Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering fokusområde Naturvetenskap, miljö och teknik VT-16

Skapad 2016-04-13 15:13 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
Enligt läroplanen barn i förskoleåldern ska få möjligheten till att upptäcka, undersöka och få ett ökat förståelse/intresse för naturvetenskap och teknik.
Förskola

Under april och maj månad kommer vi att ha undervisningssituationer och aktiviteter där vi bl.a. arbeta med teknik, naturvetenskap och miljö. Vi ger barnen möjlighet att utforska omgivningen med alla sina sinnen och hela kroppen. Det enda vi behöver göra är att ta utgångspunkt i barns egna erfarenheter och vardagsförståelse och utmana dessa vidare.

 

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Samhället ställer höga krav på den enskilda individen när det gäller förmågan att förstå och tillägna sig färdigheter inom teknikområdet. Kunskaperna i teknik ska göras tillgängliga tidigt, redan i förskolan.

I läroplanen (Lpfö 10) för förskolan betonas teknik som ett viktigt område att arbeta med. I förskolans verksamhet förenas lek och lärande i vardagliga aktiviteter. Genom olika materiel som används i leken och som bygger på barns förmåga att själva prova, konstruera och upptäcka får teknik en betydelsefull roll i förskolan.

Enligt skolverket skall den pedagogiska verksamheten på förskolan präglas av ett ekologiskt förhållningssätt och positiv framtidstro. Barnen skall förstå naturens kretslopp och hur vi gemensamt kan bidra till en bättre miljö.

Barnen ska utveckla förståelse för att utforska, ställa frågor och samtala om naturvetenskap.

Barnen ska utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen, utforska hur enkel teknik fungerar och ges möjligheter till att själv bygga och konstruera.

Utifrån detta kommer vi arbeta med naturvetenskap, miljö och teknik på ett lustfyllt sätt för att öka barnets intresse och förståelse inom området.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? vad ska vi undervisa om?

Utvärdering av förra årets arbete med naturvetenskap visar att barnen var nyfikna och intresserade av att lära sig nya saker och att experimentera. De var positivt inställda till de områden vi arbetade med. 

I fokusområdet naturvetenskap och teknik kommer vi bl.a. att arbeta med: Naturvetenskapliga experiment både inne och ute, enkel vardagsteknik, fysikaliska fenomen, kemiska processer samt ord och begrepp om naturvetenskap, teknik och miljö.

Vi kommer utgå från barnens lek och tillsammans med de upptäcka den teknik och naturvetenskap som finns runt omkring oss i förskolemiljön. Vi ser till att det finns material som barnen kan använda sig av i sina undersökningar.

Vi definierar naturvetenskapligt arbetssätt enligt följande:

Vi gör observationer, ställa en hypotes, gör en undersökning för att se om hypotesen stämmer och drar slutsatser. 

 

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen?

Att skapa en hållbar framtid handlar om att redan i förskolan grundlägga goda vanor och skapa en handlingskompetens för att möta framtiden.

Vi kommer ge barnen kunskaper om kretslopp, källsortering, resurssnålhet och om naturen genom att samtala med de om det vi gör i vardagen, t.ex. att vi komposterar och sorterar skräp på Stacken. Vi kommer använda tillfällen i vardagen för att urforska hur enkel teknik fungerar och när det kan ges tillfälle att själv bygga och konstruera.

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Vi kommer att utgå från barnens intresse och nyfikenhet och planera undervisningssituationer som handlade om naturvetenskap på ett enkelt och lustfyllt sätt. Vi kommer vara delaktiga, lyhörda och vara medupptäckare som tillsammans med barnen studerar naturvetenskap, miljö och teknik. 

Dahlberg och Moss (2005) skriver att när barn undersöker för att ska förståelse etablerar de både kognitiva, estetiska och etiska förbindelser med miljö, material och innehåll.

Under arbetets gång kommer vi dokumentera verksamheten för att få syn på barnens lärprocesser, men också vad de är intresserade av och undrar över. Dokumentationen används som en bra vägledning för hur man ska fortsätta det pedagogiska arbetet. För att barnen ska känna sig delaktiga kommer vi att ta med de i dokumentationen.

Följande frågor ställer vi oss under arbetets gång.

Vad är det som intresserar barnen? Hur ska vi fortsätta projektet? Vilket nytt material ska vi ta fram? Vilka frågor ska vi ställa? Vilka nya undersökningar kan barnen göra? Hur ska vi ytterligare synliggöra dokumentationen och barnens lärprocesser för föräldrar och barn? Vad behöver vi pedagoger lära oss mera om?

Hur planerar vi att arbeta med: Hållbar utveckling, kulturell mångfald, flerspråkighet, estetiska lärprocesser samt motorik och hälsa.

Eftersom hållbar utveckling innehåller både ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter kommer vi koppla ihop alla delar till en helhet och att beröra dåtid-nutid-framtid och lokala och globala aspekter. 

Barnen utvecklar en moral, etik och respekt för naturen och en känsla för den när de aktivt deltar i naturen och närmiljön vilket innebär att vi kommer vistas mer i utomhus och vara i naturen.

Vi kommer prata om och reflekterar tillsammans med barnen om klimatförändring och om att det är vår gemensamma uppgift att ta hand om jorden.

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och undervisningssituationer. 
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Vi lägger ut det  vi gjort på unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: