Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mandarin/Kinesiska Modersmål 5 VT 2016

Skapad 2016-04-14 22:17 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Att handla i en bokaffär och i en butik. Att ta reda på hur kinesiska huvudstaden Beijing ser ut med dess kända turistattraktioner, Tala Projektet och skriva, pedagogisk planering för v15-v23.
Grundskola F – 3 Modersmål

Under v15-v33 kommer vi att jobba med lässtrategier om beskrivande texter - att handla i en bokaffär och i en butik. Du kommer att lära dig en del nya ord, uttryck och meningar som man kan använda för att handla. Du ska göra rollspel i en grupp, och lära dig att skiva enkla meningar och korta beskrivande texter. Du kommer också att lära dig en av de retoriska figurerna. Vi kommer att titta på en eller två korta filmer och du behöver presentera i gruppen vad filmen handlar om och vad du tycker om budskapet. Vi ska ha olika aktivitet och workshops som hänvisar till ”Tala Projekt”. Du behöver också skriva ett slutprov och vara med sagostund i biblioteket och vi har även aktivitet som du själv kan välja att göra.

Innehåll

Arbetsområde

Tala, läsa och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • Ml
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
 • Ml  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntligt berättande för olika mottagare.
 • Ml  1-3
  Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
 • Ml  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
 • Ml  1-3
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ml  1-3
  Kultur och samhälle Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Konkretiserade mål för eleven

Att uttala rätt och hålla betoning och satsmelodi så att andra förstår. 
Att använda lässtrategier för att läsa berättande texter och faktatexter, och förstå budskapen i texterna.
Att lära sig tala, samtala och muntligt berätta / sammanfatta för olika mottagare. 
Att lära sig läsa och skriva tecken och stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Att kunna använda dem till att bygga upp meningar och uttrycka känslor och åsikter.
Att kunna skriva ord, enkla meningar och använda argumentationsmodellen och en av de retoriska figurerna att skriva korta texter.
Att kunna använda kinesiska för att handla i en butik eller i en bokhandel. (års1,2)
Att kunna muntligt presentera något om Kina. (års3)
Att kunna samarbeta och hjälpa varandra.

Undervisning och arbetsmetoder

Undervisning:  
Berättandetexter: "买东西"(steg 1) "去书店"(steg 2) v15-18
Faktatexten: "给爷爷的信","颐和园"(steg 3) v15-18
Slutprov:v19
”Tala Projektet” workshops: v15-18
Sagostund: v21
Aktivitet: film eller kinesisk kalligrafi

Arbetsmetoder: 
Läsa och förstå texterna med lässtrategier.
Grupp/gemensam diskussion kring frågor om texter. 
Formativa undervisningen om nya tecken och fraser.
Ordförhör/övningar/lek med tecken och ord.
Titta på en eller två filmer som kopplar till texterna och diskutera filmernas budskap.
Att skriva om din favoritstad i Kina eller i något annat land och göra en "Keynote" presentation om din stad. (års3)
"Tala Projekt": använda retoriska figurer "rumsligt" att presentera "Yi Heyuan" eller din skola. (års3)
Berätta och skriv om din favoritbok: argumentationsmodellen: inledning, mittparti och avslutning (års 1,2)
Rollspel: att handla i en butik eller i en bokhandel. (års 1,2) 
               att jobba som guide och presentera ett stället i Beijing.(års 3)

Eleven har uppnått målen när...

När du visar förståelse för beskrivande texter/faktatexter och muntligt kan presentera/berätta om det centrala innehållet.
När du kan uttala och betona så att andra förstår vad du säger (rollspel osv).
När du kan använda lässtrategier för att analysera texterna på ett enkelt sätt, och besvara frågor, samtala om texterna /filmerna i en grupp, och uttryck dina känslor.
När du visar att du kan läsa och skriva tecken, och även bygga upp enkla meningar och skriva enkla texter.
När du visar förståelse för argumentationsmodellen och den retoriska figuren som vi har lärt oss och kan producera en eget text med hjälp av lärare eller texterna från boken, och presentera den i klassen. 
När du visar att du kan handla i en butik eller i en bokhandel, (års 1,2) och du kan presentera ett ställe i Beijing. (års 3)
När du bidrar med idéer, diskuterar med klasskameraterna och visar samarbetsvilja under grupparbete.

När du klarar provet.

Matriser

Ml
Modersmål åk 1-3 Mölndal

Ej påbörjat arbetsområde
Insatser krävs
På god väg mot godtagbara kunskaper
Kunskapkraven förväntas uppnås senast åk 6
Läsa med flyt
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven på grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven på god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven på mycket god läsförståelse.
Resonera om budskap
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar föra utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar föra välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Uttrycka sig i skrift
Elevenkan, utifrån mitt modersmåls särdrag, uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan, utifrån mitt modersmåls särdrag, uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka mig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Skrivregler
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Resonera om modersmål & svenska
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Samtala
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Fråga och framföra åsikter
I samtal kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
I samtal kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
I samtal kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Berätta
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.
Beskriva & resonera med anknytning till modersmålet
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett välutvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: