Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren

Skapad 2016-05-09 12:04 i Förskolan Sirius Kristinehamn
Vi av speglar detta fokusområde i ateljén och i bild och på film.
Förskola

Vi vill visa och göra barnen uppmärksamma på  naturens och årstidens gång. Lärande och utvecklande dialoger i samspelet kring bilder och på filmer av det vi upplever. Skapa början till att kunna återberätta det vi gjort och det vi upplevt. Få möjligheten att utforska olika material i ateljén.

Innehåll

Mål enligt läroplan

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

 Skapa en nyfikenhet och en förståelse för omvärlden.


Vad är det allra viktigaste barnen ska få med sig (kunskap, förmåga, känsla, förståelse, verktyg, startskott till… )?

 Nyfikna frågor och samspel och början till dialoger.


Hur ska det märkas på barnen?

 återberätta det de varit med om och att de funderar och vågar visa nyfikenhet.


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

 Samspel, dialoger och att de lär sig att reflektera över sin tillvaro. Nyfikenheten för nya saker och att vilja lära sig.


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

 Att börja tidigt med att skapa nyfikenhet till nya saker och att kunna återberätta både hos oss och hemma. Skapa en trevlig vardagsmiljö och att våga visa vad jag kan!


...

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

Obs! Skriv inga namn på barn eller personal

Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

 Vårt träd i parken, Ateljén, Myrans lokaler och förskolans gårdar, skogen och stadsmiljön.


Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

 Barn som är kreativa och nyfikna, vill lära sig och vi ser början till ett gott samspel.


Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

 utbildade och erfarna pedagoger med olika intressen och erfarenheter.


Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

 Mars -  Juni 2016


Vilka arbetsformer (grupp, enskilt, par, ute, inne...)?

 Alla arbetsformer!


Vilket material?

 Kamera, ipad, projektor, Ateljén och naturens material.


Till vilken kostnad?

 ?


...

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?

 Vi målar solar och vårblommor i ateljén, vi besöker "vårt" träd och åker till skogen varje onsdag, vi sår frön och tittar på kryp - spindel, myra och nyckelpiga. Vi delar upp oss i mindre grupper och vi anpassar efter utveckling och intresse.

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

 att dela gruppen är ett måste!


Vilka är de kritiska aspekterna för att barnen ska förstå…? Vad kan bli klurigt för barnen/hur kan vi undvika det? Ska vi undvika det?

 intresset och dagsform.


I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

 Återkopplingen från barnen och föräldrar att det vi gör fortsätter och att barnen själva tar initiativ.


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

 vi har en avstämning och en avslutning innan sommar ledigheten 

...

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

Hur påverkar föräldrarnas uppfattning planeringen?

 passa tider till våra aktiviteter.


Vad vill vi att de ska märka på barnen?

 nyfikenheten i att vilja utforska och att de försöker återberätta vad de varit med om. Skapa en dialog hemma.


Hur vill vi att de ska medverka till att barnen utvecklar...?

 Ta till vara och använda dialogstunderna hemma och utmana barnen i att berätta.

...

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: