Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, decimaltal och procent vt-16

Skapad 2016-04-21 12:55 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Matematik

Nu ska vi arbeta med bråktal, decimaltal och procenttal. Du ska lära dig att förstå och använda dessa olika tal. Du ska också lära dig hur de hänger ihop med varandra.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:

 • lösa problem
 • föra matematiska resonemang om bråk, decimaltal och procent
 • förstå och kunna jämföra olika bråk.
 • räkna ut bråk av ett antal
 • Skriva bråk som decimaltal och procent
 • dela upp det hela i procent
 • avrunda decimaltal
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal
 • avgöra om dina svar är rimliga.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Vad

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • lösa problem
 • föra matematiska resonemang om bråk, decimaltal och procent
 • förstå och kunna jämföra olika bråk.
 • räkna ut bråk av ett antal
 • Skriva bråk som decimaltal och procent
 • dela upp det hela i procent
 • avrunda decimaltal
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal
 • avgöra om dina svar är rimliga.

 

 • Hur:

  • Jag lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig.
  • Jag granskar ditt arbete i matematikboken.
  • Jag granskar dina resultat av matteprovet.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

 • både enskilt och i grupp
 • skriftliga och muntliga matematiska diskussioner
 • lösa problem
 • arbeta i matematikboken
 • gemensamma genomgångar
 • matteprov.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Begrepp

 • bråk
 • del av antal
 • helhet
 • procent
 • hundradel
 • heltal
 • decimaltal 
 • decimaltecken

Matriser

Ma
Matematik Bedömningsmatris år 4-6

LÖSA PROBLEM

Att lösa enkla matematikproblem som handlar om saker du känner till. Ett problem är en uppgift där du inte direkt ser hur den ska lösas.
 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Osäker
Ganska säker
Säker
Mycket säker
Förståelse
Behöver mycket hjälp med att förstå problemet och finna den information som ges.
Behöver viss hjälp med att förstå problemet och att välja den viktigaste informationen.
Förstår problemet på egen hand och väljer alltid lämplig information för att lösa problemet.
Förstår problemet på egen hand och väljer alltid lämplig information för att lösa problemet.
Metod
Behöver mycket hjälp med att välja och använda lämplig metod för att lösa problemet.
Löser problemet genom att få viss hjälp med att välja lämplig metod. Kan med hjälp föreslå en alternativ metod.
Löser problemet på egen hand och använder en fungerande metod, men inte alltid den lämpligaste. Kan föreslå någon alternativ metod.
Väljer och använder den mest passande metoden. Kan föreslå flera metoder för att lösa problemet.
Förklara hur man gjort
Kan inte förklara hur man gjorde för att lösa problemet.
Kan med viss hjälp förklara hur man gjort, t ex genom att svara på frågor. Använder mest vardagligt språk under förklaringen.
Kan förklara hur man gjort. Använder mest matematiska begrepp under förklaringen.
Kan förklara hur man gjort och motiverar varför. Använder endast matematiska begrepp under förklaringen
Rimlighet
Kan inte resonera kring om svaret låter rätt utifrån uppgiften.
Behöver viss hjälp med att resonera kring om svaret låter rätt utifrån uppgiften, t ex genom att svara på frågor.
Resonerar kring svarets rimlighet genom att jämföra svaret i förhållande till uppgiften.
Resonerar kring svarets rimlighet genom att jämföra med annat än bara uppgiften.

MATEMATISKA BEGREPP

Att du förstår olika matematiska begrepp och att du visar det genom att använda dem. Du ska också kunna beskriva olika begrepp och kunna jämföra dem med varandra.
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Osäker
Ganska säker
Säker
Mycket säker
Kunskap och användning
Känner igen något matematiska begrepp och använder vardagliga ord t.ex. "plussar" eller fyrkant.
Känner igen olika matematiska begrepp och använder dem i situationer som du känner till väl . Använder mest vardagliga ord.
Känner igen olika matematiska begrepp och använder dem i situationer som du känner till. Använder mest matematiska begrepp.
Känner igen olika matematiska begrepp och använder dem även i nya situationer. Använder alltid matematiska begrepp.
Beskriva och jämföra
Kan med hjälp beskriva något begrepp.
Beskriver någon egenskap hos ett begrepp och använder då mest vardagliga ord. Kan säga någon likhet eller olikhet mellan olika begrepp.
Beskriver några egenskaper hos ett begrepp och använder då mest matematiska begrepp. Kan säga någon likhet och olikhet mellan begrepp.
Beskriver begreppens egenskaper och använder då matematiska begrepp. Kan jämföra olika begrepp och beskriver samband mellan dem.

VÄLJA OCH ANVÄNDA METODER

Att välja och använda metoder för att räkna och lösa enkla rutinuppgifter. En rutinuppgift är en uppgift som inte är något matematiskt problem utan en uppgift som man löser utan att behöva tänka så mycket.
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Osäker
Ganska säker
Säker
Mycket säker
Välja metod
Behöver mycket hjälp med att välja lämplig metod för att lösa rutinuppgifter, t.ex. tydliga instruktioner.
Behöver ibland hjälp med att välja lämplig metod för att lösa rutinuppgifter
Väljer och använder en lämplig metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Väljer inte alltid den lämpligaste utifrån uppgiften.
Väljer och använder effektiva metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Använda metod
Behöver mycket hjälp med att räkna och lösa rutinuppgifter, t.ex. med konkret material.
Kan räkna och lösa räkneuppgifter på ett ganska bra sätt. Har något fler rätta svar än felaktiga.
Kan räkna och lösa räkneuppgifter på ett bra sätt. De flesta svaren är rätt.
Kan räkna och lösa räkneuppgifter på ett mycket bra sätt. Har alla rätt eller något felaktigt svar.

KOMMUNIKATION OCH RESONEMANG

Att muntligt och skriftligt visa och samtala om hur man räknade eller löste en uppgift. Att kunna ställa och svara på frågor samt att kunna motivera sina tankar och svara på andras argument. Att använda olika sätt att visa hur man gjorde, t ex med hjälp av symboler, bilder, tabeller m.m.
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Osäker
Ganska säker
Säker
Mycket säker
Muntlig kommunikation
Behöver mycket hjälp för att förklara och samtala om hur man gjort och det är svårt att följa redovisningen.
Kan förklara och samtala om hur man gjort och redovisningen går att följa. Har med något steg i lösningen.
Kan förklara och samtala om hur man gjort och redovisningen är tydlig. Har med de flesta steg i lösningen.
Kan förklara och samtala om hur man gjort och redovisningen är tydlig. Har med alla steg i lösningen.
Skriftlig kommunikation
Den skriftliga redovisningen är svår att följa för att flera steg i lösningen saknas.
Den skriftliga redovisningen går att följa. Har med något steg i lösningen.
Den skriftliga redovisningen är tydlig. Har med de flesta steg i lösningen.
Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad, samt visar på alla steg.
Bilder, symboler m.m
Saknar bilder och symboler som förtydligar uppgiftens innehåll.
Använder bilder och symboler som på ett ganska bra sätt förklarar uppgiftens innehåll.
Använder bilder och symboler som som på ett bra sätt förtydligar uppgiftens innehåll och lösning.
Använder bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer som på ett mycket bra sätt förtydligar uppgiftens innehåll och lösning.
Ställa frågor
För och följer en matematisk tankegång som kan vara svår att följa. Ställer frågor som inte alltid är viktiga i sammanhanget.
För och följer en matematisk tankegång genom att ställa frågor där några hör till ämnet.
För och följer en matematisk tankegång genom att ställa frågor som för det mesta hör till ämnet.
För och följer en matematisk tankegång genom att ställa frågor som alltid hör till ämnet.
Motivera sina tankar
Kan inte motivera sina tankar
Motiverar någon av sina tankar och svarar på någon annans argument
Motiverar flera av sina tankar och svarar på flera argument
Motiverar sina tankar och svarar på andras argument
Föra resonemang
och bidrar inte till att resonemanget fortsätter.
så att resonemanget fortsätter.
och för resonemanget vidare.
och för resonemanget vidare så att det fördjupas eller breddas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: