Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Analys av låttext vt 2016

Skapad 2016-05-15 22:36 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Vi tittar på texter som handlar om kärlek. Texternas innehåll, budskap och språk diskuteras. Vi tittar på ordförklaringar av ord som kan användas vid en låtanalys (allitteration, metaforer med mera). Ett papper med detta delades ut. Vi tittade efter exempel på dessa i en text. Uppgiften är att hitta en låt med svensk text som man kan analysera. Valet skrivs upp på en lista. Analysen redovisas genom en muntliga presentation och en textinlämning.
Grundskola 8 Svenska

Hjärta och smärta är vanliga rim i svenska sånger om kärlek. Vilka andra sätt kan man använda för att skapa rytm och förmedla känslor m.m. i svenska låttexter? Låttexter är helt enkelt tonsatta dikter och vi analyserar några av dem.

Innehåll

Syften för arbetsområdet

 • Låttexter är tonsatta dikter och vi lär oss om diktanalys genom att titta på några texter.
 • Efter några inledande lektioner väljer du en text som du analyserar skriftligen och presenterar muntligen.
 • Din dator använder du både i det förberedande arbetet och under din presentation.
 • Se kopplingar till läroplanen nedan.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Undervisningens innehåll: Vad?

 • Vi tittar på texter som handlar om kärlek. Texternas innehåll, budskap och språk diskuteras.
 • Vi tittar på ordförklaringar av ord som kan användas vid en låtanalys (allitteration, metaforer med mera). Ett papper med detta delades ut. Vi tittade efter exempel på dessa i texter.
 • Uppgiften är att hitta en låt med svensk text som man kan analysera. Valet skrivs upp på en lista. Analysen redovisas genom en muntliga presentation och en textinlämning.
 • Se rubriken Hur? nedan för mer detaljerad information.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Undervisningens innehåll: Hur?

Inledande lektioner:

 • Vi tittade på texter som handlade om kärlek. Dikten "Ja visst gör det ont" av Karin Boye. Sångtexterna "Kärleken förde oss samman" av Ulf Lundell,  och "Det vackraste mötet" av Rikard Wolff. Till frågorna till texterna finns en inlämningssidor på it's learning.
 • Vi tittade på ordförklaringar av ord som kan användas vid en låtanalys (allitteration, metaforer med mera). Ett papper med detta delades ut. (En del av dessa ord kommer dessutom att ingå i det ordkunskapsprov som kommer i maj.)
 • Du får tid att hitta en låt med svensk text som du kan analysera. Valet skrivs upp på en lista.

Uppgiften är att göra en muntliga presentation och en textinlämning.

 • Välj en låt som har en text som du vill analysera.
 • Se till att du har tillgång till låten så att du kan spela upp den för klassen. Finns den som video (kanske på youtube) så kan du visa denna.
 • Se till att du har texten så att lärare och övriga elever har tillgång till denna i samband med din redovisning. Lämna in din låttext på it's learning. OBS! Enbart texter på svenska får användas.
 • Se till att skriva upp dig på lärarens lista. OBS! Alla elever ska redovisa olika låtar. Lista på bokade låtar finns på it's learning.
 • Använd dig av det utdelade ordförklaringspappret och de numrerade frågorna nedan när du analyserar din text.
 • Skriv en analys av din låttext och lämna in denna på it's learning.
 • Avtala tid för en muntlig presentation.
 • Gör eventuellt en Powerpoint som du använder när du redovisar din analys och/eller om textförfattaren.
 1. Vad handlar texten om? Vad är låtens tema och ton? Använd dig av det utdelade ordförklaringspappret när du analyserar din text.
 2. Hur ser språket ut? Använd dig av det utdelade ordförklaringspappret när du analyserar din text.
 3. Hur passar texten och musiken ihop?
 4. Presentera textförfattaren kort.
 5. Din skriftliga analys ska innehålla en källförteckning.

Vid de muntliga presentationerna ska du:

 1. Lyssna.
 2. Fylla i responsblanketten. (Pricka av vad som finns med).
 3. Bidra med positiv kritik och råd (skriftligt på responsblanketten).

 

Kunskapskrav (för år 9)

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • Sv  E 9
  Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 • Sv  E 9
  Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
 • Sv  E 9
  Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  E 9
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sv  E 9
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
 • Sv  E 9
  Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 • Sv  C 9
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • Sv  C 9
  Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
 • Sv  C 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
 • Sv  C 9
  Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
 • Sv  C 9
  Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
 • Sv  C 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  C 9
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sv  C 9
  Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
 • Sv  C 9
  Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  C 9
  Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Sv  C 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 • Sv  A 9
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • Sv  A 9
  Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
 • Sv  A 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
 • Sv  A 9
  Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
 • Sv  A 9
  Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
 • Sv  A 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  A 9
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sv  A 9
  Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
 • Sv  A 9
  Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  A 9
  Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
 • Sv  A 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Bedömning

Se instruktionerna inför arbetet och betygskraven ovan alternativt i matrisen. Både det muntliga framförandet och den skriftliga analysen bedöms.

Matriser

Sv
Låtanalys

Analys av låttext (muntligt och skriftligt)

Skriv en analys av din låttext och lämna in denna på it's learning. Avtala tid för en muntlig presentation. Se till att du har tillgång till låten så att du kan spela upp den för klassen. Finns den som video (kanske på youtube) så kan du visa denna.Se till att du har texten så att lärare och övriga elever har tillgång till denna i samband med din redovisning. Vad handlar texten om? Vad är låtens tema och ton? Hur ser språket ut? Använd dig av det utdelade ordförklaringspappret när du analyserar din text. Hur passar texten och musiken ihop? Presentera textförfattaren kort. Din skriftliga analys ska innehålla en källförteckning. Lyssna på andra elevers presentationer och ge dem skriftlig respons.
E
D
C
B
A
Skriftlig analys
Sammanfatta innehåll
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
...enkla sammanfattningar av olika texters innehåll
...utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll
...välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll
Skriftlig analys
tolkning och budskap
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
...tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk ...viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
... tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. ...med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
...tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. ...med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Skriftlig analys
koppling till upphovsman, tid och kultur
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
...kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
...kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
...kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriftlig analys
Använder sig av ämnesrelaterat språk
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk
Skriftlig analys
Stavning, varierat språk, meningsbyggnad, skiljetecken, styckesindelning
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
...kan skriva med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
...kan skriva med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
...kan skriva med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriftlig analys
källor
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
Kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor ...i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor ...relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor ...väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Muntligt framförande: förbereder och genomför redovisning
förbereder och genomför redovisning
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Muntligt framförande
Använder sig av estetiska uttryck och medier
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Kombinerar olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Kombinerar olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Kombinerar olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Respons
Ger respons
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven ger enkla omdömen om presentationernas innehåll, språk, uppbyggnad och/eller framförande
Eleven ger utvecklade omdömen om presentationernas innehåll, språk, uppbyggnad och/eller framförande
Eleven ger välutvecklade och nyanserade omdömen om presentationernas innehåll, språk, uppbyggnad och/eller framförande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: