Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 4B kapitel 3 - Geometri

Skapad 2016-04-19 14:05 i 0 Stavreskolan Trollhättan
Mattespanarna 4B kapitel 3 - Geometri
Grundskola 4 Matematik

Vi kommer arbeta med kapitel 3 i Mattespanarna 4B, området "Geometri".

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Övergripande Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Centralt innehåll


Bedömning

 

I arbetsområdet Geometri bedöms din förmåga att:

 • Förstå vad area innebär.
 • Beräkna area av enklare figurer som kvadrat och rektangel, samt enkla sammansatta figurer. 
 • Uppskatta olika areor.
 • Kunna olika areaenheter.
 • Förstå skillnad mellan area och omkrets.
 • Kunna följande begrepp: area, omkrets, areaenhet, cm², dm², m² och yta

 

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • De förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt
 • Din delaktighet i paruppgifter och praktiska moment
 • Skriftlig avstämning

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Träna problemlösning enkilt och i par.
 • Göra praktiska övningar med hjälp av spel.
 • Använda oss av datorn.

 

Elevinflytande

Du kommer få möjlighet att själv bestämma vad du behöver arbeta med vid vissa övningar som vi gör i klassen.

Matriser

Ma
Geometri

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven förstår begreppet area.
Eleven kan markera arean på en figur.
Eleven skiljer på omkrets och area.
Eleven kan visa vad som är arean och vad som är omkrets på en figur.
Eleven förstår att samma omkrets på en figur kan ge olika areor beroende på utseende.

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven beräknar arean.
Eleven beräknar arean på enklare figurer som en rektangel.
Eleven beräknar arean av enklare sammansatta figurer. Ex. Beräkna arean av en figur som består av två rektanglar. Eleven kan också ge förslag på en figurs mått där arean är given.
Eleven beräknar arean av mer avancerade sammansatta figurer. Ex. Beräkna arean av en figur som består av två rektanglar och två kvadrater. Eleven ger också förslag på en figurs mått där arean och andra förutsättningar är givna.
Eleven uppskattar arean.
Eleven uppskattar enklare areor. Ex. Välj vilket alternativ som kan stämma för rummets area.
Eleven prövar sig fram för att hitta rektangelns mått som stämmer till en given omkrets och area.
Eleven använder sig av multiplikation för att hitta flera möjliga mått på en figur med given area.

Eleven kan lösa och formulera problem:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning, beskriver sitt tillvägagångssätt och bedömer resultatets rimlighet.
Eleven löser enkla problem där beräkningen sker i ett steg och kan till viss del bedöma rimlighet. Ex. Ett rum har måtten 3 m och 5 m. Hur stor är arean?
Eleven löser problem som kräver beräkningar i flera steg. Eleven kan variera lösningsstrategi och kan bedöma rimligheten i lösningen.

Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler.
Eleven redovisar ibland sina beräkningar.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder till viss del matematiska symboler och begrepp.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: