessen i loggboken. 
  • lär dig begrepp som används i samband med den teknik vi använder. 

  Så här skall vi arbeta: 

  • Gemensamma genomgångar 
  • Frihet inom arbetsområdets ramar 
  • Delaktiga elever med egna idéer
  • Dokumentera i loggbok vid varje slöjdpass
  • Arbeta med veckans ord och begreppslista  
  • Reflektera över det färdiga arbetet
  • Koppla till matematiska beräkningar

  Detta kommer vi att bedöma: 

  • din förmåga att utveckla och genomföra en idé
  • din förmåga att skapa (känsla för färg och form etc) 
  • din förmåga att välja och hantera(använda) olika metoder och verktyg i ditt slöjdande 
  • din förmåga att reflektera kring och dra lärdom av tidigare erfarenheter 
  • din förmåga att reflektera och dokumentera slöjdprocessen, både under arbetets gång och efter avslutat arbete vid utvärdering 
  • din självständighet i slöjdprocessen 

   

   

Matriser

Sl
SLÖJD Lgr11 bedömningsmatris 2, Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
Formge och framställa
Använder tydliga och korrekta bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
 • Sl
 • Sl  4-6
Arbetar utifrån tydliga instruktioner, med en bestämd idé och planering.
Förmedlar egen idé på vad man vill göra och hur man kan genomföra det. Gör t.ex. enkla bilder för att visa.
Har egna genomförbara idéer och kan förmedla dem. Förklara hur den ska genomföras för att resultatet ska bli bra. Gör enkla skisser och anger t.ex. förslag på lämpligt material.
Presenterar självständigt en utförlig beskrivning av en idé. Har egna förslag om arbetets utformning och genomförande. Gör skisser och förklarar vilket material man ska använda och hur man ska göra.
"Från en idé till en produkt."
 • Sl  4-6
Behöver mycket hjälp i sitt genomförande och under arbetets gång för att kunna slutföra sin produkt.
Planerar, genomför och kommenterar sitt arbete, med hjälp för att kunna slutföra slöjdföremålet.
Tänker igenom olika sätt för att göra och slutföra det planerade slöjdarbetet. Tar egna initiativ under arbetets gång genom att prova och ompröva (prova nya sätt) när problem uppstår.
Genomför och slutför sin idé självständigt och utvärderar sitt resultat och sin egen arbetsinsats. Tar egna initiativ under arbetets gång genom att prova och ompröva vid behov (t.ex. vid problem eller ny idé)
Välja och motivera
...hur man ska arbeta etc. - redskap(verktyg/tekniker ,
 • Sl
 • Sl  4-6
Väljer lämpliga redskap/verktyg/tekniker utifrån tydliga instruktioner. Behöver hjälp att lära sig hantera material/verktyg/tekniker.
Väljer lämpliga redskap/verktyg/tekniker i kända situationer. Kan hantera de vanligaste redskap/verktyg/tekniker, med viss hjälp.
Väljer lämpliga redskap/verktyg/tekniker utifrån situationen. Har god förmåga att hantera redskap/verktyg/tekniker.
Väljer och hanterar redskap, verktyg och tekniker mycket bra utifrån syfte och situation..
- färg och form
 • Sl  4-6
Väljer färg och form utifrån tydliga instruktioner eller kopierar andras mönster och formgivning.
Väljer färg och form, men utgår ej alltid från vad som är lämpligast utifrån t.ex. slöjdföremålets syfte (t.ex. funktion).
Arbetar kreativt och väljer färg och form utifrån slöjdföremålets syfte.
Väljer medvetet färg och form utifrån slöjdföremålets syfte. Sätter en personlig prägel på sitt slöjdföremål. Använder sina kunskaper i olika sammanhang. Utvecklar sin känsla för färg och form genom nya erfarenheter och kunskaper.
Analysera och värdera
Använda ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och förklarar, samt resonera kring sin arbetsprocess och resultat.
 • Sl
 • Sl  4-6
Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Använder egna ord för att beskriva och förklara på ett enkelt sätt.
Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Använder ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och värdera min arbetsprocess. Använder inte alltid ord och begrepp i rätt sammanhang eller på ett korrekt sätt.
Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Beskriver och förklarar, samt ger exempel på konkreta konsekvenser av val i kvalitén på slöjdföremålet. Använder ord och begrepp kopplat till slöjden på ett bra sätt då du beskriver och förklarar din arbetsprocesss.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt, både kring arbetsinsats och resultat. Är medveten om konsekvenserna av olika val, med tanke på funktion och/eller utseende. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av slöjdspecifika ord och begrepp. Änvänder sina kunskaper även i andra sammanhang och nya situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: