Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7-9

Skapad 2016-05-03 16:37 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Matematik
...

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Ma

E
C
A
Problemlösning/ Resonemang
Vilka strategier och resonemang använder du Varför valde du den strategin/metoden? Kan man lösa problemet på något annat sätt? Är resultatet rimligt?
Du väljer och använder metoder och strategier och kommer fram till förslag på möjlig lösning. Du kan utifrån givna frågor kortfattat beskriva hur du har löst problemet och svara på varför du har valt det tillvägagångssättet. Du har en idé, eller kan hjälpa till att utveckla en idé, om ett annat sätt att lösa problemet.
Du väljer och använder metoder och strategier som fungerar för att lösa problemet och kommer fram till en möjlig lösning. Du kan förklara hur du har löst problemet och kan motivera varför du har valt det tillvägagångssättet. Du kan ge ett förslag på ett annat sätt att lösa problemet.
Du väljer och använder de metoder och strategier som passar bäst för problemet och kommer fram till en korrekt lösning. Du förklarar hur du löst problemet och motiverar din lösning genom att jämföra den med andra möjliga lösningar på problemet.
Begrepp/Resonemang
Vilka matematiska begrepp använder du? Hur hänger de ihop?
Du kan använda matematiska begrepp när du löser uppgifter i välkända situationer. Du kan utifrån givna frågor kortfattat beskriva vilka begrepp du använder och något om hur de hör ihop med varandra.
Du använder matematiska begrepp när du löser problem i delvis nya situationer. Du kan förklara begreppen du använder och hur de hör ihop.
Du använder matematiska begrepp från flera matematiska områden på ett korrekt sätt när du löser problem i nya situationer. Du förklarar de begrepp du använder och hur de hör ihop, även om de kommer från olika matematiska områden.
Metod
Du använder metod/metoder som fungerar för uppgiften.
Du använder någon metod för att lösa enklare beräkningar med ett godtagbart resultat.
Du använder metoder som fungerar för uppgiften med ett gott resultat.
Du använder de metoder som passar bäst för uppgiften med ett mycket gott resultat.
Kommunikation/ Resonemang
Visa steg för steg hur du kom fram till ditt resultat Vad tillför du i diskussioner?
Du kan till stor del beskriva hur du har löst uppgiften och använder delvis ett matematiskt språk. Du ställer någon fråga eller säger något som bidrar till diskussionen.
Du beskriver hur du löst uppgiften med ett godtagbart matematiskt språk. Du kommer med idéer och förklaringar som bidrar till att leda diskussionen framåt.
Du beskriver hur du har löst uppgiften med ett matematiskt språk som passar i sammanhanget. Du använder och utvecklar det andra säger, vilket leder till djupare diskussioner.

Ma
Centralt innehåll

Taluppfattning

Osäker
Ganska säker
Säker
Förstå hur vårt talsystem är uppbyggt (ex ental, tiotal, tiondelar o.s.v) Använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten, samt kunna räkna med de fyra räknesätten. Storleksordna hela tal och tal i decimalform Prioriteringsreglerna
Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000 Betydelsen av milli, centi, deci och kilo Avrunda tal Använda enheterna för längd Kunna multiplicera och dividera med positiva tal mindre än 1
Veta vad ett negativt tal är Kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera med negativa tal Kunna skriva tal i potensform Kunna använda begreppet storleksordning i olika sammanhang Kunna räkna med stora tal Skriva stora tal med hjälp av prefix Skriva stora och små tal i tiopotensform Räkna med stora tal i tiopotensform Förstå vad som menas med kvadratrot och kunna räkna ut kvadratroten av ett tal Kunna skriva, använda och räkna med tal i tiopotensform och grundpotensform

Bråkräkning och procent

Osäker
Ganska säker
Säker
Använda begreppet procent i enkla sammanhang Kunna växla mellan procentform, bråkform och decimalform
Beräkna hur mycket en viss procent av något är Räkna ut procentsatsen Förstå och använda procent vid jämförelser Kunna räkna ut det hela Kunna använda procentberäkningar i olika praktiska sammanhang tex vid ränteberäkningar och jämförelser
Kunna använda förändringsfaktor Kunna skilja på procent och procentenheter Kunna räkna med promille
Förstå orden täljare, nämnare och bråkstreck Växla mellan blandad form, bråkform och decimalform
Addera och subtrahera bråk Jämföra storleken på olika bråk Använda enheterna för vikt och volym
Multiplicera bråk Förkorta och förlänga bråk Dividera bråk
Att sannolikhet måste vara ett värde mellan 0 och 1 och kan uttryckas på olika sätt (ex 0,05, 5% eller 1/20)
Likformig sannolikhet (ex vid kast med tärning är sannolikheten för alla utfall lika stor)
Innebörd av komplementhändelse Oberoende och beroende händelser.
Olika hjälpmedel tex utfallsrum/diagram eller träddiagram

Geometri

Osäker
Ganska säker
Säker
Uppskatta, mäta och beräkna vinklar i olika geometriska figurer Använda gradskiva Använda vinkelsumman i en triangel
Beskriva olika slags trianglar och fyrhörningar Mäta och beräkna omkretsen på olika geometriska figurer Förstå vad area är för något Kunna beräkna arean av rektanglar, trianglar och cirklar Kunna använda de vanligaste areaenheterna Kunna använda skala och göra mätningar i en ritning. Kunna räkna med längdskala, areaskala och volymskala Kunna räkna med likformighet. Kunna se om en figur är symmetrisk. Veta vad som menas med spegelsymmetri och rotationssymmetri.
Kunna använda pythagoras sats Förstå vad volym är för något Kunna ge namn på och känna igen några olika rymdgeomteriska kroppar såsom rätblock, kub, cylinder, prisma, klot, kon och pyramid Kunna använda olika enheter för volym Kunna räkna ut volymen för rätblock, cylinder, prisma, kon och pyramid

Tabeller och diagram

Osäker
Ganska säker
Säker
Hämta fakta ur tabeller Läsa och tolka olika typer av diagram Beräkna medelvärde Beräkna median
Göra en enkel egen undersökning och presentera den i en tabell och ett diagram Känna till linjediagram, stolpdiagram, stapeldiagram och cirkeldiagram
Rita och ange punkter i ett koordinatsystem Arbeta med proportionella samband

Algebra och ekvationer

Osäker
Ganska säker
Säker
Tolka uttryck skrivna med tal Beräkna ett uttryck skrivet med flera olika räknesätt Tolka uttryck skrivna med variabler Beräkna ett uttrycks värde
Lösa enkla ekvationer Kontrollera en lösning till en ekvation med hjälp av prövning Lösa problem med hjälp av ekvationer
Jämföra uttryck skrivna med och utan parenteser Multiplicera variabler med varandra
Känna till begreppet funktion Kunna tolka och beräkna med enkla funktioner Kunna multiplicera in i parentesuttryck Kunna förenkla och lösa ekvationer som innehåller parenteser och ekvationer med x på båda sidor om likhetstecknet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: