Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Barbapapa

Skapad 2016-05-16 17:55 i 0 Förskolan Röda Villan Trollhättan
På Röda Villan har vi valt att arbeta på ett tematiserat arbetssätt genom ett sagotema för att kunna ge barnen möjligheter till ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Vi har valt att arbeta med Barbafamiljen som kommer att ligga till grund för vårt tema.
Förskola

 Vi arbetar för att fånga upp och väcka barnens intresse för de olika karaktärernas fokus områden och synliggöra detta för barnen i såväl vardagliga situationer och sammanhang som planerade aktiviteter. Det finns många böcker i serien om ”Barbapapa och hans familj” och de är rika på fantasi och innehar många olika karaktärer och budskap som barnen kan identifiera sig med. Med utgångspunkten i från böckernas berättelser, karaktärer och budskap kommer vi att arbeta med barnens olika utvecklingsområden samt förskolans läroplan strävansmål och riktlinjer. Karaktärerna i sagan representerar t.ex. rörelse, skapande, musik, sång, matematik, natur, teknik, språk och livskunskap. För att barnen ska kunna ges möjligheter till att bearbeta sina upplevelser arrangeras lekmiljön med rekvisita ifrån sagan. I vårt arbete på Röda Villan kommer vi att ta utgångspunkt ifrån barnens intresse, behov, erfarenheter och upplevelser när vi planerar aktiviteter. Detta för att ge varje barn möjlighet till att bli delaktiga i sin egen utveckling och sitt lärande. På så sätt ges varje barn tillfälle till att bli bekräftade och tagna på allvar. Vi vill ge barnen möjligheter till rika fantasiupplevelser i mötet med de olika sagokaraktärerna.

Innehåll

Du och jag!

 

Vi tycker att livskunskapsfrågor är viktiga för att ge barnen verktyg för att förstå både sina egna och andras känslor. Vi har börjat med att belysa hur man är en bra kompis, lyssna och vänta på sin tur, självkänsla och identitet, allas lika värde och identitet, synliggöra olikheter, respekt för varandra och naturen. Vi kommer att belysa och synliggöra händelser utifrån såväl barngruppen som Barbafamiljen med hjälp av dockteater och använda oss av de olika karaktärerna i sagan som barnen lätt kan känna igen sig i på ett lustfyllt sätt. Vårt mål på Röda Villan är att barnen ska ges möjligheter till att utveckla respekt mot varandra och bli goda kamrater.Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: