Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Extra anpassningar

Skapad 2016-04-30 13:36 i Apalbyskolan Västerås Stad
Här beskrivs de extra anpassningar vi skolan gör kring
Grundskola 5

Innehåll

Matriser

Extra anpassning

Datum: 2016 Elev: Klass: 5b Lärare: Anna Strååth
1 Kunna ta in och använda information
stöd att hålla fokus/kontrollera impulser vid genomgång/högläsning: t ex stressboll/rita ge fåtal individuella instruktioner alternativt instruktioner steg för steg använda bildstöd(på tavlan) ge anteckningar från Smartboard/bistå eleven att själv fotografera Smartboardtexten låta eleven berätta/repetera vad/hur den ska göra övrigt
stöd att hålla fokus/kontrollera impulser vid genomgång/högläsning: t ex stressboll ge fåtal individuella instruktioner alternativt instruktioner steg för steg låta eleven berätta/repetera vad/hur den ska göra
2 Kunna planera, organisera och genomföra arbetet
ge prioriterade/begränsade tydliga uppgifter med tydlig början och slut och extra tid ge varierande uppgifter för att undvika att det blir monotont använda hörselkåpor alternativt musik i hörlurar d.v.s. strategier för att kunna fokusera lättare ge extra återkoppling av vuxen under lektion så att arbetet går framåt ge möjlighet till kortare pauser under lektion förbereda eleven inför övergångar/avslut ge tips och planeringshjälpmedel: tidsappar, Time-Timer, timglas, kalender, veckoplanering övrigt
tillgång till hörselkåpor och bordsskärm för att kunna fokusera lättare förbereda eleven inför övergångar/avslut ge extra återkoppling av vuxen under lektion så att arbetet går framåt
3 Kunna fråga, samtala, resonera och dra slutsatser
öva samtalsteknik i mindre sammanhang t ex pararbete ge strategier för att hantera impulsivitet i samtalsituationer (t ex tecken som stöd, bilder) använda visuella strukturstöd tydliggöra händelseförlopp via sociala berättelser och seriesamtal övrigt
ge strategier för att hantera impulsivitet i samtalssituationer. tydliggöra händelseförlopp genom samtal
4 Kunna berätta, redogöra, beskriva och utvärdera
struktur/modell som stöd för minnet när man ska berätta/redogöra (t.ex. tankekarta/lappar/ strukturstöd) öva på att berätta/redovisa i mindre grupp för personer som eleven är trygg med extra konkret och tydlig information om vad som ska redovisas/kommer på provet alternativa sätt att redovisa sina förmågor/kunskaper på: via bildspel, tankekartor, strukturstöd, muntliga prov, längre provtid, sitta enskilt, använda dator/lärplatta som skrivstöd erbjuda studiehandledning på modersmålet övrigt
5. Kunna läsa, skriva och dokumentera
avgränsa texter som eleven ska läsa eller skriva överstrykningspenna, läslinjal digitala lärverktyg t ex inlästa läromedel, ljudböcker, talsyntes, tal-till-textprogram, översättningspenna och läspenna hjälp att hålla en röd tråd i skrivandet via sekvensbilder eller stödord alternativa sätt att redovisa sina förmågor/kunskaper på: se punkt 4 övrigt:
digitala lärverktyg; skriva längre texter på I-pad för att träna stavning, meningsbyggnad och för att hålla motivation och fokus.
Övriga extra anpassningar för elev
uppmärksamma och påtala positivt beteende extra mycket till elev och vårdnadshavare särskilda rutiner för information kring skolarbetet mellan skolan och hemmet förebygga ”kritiska” situationer: t ex gå till matsalen en stund före, byta om liten stund före/efter de andra vara steget före ”kritiska” situationer för att snabbt kunna ingripa innan konflikten trappas upp hitta copingstrategier för att t ex kunna behålla koncentraton eller för att undvika konflikter extra inlagda coachande och motiverande samtal om skolarbetet tydliggör skolmiljön inom- och utomhus fysiska anpassningar: placering i klassrummet, särskild stol/bord, bolldyna, pennstöd extra tydliga rutiner och regler t ex alla lärare introducerar och avslutar lektioner likartat individuellt schema på o arbetsuppgift o hela dagen tydlig arbetsuppgift/roll vid grupparbeten lathund/rutiner för att hålla ordning och studieteknik belöningssystem för att orka arbeta klart vid övergångar: påminna/ge förslag på vad eleven ska göra, t.ex. gå i ledet, komma till rastvärd om den behöver hjälp anpassning av läxor: mängd och innehåll specialpedagogisk verksamhet motsvarar några lektioner i veckan under t.ex. 12 månader Övrigt Utvärdering Datum: Hur har de extra anpassningarna fungerat:
uppmärksamma och påtala positivt beteende extra mycket till elev och vårdnadshavare fysiska anpassningar: placering i klassrummet, långt fram eller avskärmad/mot vägg, sitta själv, material vid sin plats. tydlig arbetsuppgift/roll vid grupparbeten hitta copingstrategier för att undvika konflikter. T ex gå till klasslärare, gå ifrån, (egna förslag).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: