Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

version ...Engelska år 4

Skapad 2016-04-14 08:44 i Testgrundskola för kommunadm Orust kommun
Engelskaundervisning i år 4 utifrån läromedlet Magic 4.
Grundskola 4 Engelska

Språket är vårt största redskap för att tänka, kommunicera och lära. Språkliga kunskaper i engelska ökar individens möjligheter i sociala, kulturella och internationella sammanhang.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i engelska språket samt skapar tilltro till sin egen förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Konkretisering av målen

Du ska kunna 

-förstå och följa enkla instruktioner i enkel talad engelska

-förstå och följa enkla instruktioner i enkla texter

-välja och använda en metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar eller läser

-uttrycka dig ganska bra när du talar till andra och med andra

-uttrycka dig ganska bra när du skriver texter och meddelanden eller brev till andra

-göra enkla förbättringar av dina samtal, redovisningar och texter

-välja och anpassa språket för att lättare bli förstådd när du skriver, läser och pratar till andra

-berätta och skriva om hur man lever i länder där man pratar engelska

 

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
 • En  E 6
  Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • En  E 6
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Arbetssätt

För att nå målen kommer vi att arbeta med:

 • glosinlärning
 • läsa och översätta texter
 • läsförståelseövningar i workbook
 • hörförståelseövningar i workbook
 • grammatikövningar i workbook
 • övningar med vanligt förekommande fraser
 • sånger
 • lekar t ex "Simon says"
 • filmer med engelskt tal och engelsk text
 • muntliga talövningar parvis
 • muntliga framställningar t ex att berätta om dig själv för klassen
 • läxförhör och repetitionsprov
 • tema arbete kring något engelskspråkigt land eller stad
 • skriva faktatexter om djur

Bedömning

 Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo
 • förstå enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
 • visa din förståelse genom att beskriva innehållet i det du hört eller läst
 • följa muntliga och skriftliga instruktioner
 • formulera dig i muntliga och skriftliga framställningar

Elevens förmågor och kunskaper kommer att bedömas löpande under arbetsområdets/arbetsprocessens  gång samt utifrån resultat efter genomförda delmoment i arbetet. som t.ex redovisningar såväl muntligt som skriftligt, högläsning, diagnos, prov, läxor och muntliga och skriftliga resonemang m.m. Bedömning sker genom att: 

 • observera hur väl du klarar hörförståelseövningar
 • observera hur väl du kan svara på frågor utifrån texter som du läst
 • observera hur väl du kan återge innehållet i en text eller i det du hört
 • obervera hur väl du kan följa muntliga och skriftliga instruktioner
 • observera hur väl du kan prata engelska
 • observera hur väl du kan skriva engelska texter

Uppgifter

 • Engelska v 4-5

 • I´m a tourguide in London

 • English,

 • English: My family

 • english my room test

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: