Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva VT år5 - Beskrivande text - Ett europeiskt land

Skapad 2016-04-26 15:58 i Hannaskolan Grundskolor
Vi ska lära oss om länderna och människorna i Europa! Vi ska läsa, se, tolka och välja information. Detta ska redovisas i ett arbete om ett europeisk land.
Grundskola 5 Svenska Geografi

Vi ska lära oss om länderna och människorna i Europa! Vi ska läsa, se, tolka och välja information. Du ska även visa att du använder källkritik när du gör ditt urval av fakta. Detta ska redovisas i en beskrivande text om ett europeiskt land och en kort muntlig presentation.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Konkretiserade mål

Detta betyder att vi ska...

 • lära oss många nya ord.
 • göra ett arbete som ska bli informativt om ett europeiskt land.
 • söka, läsa och lära från faktatexter, se film, titta i kartböcker och tabeller om länder och regioner i Europa.
 • träna oss i källkritik.
 • samla information ur källor som vi har godkänt som trovärdiga, användbara och aktuella.
 • träna oss i att, planera vårt arbete, formativt bedöma våra arbeten under arbetets gång och göra dem ännu bättre.
 • lära oss att skriva en källförteckning.
 • visa vår insamlade fakta på ett tydligt, snyggt och informativt sätt.
 • träna på och genomföra en muntlig presentation.

Arbetssätt

Under det här arbetsområdet ska vi arbeta med fler del projekt;
En landrapport med sammanfattad informtaion om ett av de europeiska länderna. När du skriver detta ska du använda det format som vi tränat på i arbetet med att förbereda en beskrivande text (i zickzack boken)
Vi kommer att titta på namngeografi och träna på europas länder, städer, vattendrag och regioner. detta gör vi med hjälp av seterra på våra datorer och genom blindkartor att fylla i och läsa på inför ett förhör.
vi kommer att jämföra och diskutera likheter och olikheter mellan de olika länderna vi forskat om.

Vi ska...

 • läsa och söka i olika källor.
 • samtala.
 • skriva, redigera och förbättra för hand och på datorer.
 • se filmer.
 • läsa i vårt läromedel.
 • planera och utvärdera.

Bedömning

Bedömningen sker utifrån....
 • deltagande i samtal
 • din forskning om ett land
 • din redovisning
 • din förmåga att planera din tid och ta eget ansvar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: