Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textsamtal och läsförståelse

Skapad 2016-05-15 17:09 i Apelskolan Falkenberg
Under hösten och våren kommer vi i grupper läsa olika slags texter. Utifrån det vi läst har vi sedan textsamtal i par, mindre grupp eller helklass.
Grundskola 5 Svenska

För att lära oss att tolka den text vi läser behöver vi samtala om den. Allt från sms, bilder, böcker, artiklar och faktatexter är olika texter vi möter i vardagen och genom textsamtal ska vi nu lära oss att tolka dessa texter, men också utveckla förståelse för att vi tolkar text på olika sätt. Vi kommer träna olika slags lässtrategier och Anette kommer att modellera och ge mallar med olika syften som stöd i arbetet. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:

 • Samtala, diskutera och argumentera 
 • Hitta likheter och skillnader med hjälp av venn-diagram
 • Använda läslogg som ett underlag för diskussioner
 • göra kopplingar mellan Text-Text, Text-Dig själv, Text-Världen 
 • använda "Tänka högt metoden"
 • ställa frågor till olika mottagare, så som klasskamrater eller en författare

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • använda lässtrategierna som hjälp för att kunna förstår texten bättre
 • sammanfatta det du har läst
 • samtala om texters innehåll på olika nivåer; sådant som är kopplat till Text-tex, Text-Dig själv eller Text-Världen
 • använda läsloggen som ett hjälpmedel
 • formulerar frågor till andra så som klasskamrater eller författaren
 • delta i de samtal vi har
 • använda ett venn-diagram

Kopplingar till läroplan

 • Sv  A 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Sv  A 6
  Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
 • Sv  A 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  A 6
  Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  A 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
 • Sv  A 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Undervisning och arbetsformer

Högläsning

Anette läser högt och ställer frågor som du ska fundera på själv och också samtala om i par eller grupp.

Parläsning

Du läser tillsammans med en kamrat. Ni tränar då på att läsa med flyt och inlevelse och också att på egen hand att använda och utveckla lässtrategierna.

Självständig läsning

Du reflekterar kring det du läser och skriver ner dina tankar och funderingar som du får när du läser i din läslogg.

 

Faktatexter

Vi använder oss av lässtrategier även då vi läser faktatexter för att kunna förstå texten bättre.

Bilder

Vi studerar bilder i samband med text men även bara bilder som vi sedan diskuterar tillsammans. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: