Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom

Skapad 2016-04-20 10:59 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Kristendom
Grundskola 4 – 5 Religionskunskap

Vad är egentligen religion? Många människor säger att de inte är religiösa, men de allra flesta funderar ändå runt livets stora frågor som t ex Vad händer efter döden? Finns det något gudomligt? I det här arbetsområdet ska vi utforska detta lite mer genom att utgå från religionen vi har i Sverige dvs kristendomen.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Ur syftet:

 Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva. Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor.

Ur centralt innehåll:

 

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  4-6
  Etik Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att utgå från läroböcker"Religon puls" och "Upptäck religion" där vi läser och diskuterar innehållet. Vi utgår också från klassens funderingar kring olika livsfrågor och diskuterar dessa i såväl mindre som större grupper.

Du kommer att få lyssna och lära dig av gemensamma genomgångar och även ta del av kamraters tankar och åsikter. Vi ser filmer och gör även ett studiebesök i en svenska kyrka.

Dessutom tränar vi på att ta ut viktig fakta från såväl texter som filmer, anteckna stödord och återberätta faktan med sammanhang.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Visa vad du lärt dig

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång. Jag kommer att bedöma din förmåga att delta i gemensamma diskussioner. Varje elev ska ha en redovisning (5-8 minuter) efter avslutat arbetsområde. Dessutom får du diagnostiska uppgifter under arbetets gång som du besvarar/tar ställning till. 

Tidsram

Arbetet beräknas att fortgå under sex-sju veckor.

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris.

Matriser

Re

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Använda begrepp i religion
Du använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp på fungerande sätt.
Du använder begrepp på väl fungerande sätt.
Analysera: Tolkningar och bruk av livsåskådningar och religioner.
Du undersöker frågor ur något perspektiv, jämför och beskriver ett enkelt samband.
Du undersöker frågor ur något perspektiv, jämför och beskriver frågorna utifrån ett utvecklat samband.
Du undersöker frågor ur något perspektiv, jämför och beskriver frågorna utifrån ett välutvecklat samband.
Analysera: Hur religioner påverkar och påverkas av samhället.
Du undersöker frågor ur något perspektiv, jämför och beskriver ett enkelt samband.
Du undersöker frågor ur något perspektiv, jämför och beskriver frågorna utifrån ett utvecklat samband.
Du undersöker frågor ur något perspektiv, jämför och beskriver frågorna utifrån ett välutvecklat samband.
Reflektera över och resonera om: - Livsfrågor och identitet
Du delger tankar och för enkla resonemang om frågorna. Du för resonemanget delvis framåt.
Du delger tankar och för utvecklade resonemang om frågorna. Du för resonemanget framåt.
Du delger tankar och för ett nyanserat och välutvecklat resonemang om frågorna utifrån olika perspektiv. Du för resonemanget framåt och fördjupar/ breddar det.
Reflektera över och resonera om: - Vardagliga moraliska frågor och värderingar
Du delger tankar och för enkla resonemang om frågorna. Du för resonemanget delvis framåt.
Du delger tankar och för utvecklade resonemang om frågorna. Du för resonemanget framåt.
Du delger tankar och för ett nyanserat och välutvecklat resonemang om frågorna utifrån olika perspektiv. Du för resonemanget framåt och fördjupar/ breddar det.
Söka information i årskursanpassade källor och värdera deras relevans och trovärdighet.
Du söker och hittar information och kan visa exempel på att den är relevant och trovärdig.
Du söker och hittar information och kan jämföra olika källors relevans och trovärdighet. Du motiverar till viss del varför de egna källorna anses vara lämpliga.
Du söker och hittar information och kan jämföra olika källors relevans och trovärdighet. Du kan även tydligt motivera varför de egna källorna anses vara lämpliga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: