Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska vt-16 år 6

Skapad 2016-04-19 15:43 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Lyssna, tala, förstå, skriva
Grundskola 6 Engelska

Vi  lyssnar på engelska nyheter och radioprogram och arbetar med olika mindre projekt muntligt och skriftligt, t ex presentationer. Vi tittar även på filmklipp och gör dramatiseringar. Vi tränar grammatik på olika vis, och vi förbereder oss för de nationella proven med det vi behöver. 

Innehåll

Att lyssna och förstå

Syfte: Träna förmågan att förstå tydligt och enkelt tal, t ex samtal, dialoger, intervjuer, instruktioner och beskrivningar, från olika medier.

Genomförande: Vi arbetar med olika texter som har både text- och bildstöd. Vi lyssnar på radio, sånger, berättelser och samtal på engelska. Vi ser på engelsktalande filmclip med engelskt textstöd. Vi lär oss strategier för att förstå språket, t ex upptäcka de betydelsebärande orden och sammanhangen i talat språk. 

Bedömning: Se nedan.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Att läsa och förstå

Syfte: Träna förmågan att på olika sätt öva läsförståelsen i texter från olika medier t ex samtal, dialoger, intervjuer, sånger, sagor, dikter m.m.

Genomförande: Vi läser olika slags texter och skönlitteratur. Vi tränar genom att samtala om textens innehåll, återberättar det lästa och svarar på frågor. Vi lär oss strategier för att förstå språket, t ex upptäcka de betydelsebärande orden och sammanhangen i texter.

Bedömning: Se nedan.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Skriftlig produktion

Syfte: Träna förmågan att kommunicera i skrift t ex presentationer, meddelanden, berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Genomförande: Vi skriver texter med hjälp av frågor, bilder och tankekartor. Vi tränar språkliga företeelser som stavning och grammatik.

Bedömning: Se nedan.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Tala

Syfte: Träna förmågan att använda engelska muntligt i olika sammanhang.

Genomförande: Vi arbetar med parövningar och gruppövningar, samt presentationer för att bl a träna uttal, intonation, uttryck och fraser. Vi betonar vikten av att våga uttrycka sig. Vi använder bilder och texter som inspiration och stöd. Eleverna tränar språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda när språket inte räcker till, t ex omformuleringar och kroppsspråk. 

Bedömning: Se nedan.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Samtala

Syfte: Att kunna delta i samtal och att våga använda språkliga strategier för kommunikation.

Genomförande: Vi utgår från olika texter och använder dem som underlag och inspiration till egna dramatiseringar och samtal. Ämnesområdena är välkända för eleverna. Vi samtalar t ex om vardagliga situationer. Eleverna tränar språkliga strategier för förståelsen, samt för att delta i och bidra till samtal, t ex frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Bedömning: Se nedan.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Interkulturell förståelse, levnadsvillkor och kulturer i engelsktalande länder

Syfte: Att reflektera över likheter och skillnader vad gäller levnadsvillkor och kultur i engelsktalande länder, för att få förståelse för olika kulturer.

Genomförande: Vi arbetar med, samtalar om och jämför levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används. Vi lyssnar t ex på barns olika levnadsvillkor från olika länder via nätet.

Bedömning: Se nedan.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Matriser

En
Kunskapskrav i engelska i slutet av år 6

1
2
3
Förmåga att lyssna och förstå
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmåga att läsa och förstå
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmåga att använda strategier för att förstå det man läser/hör
.För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Förmåga att använda texter/tal i egen produktion/interaktion
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Förmåga att tala
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förmåga att skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förmåga att bearbeta och förbättra språket
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka, enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Förmåga att samtala
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor, kulturella företeelser där engelska används
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: