Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår miljö

Skapad 2016-04-29 12:46 i Duveds skola Åre
Hur ska vi bevara vår miljö i god kondition? En stor fråga som kräver mycket eftertanke och personligt ansvarstagande Vad kan jag göra för att lämna över en fungerande jord till mina barn och barnbarn? är en fråga som ska finnas i vårt medvetande hela tiden.
Grundskola 7 – 9 Geografi

Frågan om hållbar utveckling är en ödesfråga för vår generation. Den rika världens resursslöseri och de fattiga ländernas strävan att uppnå samma standard som de rika länderna hotar vår livsmiljö. Det är av yttersta vikt att vi alla sätter oss in i denna svåra, men mycket viktiga fråga!

Innehåll

Syfte


I syftet i Geografin står det såhär: "Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om varför intressekonflikter om naturresurser uppstår. Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla."

Syftet är också att väcka ett personlig intresse, för att bevara vår miljö och även att påverka andra att ta ansvar.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Konkretisering

Begrepp du ska kunna föklara:
Ekologi
Ekosystem
Agenda 21
Miljövård
De naturliga kretsloppen
Infrastruktur
Befolkningsexplosion
Förnybara resurser
Ändliga resurser
Fossila bränslen
Koldioxid
Levnadsstandard
Livsstil
Återanvändning
Återvinning
Miljökvalitetsmål
Växthuseffekt
FN:s klimatkonvention
Kyotoprotokollet
Miljöbalken
Nationalpark
Naturreservat
Allemansrätten
Hållbar utveckling

Du ska arbeta med en miljöfråga individuellt.

Här finns förslag på vad ditt miljöarbete kan handla om:

1 Vattenförsörjning – vattenbrist och förorenat vatten
2 Klimatfrågan – ökad växthuseffekt och global uppvärmning
3 Uttunningen av ozonskiktet
4 Luftföroreningarna (tungmetaller/marknära ozon)
5 Utfiskningen
6 Övergödningen av Östersjön
7 Kärnkraften och slutförvaringen av radioaktivt avfall
8 Avfallshanteringen (sopberget/överkonsumtion)
9 Försurade sjöar
10 Skogsskövlingen
11 Transporter – luftföroreningar/trafikkollaps
12 Fossila bränslen och koldioxidutsläpp

Miljöarbetet–förslag på arbetsgång
Så här kan du gå tillväga med ditt miljöarbete:
Insamlingsfas
1 Välj arbetsområde.
2 Förstå vad som är problemet.
3 Ta reda på orsakerna till problemet.
4 Ta reda på följderna av problemet.
5 Ta reda på vilka åtgärder som satts in och kan sättas in –
individuellt, lokalt, nationellt och internationellt (om möjligt).
6 Eventuellt kan du också ta reda på vad några olika svenska
riksdagspartier och miljöorganisationer tycker i saken.

Sammanställningsfas:
1 Sammanställ alla uppgifter så att de blir tydliga.
2 Fundera på vad du har lärt dig och vilka slutsatser du kan dra
av det. Försök svara på varför problemet inte redan är löst.
3 Förbered en skriftlig redovisning i arbetet, där du tar upp vad
du har kommit fram till i punkt 1 och 2 ovan.
4 Fundera på vilka hjälpmedel du behöver och producera det
material som behövs för att göra redovisningen tydlig och
intressant (bilder, statistik, tabeller och så vidare).

Matriser

Ge
Vår miljö

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in
Begrepp
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: