Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado 4B, kap 7 Division och räknemetoder

Skapad 2016-04-29 13:47 i Fyrklöverskolan Hedemora
Grundskola 4 Matematik

Om vi får 480 kronor ihop du och jag och sedan ska vi dela lika. Hur mycket får vi var och en?
Om vi istället får 58 kronor, hur blir det då? Kan vi dela på det du och jag? Ett rep är 8 m. Du ska klippa hopprep som är 2 m. Till hur många hopprep räcker repet? Ett annat rep är 8 m. Du ska dela det i 4 lika långa hopprep. Hur långt blir varje hopprep?

Såna här uppgifter kommer du att möta i det här kapitlet. Du kommer också att träna strategier för att lösa matematiska problem.

 

Innehåll

Begrepp

täljare, nämnare, kvot, rest, kort division

Arbetsmetoder

 • Gemensamma genomgångar av nya moment som tas upp i kapitlet.
 • Diskussion och samtal i helklass och i grupper. Vi löser olika uppgifter tillsammans och diskuterar olika strategier och lösningar.
 • Arbeta i Eldorado 4B kapitel 7, Division
 • Mattespel.
 • Enskild multiplikationsträning med hjälp av datorprogram.

Innehåll du ska arbeta med och exempel på vad du kan ha det till

 

 • Division - för att snabbt kunna räkna ut hur mycket var och en får/ska betala.
 • Matematiska ord - för att du ska kunna prata matematik.
 • Division med 10, 100 och 1000 – för att enkelt göra ett överslag.
 • Kort division – för att du ska kunna lösa svårare uppgifter med papper och penna.
 • Multiplikation hör ihop med division – för att kunna välja räknesätt och dra nytta av det andra räknesättet.            

 

          

Vi kommer att träna de här förmågorna:

 • Din förmåga att använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp hör ihop.
 • Din förmåga att välja och använda metoder för att göra beräkningar.
 • Din förmåga att lösa och formulera problem.
 • Din förmåga att skriftligt visa hur du löser olika uppgifter.
 • Din förmåga att använda dina kunskaper för att göra beräkningar i vardagliga situationer.

Kopplingar till läroplan

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Bedömning

Jag kommer att bedöma att du behärskar de olika delarna i kapitlet genom

 • Din aktivitet i enskilda uppgifter och i gruppuppgifter.
 • Diskussioner samt resultat i skriftliga diagnoser.

Matriser

Ma
Division och räknemetoder, kap. 7 Eldorado 4B

Division

Du har inte nått målet
Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Välja uttryck
Du ska välja rätt uttryck som ger rätt lösning på uppgiften. Ex. På utflykten är klassen indelad i 6 grupper med 4 elever i varje grupp. Varje grupp har en påse med 12 plommon. Hur många plommon får varje elev om de delar lika? a) 12 - 6 - 4 b) 12/6 c)12/4 d) 4 * 12
Samband mellan division och multiplikation
Du ska kunna förklara sambandet mellan division och multiplikation. Ex. 30/? = 6 5 * 6 = 30 alltså ska det stå "5" istället för frågetecknet.
Kort division
Du ska kunna räkna med kort division utifrån talsorterna hundratal, tiotal och ental. Ex. 428/2 400 dividerat med 2 är 200. 20 dividerat med 2 är 10 och 8 dividerat med 2 är 4. Svaret är alltså 214.

Räknemetoder, division

Du har inte nått målet
Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Räkna kort division och förstå rest
Du ska kunna räkna kort division med uppställning (algoritm) och få rest (det som är kvar och som du ännu inte kan räkna med men det ska du lära dig längre fram i din skolgång). Ex. 7/3 = 2 och rest 1.
Generalisera tabellerna
Du ska kunna generalisera tabellerna och t ex. använda 45/9 = 5 då du beräknar tal såsom 4500/9 = 500.
Kontrollräkna en division med multiplikation
Du ska kunna kontrollräkna på följande sätt: Du vet att 4 * 6 är 24 så då vet du att 24/6 = 4 och att 24/4 = 6.
Tabellkunskaper och rest
Du ska kunna hitta den produkt i ex. 5:ans tabell som är mindre än 17 men så nära 17 som möjligt. Ex. ? * 5 är mindre än 17. Här är svaret 3 för det är produkten som är närmast 17 i 5:ans tabell men som är mindre än 17.
Textuppgifter med division
Du ska kunna lösa textuppgifter där division ingår. Ex. Elias och två kamrater spelar ett kortspel där de bara använder korten med hjärter. Elias blandar och delar ut korten så att alla får lika många. Hur många kort får och en och hur många blir över?
Kort division med en minnessiffra
Du ska kunna räkna ut liknande tal med uppställning med kort division: 72/3 = 24
Kort division med flera minnessiffror
Du ska kunna räkna ut liknande tal med uppställning med kort division: 534/2 = 267
Kort division och där den första talsorten blir noll
Du ska kunna räkna ut liknande tal med uppställning med kort division: 136/2 = 068 (eller 68 som vi säger)
Använda dig av fler än en räknemetod
Du ska kunna använda fler än en räknemetod så du dividerar. Ex. 1. När du räknar ut 480/4 så räknar du talsorterna för sig och du använder huvudräkning. 2. När du räknar 598/3 så gör du överslagsräkning och vet att det är nästan 200. 3. När du räknar 168/3 så räknar du med uppställning och därmed kort division. 4. Du räknar på miniräknare då du ska beräkna tal med nämnaren som är mer än 10 t ex. 816/17.

Dividera med 10, 100 och 1000

Du har inte nått målet
Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Förklara hur du gör då du dividerar med 10, 100 och 1000
Du ska förklara vad det kommer sig att talet flyttas en ruta åt höger då du dividerar med 10. Vi har fyra rutor där 1000-tal, 100-tal, 10-tal och ental finns. Talet 400 skrivs i så att 4:an står i 100-tals rutan och nollorna i 10-tal och entals-rutan. Då du dividerar talet 400 med 10 så flyttas 4:an åt höger och får inte värdet 100-tal nu utan 10- tal istället - värdet minskar.

Problemlösningsstrategi - göra tabell

Du har inte nått målet
Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Göra tabell och därmed lösa problem
Du ska kunna göra en tabell och visa hur du har löst problemlösningsuppgifter. Ex. Efter en dag ... efter två dagar...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: