Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reflektion om Värdegrundarbete om sagan Snick och Snach i kungaskogen

Skapad 2016-05-03 18:35 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas (Lpfö 98/10).
Förskola

Syfte
I Läroplanen 2.6 står det att vi på förskolan ska följa upp, utvärdera samt utveckla vårt arbete med barnen. Syftet med detta är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Syftet är  med tanke på att barnen ibland hamnar i konflikter , arbetar vi med sagan om Snick och Snack och vännerna i kungaskogen samt att sagan kan fungera som underlag för att förstarka vänskapen i gruppen.

Innehåll

Uppföljning, utvärdering och utveckling av tidigare gjord PP

Här beskrivs kort vilken PP denna utvärdering är kopplad till. Namnet på PP:n och annan eventuell information som kan vara nyttig att ha med. Eventuellt lägger du även till samma bild här som den aktuella PP:n har. Nedan går du in mer i detalj på områdena uppföljning, utvärdering samt utveckling. All kursiv text tas bort innan publicering - den är enbart som stöd för skribent. Frågor kan man dock med fördel spara.

Vi läser ett stycke i taget ur boken, jobbar sedan vidare med  det som vi läst i olika ämnena med hjälp av Snick och Snacks material eller annat material som passar. Vissa dagar genomstyras hela dagen av kungaskugens vänner och annan dagar sysslas med andra material. Mycket efter barnens intresse och efterfråga. När vi pratade med barnen om olika delar i boken kom många tankar fram. Alla var överens om att djuren inte har varit snälla, man ska ju inte rättas och det är inte kull när man inte får vara med.

Uppföljning

Utifrån den pedagogiska planeringens avsnitt kallad Efterarbete diskuteras hur återkopplingen till barnen gick till samt vad som kom ut från barnen av den återkopplingen. Nedan följer stödfrågor/punkter som kan tänkas tas med, (fler frågor kan läggas till):

Hur återkopplades aktiviteten/temat tillbaka till barnen/barnet?
Vad sa/gjorde barnen/barnet?
Vad visade barnen/barnet mest intresse för?

Temat återkopplades genom att barnen gjorde egna "Stop" skyltar där de visar Stop märken i olika sammanhang som inte är ok. I våran värdegrunds arbete kom vi fram till att skriva Violens regler med bilder där barnen barnen själva berättade vilka reglera ska man ha för att skapa trygg miljö. Det kom även fram att de ibland inte vill att någon ska vara med i en vis lek. Vi hade en intressant diskussion med barn kring hur man kan prata med varandra och vad man kan säga om man inte vill att alla ska vara med i leken. 

Vissa barn sa att man blir ledsen och arg om man inte får vara med och leka. "Det är inte snällt", "Man måste vara kompis med varandra", "Inte säga fula ord", "Man måste hjälpa varandra och inte slös". En flicka berättade" Man måste lyssna på varandra".

Utvärdering

Med det samlade materialet samt genomförda aktiviteten diskuteras i detta avsnitt hur det hela gick. Vilka arbetsmetoder vill man ta med sig vidare samt vilka/vad kan komma att behöva korrigeras till nästa gång. Nedan följer stödfrågor/punkter som kan tänkas tas med, (fler frågor kan läggas till):

Vilken förmåga utmanades hos barnen/barnet?
Hur och vad gjorde barnen?
Vad gjorde pedagogen/pedagogerna på ett bra och hållbart sätt?
Vad gick inte som förväntat när det gäller pedagogernas/pedagogens arbetssätt?

Med detta pedagogiska planering blev barnens självförtroende starkare    och vågade sätta STOP i svåra situationer.

Barnen berättade till föräldrarna Violens regler och på så sätt kunde vi förstarka vårdnadshavarens delaktighet.  På detta sätt samspellet mellan barn och vuxna blev mycket mer och viktig. VI har fått vardagligens discotrion med föräldrarna angoende barnens reaktion i svåra situationen både hemma och på förskulan. Våran arbete med värdegrund hjälper barnen framåt till att samarbeta mer med föräldrarna. Alla mäniskor stora och små behöver hjälp för att lära sig, men om man inte vill lära sig blir det inte rätt kunskap. Vi låter att barnen arbetar med eget valda uppgifter och sin egen takt och hjälpa när man ser när det behövs.

Vi lärde oss - Var mot andra som du vill de andra ska vara mot dig. Barnen har gjort teater med handgjorda figurer från olika material och visade i spelet i en liten form av teater.

Det som fungerade inte som vi har tänkt är samspellet i gruppen, eftersom det tar tid att sätta sig i barnens tankar. Det blev en sort av tävling i barngruppen att säga STOP så det uppstår konkurens för att de flesta vill vara först på det.

Utveckling

Om det finns behov/önskemål för fortsatt arbete så kan nedanstående punkter användas för diskussion kring hur ett sådant fortgående arbete kan tänkas se ut. Nedan följer stödfrågor/punkter som kan tänkas tas med, (fler frågor kan läggas till):


Vilka frågor väcks hos pedagogerna?
Hur planerar vi att gå vidare?
Vilka förmågor ska vi utmana vidare?
Vad behöver planeras/förberedas?
Vem/vilka ansvarar?
Vilka deltar?

Vi upplever att det finns behov att fortsätta med detta pedagogiska planering genom att hur vi kan minska konkurrensen bland barnen. Vi läser många böcker angående barns konflikter och vänskap, vi pratar på våran morgon- och lunch samlingar, vi använder konkreta material i form av  kort med bild.

Vi planerar att fortsätta lära barnen att visa respekt för varandra och vuxna genom att använda Violens regler som de själva har kommit på det. Vi kommer att låna värdegrunds böcker ifrån biblioteket samt att visa barns filmer i dator. Vi fortsätter skicka hem till barnen värdegrunds blocket  med figurerna Igelkotten och Kaninen. Där får vårdnadshavarna  möjlighet att bli delaktiga genom att skriva i blocket hur det går att ta hand om de två kompisarna under helgen.

Vi planerar att sjunga mer kompissånger och återspela konfliktsituationer genom dramatisering med hjälp av EQ dockor. En bra metod kan bli att leka lekar där barnen kan lära sig att vänta på sin tur samt rollekar då barnen kan utveckla förståelse att samarbeta med varandra. Vi ska lära barnen respektera olikheter genom att läsa böcker på annat språk och titta på  bilder och använda vårdat språk. Vara en god kompis genom att ge beröm och uppmuntran. Vi pedagoger tar ett gemensamt   ansvar så att alla trivs och blir uppmärksammade efter sin förmåga. Vi pedagoger ska vara goda förebilder och konsekventa pedagoger som visar respekt och försöker att lyhörda på barnens olika behov.

Ansvariga är pedagogerna på Violen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: