Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering, vårterminen Röda 2016

Skapad 2016-05-09 08:55 i Soldatängens förskola Partille
Förskola

Teamplanen ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. Denna utvärdering och analys bygger på teamplanen.

Innehåll

Vår vision

Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

Fokusområden Partille

Allas lika värde

Professionalitet

Framåtanda

Fokusområden Oxleds förskolor 2015-2016

I år har Oxleds förskolor valt två fokusområden

 • Unikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalietsarbete
 • Värdegrunden -Förhållningssätt -Likabehandling 

Till stöd har vi 

 • Litteratur "Mediapedagogik på barnens villkor" 
 • Litteratur " Vad berättas om mig"

Hur blev det?

 

Arbetslaget svarar på frågorna:

 • HUR BLEV DET?

 • HUR VET VI DET?

 • HUR SER VI DET?

Vi upplever att barnen tyckt att det varit ett roligt  tema. De har varit med på alla aktiviteter med glatt humör. Vi har sätt glittret i barnens ögon. Man ska uppleva språket med glädje. Barnen har också lär sig många ny  ord och begrepp. Vi har haft värdefulla etniska diskussioner med utgångspunkt i sagorna. Vi har använt oss utav kompisböckerna där vi tillsammans med barnen diskuterat olika dilemma. Barnens självkänsla och självförtroende har ökat under arbetets gång. De tar in de olika händelserna utifrån böckerna i leken.

Alla barn har varit delaktiga i en gemensam saga där vi utgått från bilder som barnen själva klippt ut. Utifrån bilderna har de fantiserat ihop en saga. De har kommit på hur sagan ska börja, lista ut lösningen och försöka hålla en röd tråd.De lyssnade på varandra och samarbetade för att föra sagan framåt. Vi kommer att ha vernissage där barnen får visa upp sin saga för föräldrarna.

Vi har under vårterminen arbetat med bokstäver och haft veckans bokstav. Vi har tittat på ur:s bästa bokstaven, och lärt oss den med tecken som stöd.  Rim och ramor, magiska sagopåsen, (varje barn har fått ta med sig sin favoritbok hemifrån som vi läst här på förskolan) och "ordvrängar sånger" . Från biblioteket har vi lånat en bokbuss full med böcker som förädrar och barn få låna hem under eget ansvar. Detta har varit väldigt uppskattat från både barn och föräldrar.

Det har skett en otrolig utveckling i barnens vilja att utveckla skriftspråket. De tar eget initiativ till att  utveckla sitt eget lärande. Några barn har löst läskoden. Många föräldrar har visat sin uppskattning för detta.

Då Tomtebo var väldigt uppskattat förra terminen så spann vi vidare på detta och skapade Trollköping. Det var barnen som tillsammans skapade det nya namnet Trollköping. Genom att brevväxla med trollen har de fått olika uppgifter som de ska göra. Vi vill därigenom ge barnen en förståelse hur viktigt det skrivna ordet är samt att de får utveckla sin fantasi. Vi kommer att ha vår sommaravslutning i Trollköpning där barnen kommer att sjunga många sånger inspirerat av vårt tema. Barnen har fått skapa sina egna troll som flyttat in i Trollköping. Trollköping har också varit en succé bland föräldrar och andra avdelningarna på huset.

När vi arbetat i små grupper har vi haft tre grupper.Var av den ena gruppen har haft två pedagoger, då vi har barn med särskilda rättigheter. Detta för att varje barn ska få vara delaktiga i vår verksamhet utifrån deras egna förutsättningar.

 

 


Under vårterminen har som vanligt haft en "sexårsgrupp" där vi har utmanat dessa med lite avancerande uppgifter, bland annat  bokstavsjakt. Vi har också varit och hälsat på på skolgården vid ett flertal tillfällen. Detta för att barnen har påvisat en oro och osäkerhet inför förskoleklass starten. Vi har också haft flera tillfällen där alla blivande förskolebarn på huset träffas och har roligt tillsammans. Detta har i år fungerat extra bra p.g.a att varje träff har varit välplanerad och strukturerad.

Självklart har naturen stått i vårt fokus genom Trollköping, plantering av tomater och vitlök, skogpromenader och följande av naturens årshjul. Barnen får möljighet att följa plantans utveckling från frö till färdig produkt.Vi har tillverkat barnens initialer av material från skogen.

Enligt traditionen kommer vi även i år ha en hälsovecka där vi pratar om mat, stress,rörelse m.m. Vi kommer att anordna Bamseloppet med nummerlapp och medalj till alla barnen. Detta är en tradition som barnen har efterfrågat. Vårt motto är; Det är inte viktigt att vinna utan se till att hela gruppen kommer över mållinjen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgå från våra fokusområden :

Fokusområde: Pedagogisk dokumentation Systematiskt kvalitetsarbete/Unikum

 

Fokusområde: Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,

Var är vi?

Utifrån barnens intresse har vi jobbat med språket som tema, där bokstäver och sagan varit vårt fokus. Anledningen till att vi valde just sagor är att vi pedagoger upplever att barnen älskar sagor och där med fångas deras intresse. Sagorna inspirerar barnen vidare i deras lekar. Under arbetes gång har vi arbetat med många olika sagor som bland annat tar upp värdegrundsarbete, förståelse för andra, medmänsklighet, matematik, språkutveckling, naturkunskap, teknik m.m. Vi har också valt att få föräldrarna delaktiga i vikten av att läsa för sina barn. Genom att läsa utvecklar barnen sin fantasi, sin förmåga att reflektera och sitt kunnande i abstrakt tänkande.   Anledningen till att vi valde just sagor är att vi pedagoger upplever att barnen älskar sagor och där med fångas deras intresse. Sagorna inspirerar barnen vidare i deras lekar. Under arbetes gång har vi arbetat med många olika sagor som bland annat tar upp värdegrundsarbete, förståelse för andra, medmänsklighet, matematik, språkutveckling, naturkunskap, teknik m.m. Vi har också valt att få föräldrarna delaktiga i vikten av att läsa för sina barn. Genom att läsa utvecklar barnen sin fantasi, sin förmåga att reflektera och sitt kunnande i abstrakt tänkande.   

Utifrån temats fortskridande känner vi att barnen ville ha mer utmaningar. Vi skapade fler tillfällen för deras krativitet, t.ex. bokstavshörnan med material som utvecklar språket. Vi använder oss bara av versaler då forskningen påvisar detta.

Då vi skrev vår saga fick alla barn utifrån deras förmåga  hjälpa till och skriva sagan och bildsätta på lärplattan.

 

 

Fokusområde: Pedagogisk dokumentation Systematiskt kvalitetsarbete/Unikum

 
Utgå från kommunens utvecklingsområde FRAMÅTANDA

Vi utgår från skolverkets kvalitetscirkel där man säkerhetsställer systemiskt kvalitetsarbete. Vi använder oss av unikum i form av blogg, lärlogg, dokumentation, veckoplanering, utvärdering samt att vi har startat upp fyrparsamtalen.

 

Fokusområde: Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?

 
Utgå från kommunens utvecklingsområde 
PROFESSIONALITET 
- Vad innebär det att bemöta våra "kunder" på ett professionellt sätt?

Genom ett pedagogiskt och didaktiskt sätt utmana barnens lärande och sätta dem i fokus. Att bemöta varje individ med ett respektfullt förhållningssätt.

 
ALLAS LIKA VÄRDE 
- Hur arbetar ni för att att bemöta alla barn oavsett funktionsnedsättning, ålder, kön, bakgrund, sexuell läggning eller etnicitet?

Utifrån våran vision alla barn på Soldatängens förskola ska känna att verksamheten är trygg, rolig och lärorik. Respekten för alla männsikors lika värde ska ständigt aktualiseras.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

Vart ska vi?

 VART SKA VI?

 Vi vill vidareutveckla  barnens språkliga förmågor genom att fortsätta med det arbetet vi har påbörjat. Vi har varit på en föreläsning om "Läsnyckeln" som vi vill testa till hösten.

Eftersom att vi kommer att starta upp höstterminen med många nya barn och nya kollegor kommer vi starta upp med fokus på tryggt, roligt och lärorikt för alla barnen och vuxna.

 

 

Utgå från kommunens fokusområden

FRAMÅTANDA
PROFESSIONALITET
 ALLAS LIKA VÄRDE

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Hur gör vi?

 

Hur gör vi?

 Under detta läsår har vi fått arbeta extra mycket med vilket förhållningssätt vi har mot varandra, hur saker och ting "landar" hos den enskilda individen. Vi har fått arbeta med ett tydliggörande arbetssätt för att strukturera upp personalgruppen på avdelningen.

Vi har även under året arbetat med en tydlig struktur då vi har flera barn med behov av detta. Till exempel med bilder som stöd, stödenheten, rehabiliteringen.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: