Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2016-04-08 15:13 i Hanvikens skola Tyresö
Gustav Vasas betydelse för staten Sveriges grundande, arvrike och reformationen av kyrkan. Hansans betydelse för handel mellan länder. Upptäcktsresandes betydelse.
Grundskola 5 Historia

Vasatiden år 5

Innehåll

1. Konkreta mål- elevdel

Eleven ska kunna:

 • Förklara varför folket i Sverige inte ville vara kvar i unionen med Danmark
 • förklara Gustav Vasas betydelse för staten Sveriges grundande
 • förklara vad som menas med reformationen
 • förklara vad ett arvrike är
 • berätta vad boktryckarkonsten hade för betydelse
 • vad Hansan hade för betydelse för de olika länderna runt Östersjön
 • redogöra för andra stora historiska händelser ute i Europa
 • förklara olika källors trovädrighet

2. Undervining/arbetssätt- elevdel

Eleverna får händelser berättade för sig,  läser i grundboken, gör arbetsuppgifter till, diskuterar och ser filmer.

3. Bedömning- elevdel

Eleverna bedöms hur delaktiga de varit under lektioner, muntligt och skriftligt.

Ett sammanfattande skriftligt prov med utgångspunkt från de konkreta målen.

4. Övergripande mål från del 2.2 "Kunskaper"- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

5. Syfte- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

6. Centralt innehåll- LGR 11

Här gör du enbart kopplingar till läroplanens centrala innehåll.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

7. Kunskapskrav- LGR 11

Här gör du kopplingar till aktuella kunskapskrav.

Matriser

Hi
Tyresö Historia år 4-6 Skolverksmodell MED indelningar i förmågor

Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Tidsperioder
Eleven har **grundläggande** kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har **goda** kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då **enkla** samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då **förhållandevis komplexa** samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då **komplexa** samband mellan olika tidsperioder.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med **enkla och till viss del underbyggda** hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med **utvecklade och relativt väl** underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med **välutvecklade och väl underbyggda** hänvisningar till det förflutna.

Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då **enkla** resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då **utvecklade** resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då **välutvecklade** resonemang om källornas användbarhet.

Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv och använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Spår av historien
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra **enkla** resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra **utvecklade** resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra **välutvecklade** och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett **relativt väl** fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett **väl** fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: