Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den hotade planeten. Energi. NO

Skapad 2016-04-17 19:07 i Viktoriaskolan Grundskolor
Energins oförstörbarhet. Energiflöden Förnybar energi, flödande energi, fossil-energi Olika sätt att hushålla med energin i hemmet.
Grundskola 4 – 6 Teknik Biologi Kemi Fysik


Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de ”klarar av”.

Vi måste lära oss att ta tillvara på, använda och hushålla med energin som produceras. 

 

Börja gärna med att titta på sammanfattningsfilmen s. 260 i Gleerups Ke/Fy-bok

Innehåll

Syfte/Mål

Naturresurser (ekosystemstjänster)  och människans påverkan.

Energianvändning i samhället. Fossila och förnybara bränslen (fy)

Förstå att människors olika förutsättningar när det gäller hur mycket värme, vatten och energi de kan använda utan att förstöra i nutid och framtid. 

Kretslopp

Förstå och kunna beskriva olika kretslopp och ekosystems-tjänster som tex, vindkraft, vattenkraft, solenergi osv. 

 

Energins oförstörbarhet (bi, fy, te)

Kunna ge exempel på och förklara några olika naturresurser som blir till energikällor och hur de påverkar miljön. (bi, fy, ke, te).

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Centralt innehåll

Bi - Natur och samhälle. Ekosystemsstjänster, biogas. 

Fy - Natur och samhälle. Olika typer av energi och energikällor, energins oförstörbarhet och flöde. Hur användningen och framställningen av energi påverkat och påverkar. 

Ke - Vardagen och samhället. Fossila och förnybara bränslen.  Olika typer av bränslen och hur de används och hur de påverkar ekosystemstjänsterna.

Te - Människan, samhälle och miljö. Hur tekniska användande och produkter har påverkat och kommer att påverka ekosystemstjänsterna och hur vi kan hushålla med energi.

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • Bi  A 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Bi  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
 • Bi  A 6
  Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
 • Bi  A 6
  Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
 • Fy  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
 • Fy  A 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Fy  A 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
 • Fy  A 6
  Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
 • Fy  A 6
  Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
 • Ke  A 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Ke  A 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
 • Ke  A 6
  Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Ke  A 6
  Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
 • Ke  A 6
  I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Viktiga ord och begrepp

 

 • energi - kraft, styrka - finns i olika former, kan aldrig förstöras eller skapas på nytt. Den kan bara omvandlas.
 • elektrisk energi
 • strålningsenergi
 • värmeenergi
 • lägesenergi
 • rörelseenergi
 • kemisk energi
 • energiprincipen
 • omvandlas
 • energiflöde
 • strålning
 • ledning
 • strömning
 • isolering
 • energikälla
 • förnybar energi
 • icke förnybar energi
 • fossila bränslen
 • växthuseffekten
 • energiförsörjning – när elektrisk energi, el, levereras
 • metan – en lukt- och färglös gas som snabbt bryts ner i atmosfären
 • turbin – en maskin som används för att ta vara på energi från rörelser i till exempel vatten, gas eller vind
 • utnyttja – använda
 • biobränsle – bränsle som kommer från levande material som till exempel ved, rapsolja och metangas (biogas)
 • bioenergi – energi som framställs med hjälp av biobränslen
 • energiråvaran – råvara som används för att framställa energigivande produkter
 • extrema – väldiga, mycket överdrivna
 • icke förnybara energikällor – energigivare som tillgången minskar av, ju mer vi använder
 • petroleum – råolja
 • vindkraftverk – en anläggning där vindenergi omvandlas till el
 • växthuseffekten – då en del av värmestrålningen stannar kvar i atmosfären, vilket leder till att det blir varmare
 • växthusgaser – gaser som tar upp värme i atmosfären. Exempel på sådana gaser är vattenånga och koldioxid.
 • återvinningsstationer – plats där du kan lämna in använt material som ska återvinnas

 

Bedömning

Du kommer att bedömas efter din förmåga att: 

Årskurs 4-6

Använda kunskaper i ämnet genom att kommunicera (prata, ställa frågor, beskriva), granska (analyser/delar in in mindre delar som du förklarar med hjälp av tidigare och nya kunskaper) och kunna ta ställning/säga vad du tycker.

I förmågan att kommunicera och undersöka ingår också att kunna visa och beskriva hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild. 

Använda ämnets begrepp, modeller och teorier.

Genomföra systematiska undersökningar som kan jämföras med hjälp av frågor och planeringar samtidigt som du använder material och utrustning på ett säkert och fungerande sätt.

 

Dessutom bedöms din förmåga att förstå, kunna använda och förklara naturvetenskapliga begrepp var och en för sig men också hur olika begrepp används tillsammans och hur de hänger ihop. 

Du ska kunna förklara ekologisk hållbarhet på flera olika sätt.

I biologi ska du visa att du kan ge exempel och förklara hur saker och ting hänger ihop. tex. hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen och hur det i sin tur hänger ihop med organismers liv, organismers anpassning till den miljö de lever i och hur ekologin fungerar.  

Du ska kunna berätta om några viktiga (naturvetenskapliga upptäckter) ekosystemstjänster och på vilket sätt de är viktiga för människan. 

I fysiken ska du visa att du kan ge exempel och förklara hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop och hur det hänger ihop med energins flöde och att energins oförstörbarhet. 

I kemin ska du visa att du förstår hur luft och vatten fungerar och hur det hänger ihop med fotosyntes och förbränning. Du ska också kunna diskutera hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling. 

I teknik ska du kunna diskutera hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och milö. tex. transportmedel,

 

 

 

 

 

Att göra

Läs s. 236-260 i Gleerups Fy/Kemibok

Läa s. 95-101 i Gleerups Bi-bok

 

Extra länkar

Matriser

Fy Bi Tk Ke
Energi

Ej godkänt
Godkänd nivå
Tydlig nivå
Mycket tydlig
Kommunikation
Samtala Söka information Använda information Granska Kommunicera Ta ställning
 • Ke  4-6
Enkelt sätt med hjälp av frågor och stöd av vuxna eller kamrater. Hittar rätt information i texter som läraren har tagit fram. Enkla, korta beskrivningar och texter som "bär sig själva" på ett enkelt sätt med få fakta.
Tydligt, med naturvetenskapliga ord och lättförståeliga meningar. Hittar information som passar till uppgiften på egen hand. Beskrivningar och texter med naturvetenskapliga ord som stämmer med uppgiften.
Tydligt beskrivande med hjälp av olika aspekter (delar) utifrån olika synvinklar där man ändå håller sig till ämnet och uppgiften utan att "spåra ur". Hittar snabbt information som passar till uppgiften på egen hand genom att använda rätt sökord.
Begrepp
Förstå och kunna använda begrepp för att förklara men också för att resonera och argumentera kring människans påverkan på natur och livsmiljöer.
Känner igen flera begrpp. Kan förklara några begrepp och använder dem på rätt sätt.
Känner igen många begrepp. Kan förklara flera av begreppen och använder dem på rätt sätt.
Känner igen många begrepp. Kan förklara många begrepp och använder dem tillsammans med andra begrepp på rätt sätt.
Undersökningar
Genomföra systematiska undersökningar.
Följer instruktionen, arbetar ansvarsfullt, följer och använder labborationsrapporten på ett enkelt sätt.
Följer instruktionen, arbetar ansvarsfullt, följer och använder labborationsrapporten på ett beskrivande sätt.
Följer instruktionen, arbetar ansvarsfullt, följer och använder labborationsraporten på ett tydligt sätt och beskrivande sätt.
Koppling och genomförande av uppgiften
Eleven följer till stor del instruktionen och kontrollerar att den fått med alla delar av uppgiften innan inlämning av uppgiften.
Eleven följer instruktionen och kontrollerar att den fått med alla delar av uppgiften i svar, förklaringar och analyser innan inlämning av uppgiften.
Eleven följer instruktionen helt och för uppgiften framåt genom att koppla till tidigare erfarenheter och gör analyser av det egna arbetet under arbetets gång.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: