Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från frö till planta

Skapad 2016-04-07 13:41 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola

Idag är ett aktivt arbete mot en hållbar utveckling centralt och något som alla ska finna intressenat att delta i. Barnen ska redan i förskolan bilda sig en förståelse för vad hållbar utveckling är och hur man som enskild individ och grupp kan bidra för en mer hållbar framtid. 

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

 

Barnen har under samtal med varandra och pedagoger visat intresse för naturens förändringar vid årstidsskiften, de har haft frågor och en vetgirighet att skaffa sig kunskap om de djur de hittar ute på gården. De har berättat och visat intresse för narurens liv, hur man odlar, vad som behövs osv. 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? vad ska vi undervisa om?

 

Barnen ska få erfara hur man odlar, vad man behöver, hur processen sker och varför vi gör det. Barnens intresse är just nu maskar och att se processen från frö till färdig växt. 

Barnens tidigare erfarenheter är att de har fått en förståelse för vad fröet behöver för att växa. Att vatten, sol, jord och kärlek är viktiga för att det ska bli en färdig växt.

I undervisningen får barnen vara med och plantera i våra pallkragar och även plantera sina egna frön i sina egna krukor som de själva gjort.  

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen?

I utbildningen är tanken att vi ska se processen från frö till planta med hjälp av digitala verktyg i form av smartboard. 

Efter detta är ett samtal planerat där barnen får reflektera och bearbeta sina upplevelser tillsammans och dela med sig av sina tidigare erfarenheter av fenomenet.

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

 

 Jag som pedagog behöver vara uppmärksam och påläst om vilka sorters frön eller grödor som ska planteras så att det blir någonting av det. Att vara aktiv och närvarande i barnens utforskande och vara observant på vad barnen tycker är roligt och intressant kring processen. 

För att nå målet behöver barnen och jag som pedagog vara uppmärksamma och påminna varandra om vad fröt behöver för att växa. Ett medvetet bruk av glädjens pedagogik där både pedagoger och barn är intresserade och känner att de är delaktiga i proseccen är otroligt viktigt då det är en process, det tar tid. 

Den teori jag som pedagog stödjer mig mot i detta är vygotskys teori om det kollektiva lärandet. Vi lär bäst när vi lär av och med varandra. 

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, hållbar utveckling, kulturell mångfald, flerspråkighet, estetiska lärprocesser samt motorik och hälsa.

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och undervisningssituationer.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: