Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 6B, Kapitel 3 - Geometri

Skapad 2016-04-08 10:25 i 0 Stavreskolan Trollhättan
Mattespanarna 6B, Kapitel 3 - Geometri
Grundskola 6 Matematik

Vi kommer arbeta med kapitel 3 i Mattespanarna 6B, området "Geometri".

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Övergripande Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Elevdel

Bedömning

I arbetsområdet bedöms din förmåga att:

 • beskriva, namnge och jämföra geometriska figurer.
 • beskriva och beräkna arean av sammansatta figurer.
 • beräkna cirkelns omkrets och area.
 • förstora och förminska bilder skalenligt.
 • göra beräkningar i samband med skala.
 • läsa av och göra beräkningar med kartor.
 • läsa av kordinatsystem samt markera en punkt utifrån kordinater.
 • lösa matematiska problem som är kopplade till kapitlet.
 • kunna använda begreppen parallellogram, romb, kvadrat, rektangel, triangel, parallelltrapets, cirkel, π (pi) , radie, diameter, skala, kordinatsystem, origo, x-axel och y-axel..

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • de förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt
 • din delaktighet i paruppgifter och praktiska moment
 • skriftlig avstämning

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp
 • föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra
 • träna problemlösning enkilt och i par
 • göra praktiska övningar med hjälp av spel
 • använda oss av datorn

 

Elevinflytande

Du kommer få möjlighet att själv bestämma vad du behöver arbeta med vid vissa övningar och spel som vi gör i klassen.

Matriser

Ma
Kapitel 3 - Geometri

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven känner till egenskaper och kan beskriva olika geometriska figurer.
Eleven ger enklare, begränsade beskrivningar av geometriska figurer. Eleven namnger geometrisk figurer.
Eleven ger beskrivningar av geometriska figurer och använder dem i bekanta sammanhang.
Eleven ger beskrivningar av geometriska figurer, namnger, använder, jämför och värderar dem även i nya sammanhang.
Eleven förstår och beräknar area.
Eleven jämför och beräknar arean av olika geometriska figurer, även enkla sammansatta figurer.
Eleven beräknar arean av olika geometriska figurer, även sammansatta.
Eleven beräknar arean av olika geometriska figurer och varierar sina metoder.
Eleven förstår och använder begreppet skala.
Eleven gör enklare beräkningar med skala i bekanta sammanhang.
Eleven jämför och gör beräkningar med skala i olika sammanhang. Ex. Jämföra två kartor med olika skalor.
Eleven gör olika beräkningar, även i nya sammanhang. Ex. Beräkna skala utifrån några mått.

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven läser av och använder ett kordinatsystem.
Eleven läser av punkter och prickar in punkter i ett kordinatsystem.
Eleven använder kordinatsystem tillsammans med t.ex olika geometriska figurer.
Eleven använder kordinatsystem i delvis nya sammanhang. Ex. Symmetri
Eleven beräknar arean och omkretsen av en cirkel.
Eleven känner till metoder för att beräkna cirkelns omkrets och area.
Eleven gör beräkningar av en cirkels area och omkrets.
Eleven gör beräkningar och uppskattningar för en cirkels area och omkrets i delvis nya sammanhang. Ex. Beräkna omkretsen av en halvcirkel.

Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler.
Eleven redovisar ibland sina beräkningar.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder till visst del matematiska symboler och begrepp.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: