Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kalla kriget 1945-1991 åk 9

Skapad 2016-04-07 10:31 i Tiundaskolan Uppsala
Det Kalla kriget är en period mellan 1945 och 1991 då det rådde stora motsättningar mellan västvärldens stormakt USA och Sovjetunionen.
Grundskola 8 – 9 Historia

Det Kalla kriget  är en period mellan 1945 och 1991 då det rådde stora motsättningar mellan västvärldens stormakt USA och Sovjetunionen, som höll ett hårt grepp om Östeuropa. Under denna period uppstod många konflikter över hela världen. Många av dessa konflikter kan förklara varför världen ser ut som den gör idag.

 Syfte
Du ska träna dig på att använda olika historiska begrepp när du analyserar olika skeenden.
Du ska träna dig på att bedöma olika texter, källor och medier som tolkar och belyser historiska skeenden.
Du ska förvärva ett historiemedvetande, så att du kan tolka händelser och skeenden i nutiden och som ger dig en beredskap inför framtiden.
Du ska utveckla din förmåga att urskilja historiska strukturer, utvecklingslinjer och förändringsprocesser.
Du ska tillägna dig kunskaper om betydelsefulla historiska gestalter och händelser.

 Konkretiserade mål

I arbetet med Kalla kriget ska du sikta mot att:

Kunna förklara i stora drag vad det kalla kriget gick ut på. Du ska kunna ange orsaker och konsekvenser.

Du ska presentera en händelse eller konflikt under denna period.

Du ska kunna sätta in händelsen, konflikten eller personen i ett större historiskt sammanhang, dvs visa hur det hänger samman med Kalla kriget.

Du ska kunna förklara nutiden med hjälp av dina kunskaper om Kalla kriget.

Du ska kunna handskas källkritiskt med faktamaterialet.

Undervisningen
Vi inleder med en gemensam genomgång i klassen med hjälp av en power point. Den ger er en baskunskap om situationen under Kalla kriget, dess orsaker och konsekvenser. Vi tittar även på en dokumentärfilm om det Kalla kriget. Efter filmen diskuterar vi den. Vi läser även i läroboken Historia B sidorna 82 och framåt.
När alla har fått en gemensam faktagrund ska var och en välja ut en av följande händelser att fördjupa sig i: Koreakriget, Kubakrisen, Vietnamkriget eller Balkankriget.
Denna instruktion ska följas:
Under det Kalla kriget utspelade sig flera stora kriser och krig. Du ska fördjupa dig i en händelse.

 • Uppgiften du har är att:

 1. Ange orsakerna till krisen/kriget.
 2. Beskriva händelseförloppet
 3. Ta reda på vilka konsekvenser krisen/kriget hade.

 • Du ska använda dig av 2 källor som ska anges.
 • Resultatet ska vara 1 sida med storlek
 • Du delar in din text i 3 delar: Orsak-Händelse-Konsekvens
 • Arbetet ska vara klart fredagen den 18 mars. (2 veckor)

 

Som stöd för ditt arbete delar jag ut en stödmall. På den finns tips på bra sidor att läsa samt vilka ord och begrepp som är bra att ha med i din analys. Tänk på att arbeta källkritiskt. Använd begrepp som tendens, objektiv, förstahands källa, andrahands källa, perspektiv och tidskriterier när du bedömer din källa.

Det är viktigt att du under arbetets gång visar vad du gör. Be om feedback både från mig och dina kamrater.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att

 • välja ut och presentera ditt material
 • sätta in händelser och/eller personer i ett historiskt sammanhang
 • se på händelser ur mer än ett perspektiv och tydligt redogöra för orsaker och konsekvenser
 • koppla samman nutida händelser med historien
 • arbeta källkritiskt

Innehåll

Avsnitt 1

Uppgifter

 • Stödmall till fördjupningsarbetet om Kalla kriget

Matriser

Hi
Kalla kriget vt-16

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften,
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften,
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften,
Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: