Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre revolutioner, dess orsaker och konsekvenser VT-16

Skapad 2016-04-14 07:41 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Vi läser om amerikanska, franska och industriella revolutionen.
Grundskola 8 Samhällskunskap Historia
...

Innehåll

Ämne, arbetsområde och år

Historia och samhällskunskap, år 8

Syfte

Eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Hi använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Hi kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Hi reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

Hi använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

Hi Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier

Hi Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Hi Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Sh Politiska ideologier

Mål för undervisningsområdet, konkreta elevmål

Eleven ges förutsättning att

  • analysera orsakerna till och konsekvenserna av franska och amerikanska revolutionen och sätta in dessa politiska revolutioner i ett större historiskt sammanhang.
  • undersöka och analysera vad historiska källor kan berätta om revolutionerna. Finns det olika beskrivningar?
  • Se på revolutionen ur olika ideologiska(idéer om hur ett samhälle ska se ut) perspektiv, liberalt, socialistiskt och konservativt.
  • analysera någon utvecklingslinje och försöka göra kopplingar till nutiden
  • förstå och använda viktiga begrepp som upplysningen, revolution, jämlikhet, ideologi, diktatur, demokrati, imperialism, nationalism
  • analysera orsakerna till och konsekvenserna av industriella revolutionen.

Vad vi ska arbeta med/undervisning

Vi kommer att arbeta med instuderingsfrågor. Sökläsa, formulera egna svar.

Genomgångarnas fokus kommer att ligga på att analysera revolutionernas orsaker (bakomliggande och direkta) och konsekvenser (för olika grupper, män, kvinnor, borgare, bönder, adel mm) samt på att sätta in revolutionerna i ett större historiskt sammanhang och jämföra med revolutioner senare i historien

Vi kommer även att titta närmare på några utvecklingslinjer (makten, livsvillkor, krig)

Vi kommer att diskutera hur historia skapas och används, hur man kan analysera historiska förändringar och hur man kan se generella mönster (saker som återkommer) i historien

Vi kommer även att läsa om industriella revolutionens orsaker och konsekvenser

 

Bedömning

Se matris

Eleven ges förutsättning att visa sina kunskaper

Deltagande under genomgångar och diskussioner i klassen. Pyssel kring franska revolutionen i grupp.

Debatt eller eget skriftligt arbete som går ut på att skriva om revolutionerna ur olika politiska perspektiv eller utifrån en karaktär. T.ex i artikelform, öppet brev eller ödesporträtt i Book creator

Skriftligt prov

 

Matriser

Hi Sh
Tre revolutioner

Tre revolutioner

E
C
A
Kunskaper om historia
Du har grundläggande kunskaper och använder dem för att beskriva och förklara händelser/företeelser
Du har goda kunskaper och använder dem för att beskriva och förklara händelser/ företeelser på ett tydligt sätt
Du har mycket goda kunskaper och använder dem för att beskriva och förklara händelser/ företeelser på ett tydligt sätt
Resonemang om orsaker och konsekvenser
av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang. EX: Du ger exempel på enstaka orsaker och konsekvenser
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Ex: Du ger några tydliga exempel på orsaker och konsekvenser
Du för väl utvecklade och väl underbyggda resonemang. Ex: Du ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser ur olika perspektiv
Se samband och förklara
Du kan undersöka några utvecklingslinjer ex inom levnadsvillkor eller politik
Du beskriver enkla och konkreta samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser. Ex: Du har med flera beståndsdelar och du kan tydligt förklara dessa i flera led.
Du beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser. Ex: Du har med flera beståndsdelar och du kan tydligt förklara dessa i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv.
Motivera och resonera
Du anger en tänkbar fortsättning på någon utvecklingslinje
Du motiverar och resonerar med enkla förklaringar och några hänvisningar till det förflutna och nuet
Du motiverar och resonerar med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
Du motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
Använda historiska begrepp
kopplade till ämnesområdet för att beskriva och förklara ex politik, klass, revolution, ideologi
Du använder ord, begrepp som hör till ämnet och de används oftast helt korrekt och i rätt sammanhang.
Du använder ord, begrepp som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Du använder ord, begrepp på ett lämpligt sätt. Du använder dina kunskaper i olika sammanhang.
Använda historiska källor
använda, kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
Du använder en historisk källa och i ditt resonemang drar du en slutsats om varför källan är rimlig eller förklarar med något källkritiskt argument varför källan är trovärdig.
Du använder historiska källor och i dina resonemang förklaras varför källan är rimlig och du förklarar med något källkritiskt argument varför källan är trovärdig.
Du använder historiska källor och använder flera källkritiska argument då du resonerar kring dina val och användning av källor. I resonemanget visar du hur två eller flera källor förstärker varandra för att underbygga din slutsats
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: